Home ΚοινωνίαΕλλάδα 2η τροποποίηση για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μεταποίησης

2η τροποποίηση για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μεταποίησης

by ikariaki.gr
2 views

Υπογράφηκε από τον Τομεακό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων η 2η τροποποίηση και αντικατάσταση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020”, υποµέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» Δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό προϊόν).

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιµους κλάδους:

 • Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος.
 • Ζυθοποιία.
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα).
 • Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων.
 • Μονάδες πυρηνελαιουργείων.
 • Μονάδες παραγωγής αποσταγµάτων από οπωροκηπευτικά ή αµπελοοινικής προέλευσης.
 • Μονάδες µεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσµετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από µαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).
 • Μονάδες παραγωγής εµπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών.
 • Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συµπυκνωµάτων αυτής.
 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειµµάτων και απορριµµάτων βιοµηχανικών ειδών διατροφής.
 • Παραγωγή Βάµβακος και λοιπές κλωστικές ίνες.
 • Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιµες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισµού, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, µονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης µονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις µονάδων, υπό τις εξής προϋποθέσεις / εξαιρέσεις:

Η αίτηση στήριξης αφορά επιλέξιµο/ους κλάδο/ους, όπως αναφέρονται ανωτέρω.

banner
 1. Οι ορισµοί των υπολειµµάτων και απορριµµάτων βιοµηχανικών ειδών διατροφής κ.λ.π. θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τη σχετική νοµοθεσία.
 2. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένες / εγκεκριµένες σύµφωνα µε την 340668/26-11- 2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2422 / Β’)
 3. Οι µετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις µονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισµό αυτών.
 4. Ως εκσυγχρονισµός µονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συµπλήρωση µηχανολογικού εξοπλισµού όπως η επέκταση δυναµικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών µονάδων.
 5. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που αιτούνται στήριξη για τη µεταποίηση προϊόντος του παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικού προϊόντος) σε προϊόν εκτός παραρτήµατος Ι της Συνθήκης (µη γεωργικό προϊόν), στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το παραγόµενο προϊόν αυτό ως ενδιάµεσο προϊόν που θα το µεταποιούν περαιτέρω, µε αποτέλεσµα να λαµβάνουν τελικό προϊόν εκτός Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 6. Η δράση υλοποιείται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων µέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν υποχρεωτικά το σύνολο των αιτηµάτων τους για όλα τα στάδια της δράσης.

Επιλέξιµες δαπάνες

Οι επιλέξιµες δαπάνες της δράσης 4.2.2 αφορούν τις εξής κατηγορίες:

 • Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδοµών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας. ∆ύναται να θεωρηθεί επιλέξιµη η δαπάνη για την αγορά γης µε την προϋπόθεση ότι αυτή έχει πραγµατοποιηθεί µετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
 • Διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της µονάδας.
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου και του εξοπλισµού εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί την λειτουργία της µονάδας. Ο εξοπλισµός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης, εξοικονόµησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων και εξοικονόµησης ενέργειας, δεν ενισχύεται ως µεµονωµένη δράση αλλά ως τµήµα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
 • Δαπάνες για τη σύνδεση µε δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερµίας ενισχύονται εφόσον πραγµατοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου. Οι δαπάνες που συνδέονται µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας εµπίπτουν στους περιορισµούς Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis). Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιµων δαπανών της αίτησης στήριξης που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη κατηγορία δαπανών. Όταν στην αίτηση στήριξης συµπεριλαµβάνονται τέτοιες δαπάνες, πρέπει να συµπληρώνονται η υπεύθυνη δήλωση και οι πίνακες του παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται στην ενιαία 8 επιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών.
 • Αγορά καινούργιων οχηµάτων µεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειµένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόµενο προϊόν/υποπροϊόν). Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχηµάτων ειδικού τύπου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.
 • Μέσα εσωτερικής µεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά). στστ) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρµόδιους οργανισµούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία εφαρµόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίµου που καταναλώνει.
 • Δαπάνες εξοπλισµού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών µηχανηµάτων, φωτοτυπικών, συστηµάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστηµάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
 • Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό της µονάδας, όπως αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων, αµοιβές για συµβουλές σχετικά µε την περιβαλλοντική και οικονοµική βιωσιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για µελέτες σκοπιµότητας, αποτελούν επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες στο πλαίσιο της δράσης. Οι µελέτες θεωρούνται επιλέξιµες δαπάνες µόνο εάν συνδέονται µε ειδική δράση στο πλαίσιο του προγράµµατος ή µε τους ειδικούς σκοπούς και στόχους του προγράµµατος.Δεν προβλέπεται συγκεκριµένο ποσοστό επί του προϋπολογισµού για την κάλυψη των δαπανών αυτών.
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισµικού και αποκτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εµπορικών σηµάτων, δηµιουργία αναγνωρίσιµου σήµατος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαµόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήµανση).

Οι µη επιλέξιµες δαπάνες της δράσης 4.2.2 αφορούν στις εξής κατηγορίες:

 • Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή προηγούµενη χρήση τους.
 • Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των µεµονωµένων επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης και έργα συντήρησης µηχανολογικού εξοπλισµού.
 • Προσωρινά έργα µη αµέσως συνδεόµενα µε την εκτέλεση της πράξης (πχ προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κλπ).
 • Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ) καθώς και έργα διακόσµησης.
 • Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της µονάδας. στστ) Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, αποζηµιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.
 • Εξοπλισµός αναψυχής (όπως εξοπλισµός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κλπ).
 • Λοιπός εξοπλισµός γραφείων (γραφοµηχανές, αριθµοµηχανές, έπιπλα κλπ) εκτός των αναφεροµένων στην παράγραφο α’ εδάφιο ζζ’ ανωτέρω.
 • Αγορά υλικών αποσβέσιµων σε διάρκεια µικρότερη του έτους.
 • Τα µεταχειρισµένα οχήµατα και ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός.
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού, παρόµοιας κατηγορίας, µεγέθους ή δυναµικότητας, ακόµη και όταν γίνεται µε εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισµός που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί.
 • Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόµενων αιτήσεων στήριξης που χρηµατοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραµµα.
 • Δαπάνες µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τα εθνικά ή ενωσιακά πρότυπα.
 • Αιτούµενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης στήριξης.
 • Υπερβάσεις κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο αιτήµατος τροποποίησης του δικαιούχου.
 • Αµοιβές προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του.
 • Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναµικότητας σε τοµείς όπου υπάρχει περιορισµός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
 • Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. ∆απάνες για τον καθαρισµό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις µετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και µεταφοράς του παλαιού εξοπλισµού ή µέρους αυτού στη νέα θέση.
 • Δαπάνες που αφορούν την κατασκευή ιστοσελίδας και της δηµιουργίας εντύπου διαφηµιστικού υλικού της µονάδας.

Η σχεδιαζόµενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του σχεδίου καθίσταται µη επιλέξιµο προς χρηµατοδότηση. Προκειµένου να πληρούται ο χαρακτήρας κινήτρου ο δικαιούχος πρέπει να έχει υποβάλει πριν από την έναρξη των εργασιών (*) για το έργο αίτηση στήριξης η οποία πρέπει να περιλαµβάνει 10 τουλάχιστον:

α) την επωνυµία και το µέγεθος της επιχείρησης·

β) περιγραφή του έργου συµπεριλαµβανοµένων των ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης τους·

γ) τον τόπο υλοποίησης του σχεδίου

δ) κατάλογο των επιλέξιµων δαπανών·

ε) το είδος της ενίσχυσης (επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, επιστρεπτέα προκαταβολή ή άλλο) και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που απαιτείται για το σχέδιο.

(*) «έναρξη των εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα» εννοείται είτε η έναρξη των δραστηριοτήτων ή των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την επένδυση είτε η πρώτη νοµικά δεσµευτική ανάληψη υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισµού ή τη χρήση υπηρεσιών ή ανάληψη άλλης δέσµευσης που καθιστά το έργο ή τη δραστηριότητα µη αναστρέψιµα, όποιο από τα ανωτέρω είναι προγενέστερο.

Η αγορά γης και εργασίες προπαρασκευής όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. ∆απάνες που αφορούν αιτήµατα τροποποίησης του δικαιούχου που υποβάλλονται σύµφωνα µε την αριθ. 1065/19.4.2016 (Β΄1273/4.5.2016) απόφαση, είναι επιλέξιµες εφόσον πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου.

Μέχρι την καταχώρηση στο ΠΣΚΕ της θετικής αξιολόγησης και έγκρισης του αιτήµατος τροποποίησης, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης πληρωµής και η καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης για τις δαπάνες που αφορούν το σχετικό αίτηµα τροποποίησης.

Δείτε αναλυτικά την τροποποιητική απόφαση ΕΔΩ

Αναδημοσίευση από : https://www.e-ea.gr

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue