Home ΚοινωνίαΕλλάδα Εγγραφή/Επανεγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Εγγραφή/Επανεγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων

by ikariaki.gr
51 views

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

banner

ΘΕΜΑ: Εγγραφή/Επανεγγραφή  στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων.

 

 

 

΄Εχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμ.  Υ4α/οικ. 37804/25-4-2013 Απόφαση του Υπουργού  Υγείας «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους» (ΦΕΚ 1023 Β΄).
 2. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/Γ.Π.οικ.75206/8-8-2013 Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Υ4α/οικ.37804/2013 (ΦΕΚ 1023 Β΄/25-4-2013) Υπουργικής Απόφασης με θέμα:  «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους» (ΦΕΚ 1944 Β΄) και την τροποποίηση με την αριθμ. Α3γ/οικ. 18680/2015 (ΦΕΚ 458/2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας που τροποποίησε την αριθμ. Υ4α/Γ.Π. οικ. 75206/8-8-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1944/Β΄/2013).
 3. Την υπ’ αριθμ.Α3γ.18680 13 Μαρτίου 2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της αριθμ. Υ4α/Γ.Π. οικ. 75206/8.8.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1944/Β΄/2013).

 

Ανακοινώνουμε

 

Την υποβολή ατομικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων και ως ακολούθως:

 

Οι ατομικές αιτήσεις με φωτογραφία του ενδιαφερομένου/νης και συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην έδρα της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46-48 στον Πειραιά από Τετάρτη  15 Νοεμβρίου έως και  Πέμπτη 30 Noεμβρίου  2017 από τις 11 π.μ. έως 13 μ.μ.

 

Για την κατάταξη των υποψηφίων στις θέσεις των ονομαστικών καταλόγων αποκλειστικών νοσοκόμων που θα αποσταλούν στα Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια, οικονομικά κριτήρια και η εμπειρία, οπότε και οι ενδιαφερόμενοι/νες  θα πρέπει να συνυποβάλλουν με την ατομική αίτηση,  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

 1. Πτυχίο και Άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας.
 2. Άδεια εργασίας από το Ι.Κ.Α.
 3. Αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΔΕ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Ιδρυμάτων και Σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της υπό β) άδειας εργασίας.
 4. Α.Μ.Κ.Α.
 5. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τουλάχιστον για την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Επιπέδου Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς, προκειμένου να πιστοποιείται η επάρκειά τους στην κατανόηση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας .Τα ανωτέρω ισχύουν για όσους δεν διαθέτουν την ελληνική ιθαγένεια.  Οι ομογενείς, κάτοχοι του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενών δεν είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν το ανωτέρω πιστοποιητικό ελληνομάθειας.
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 7. Ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών (για πτυχία που προέρχονται από Ιδρύματα Εξωτερικού).
 8. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.
 9. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. από όπου προκύπτουν οι ημέρες εργασίες (ένσημα) του /της απασχολούμενου/νης.
 10. Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. με την ανανέωση για το τρέχον έτος ( σύμφωνα με την αρ.Υ1γ/ΓΑ/οικ.35797 υ.α.(1199Β’).
 11. Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή για τους αλλοδαπούς επικυρωμένα αντίγραφα των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου και αντίγραφο της άδειας παραμονής.
 12. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 13. Υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνουν ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν είναι πραγματικά και αληθή.

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης για οποιοδήποτε κακούργημα καθώς και για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης ή κιβδηλείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, αρπαγής προσώπου καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η εγγραφή στο Μητρώο επιτρέπεται:

α) Στην περίπτωση επιβολής χρηματικής ποινής ή ποινής φυλάκισης

έως έξι (6) μήνες, μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την έκτιση της ποινής.

β) Στην περίπτωση  επιβολής ποινής φυλάκισης πέραν των έξι (6) μηνών ή ποινή περιορισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, μετά την παρέλευση οκτώ (8) ετών από την έκτιση της ποινής.

γ) Στην περίπτωση επιβολής ποινής καθείρξεως, μετά την παρέλευση είκοσι (2)) ετών από την έκτιση της ποινής. 

 

 • Ειδικότερα, για τα πτυχία που προέρχονται από Ιδρύματα του εξωτερικού απαιτείται για την εγγραφή στο Μητρώο, να συνυποβάλλεται ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το πρώην ΙΤΕ. Όσα πτυχία προέρχονται από κράτη-μέλη της ΕΕ απαιτείται αναγνώρισή τους από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το πρώην Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ) ή ισοτιμία από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
 • Οι άδειες εργασίας του ΙΚΑ  των αποκλειστικών νοσοκόμων που έχουν εκδοθεί έως την 9-4-2012 εξακολουθούν να ισχύουν, και για τις περιπτώσεις που αφορούν δεν απαιτείται κατάθεση τίτλου σπουδών και έκδοση νέας βεβαίωσης (πρώην άδεια) άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας.
 • Οι εγγεγραμμένοι οφείλουν να ενημερώνουν το Μητρώο για κάθε μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταθέσει.

 

Όσες/οι  αποκλειστικές/οί νοσοκόμες/οι που έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα του Εθνικού Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων έτους 2017  και επιθυμούν την ανανέωση εγγραφής τους οφείλουν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση εγγραφής για το 2018, και να αναφέρουν το Νοσοκομείο απασχόλησης   με συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986,  όπου θα δηλώνουν ότι τα έγγραφα που έχουν υποβάλλει για την εγγραφή τους στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων δεν έχουν μεταβληθεί.

Σε περίπτωση ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων παρακαλούνται τα αρμόδια Νοσοκομεία να συγκεντρώνουν τα σχετικά αιτήματα που θα υποβληθούν εντός της ταχθείσας προθεσμίας και να μας τα αποστείλουν συγκεντρωτικά μόλις λήξει η ορισθείσα προθεσμία.

 

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 2dype.gr/Aνακοινώσεις.

Τέλος  τα Νοσοκομεία και οι Ιδιωτικές Κλινικές παρακαλούνται να συγκεντρώσουν εντός του Ιανουαρίου 2018 τις ανανεώσεις αδειών εργασίας του ΙΚΑ των αποκλειστικών νοσοκόμων που απασχολούν και να μας τις αποστείλουν συγκεντρωτικά  έως 31 Ιανουαρίου 2018.

Η παρούσα ανακοίνωση, καθώς και υποδείγματα αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης  θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας  2dype.gr.

Η αίτηση για την υποβολή  δικαιολογητικών των αποκλειστικών νοσοκόμων διατίθεται στα Νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές αρμοδιότητάς μας.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

 

 

 

ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ

 

Κοινοποίηση:

(με την παράκληση να ειδοποιηθούν οι εγγεγραμμένες/νοι  στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων και κάθε ενδιαφερόμενη/νος για την υποβολή αιτήσεων)

 • Α.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»                                                         – ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ

–      Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»                                                            Α.Ε. «ΕΛΕΥΘΩ»

 • Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»                                                  – ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
 • Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»                          – ΚΛΙΝΙΚΗ «ΖΩΟΔΟΧΟΣ

ΠΗΓΗ»ΙΣ. ΚΑΣΤΑΝΙΑ

 • Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ                      – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

EUROMEDICA ΔΩ/ΝΗΣΟΥ Α.Ε.

 • Ψ.Ν.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        – ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 • Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»                                                                   – ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ
 • Γ.Ν. ΒΟΥΛΑΣ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ»                                           – ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
 • Γ. Ν. – ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ»                                – ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ
 • Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ»                                                     – ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 • Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
 • Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»                              – ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
 • Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»                                                      – ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΘΕΡΑΠ/ΡΙΟ
 • Γ.Ν. –Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ                                                                 – ΙΩΝΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
 • Γ.Ν. –ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ                                                                     – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΠΕ
 • Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ»                             – ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
 • Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ                                                                       ΓΛΥΚΥΣ ΙΗΣΟΥΣ
 • Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»                          – ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ

ΜΠΑΙΖΟΥ ΕΠΕ

 • Γ.Ν. –Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»                        – ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΘΕΡΑΠ/ΤΗΡΙΟ Α.Ε.
 • Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ                                                                             – Χ.Δ. ΖΗΛΑΚΟΥ
 • ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΚΥ ΛΕΡΟΥ                             –  Γ. ΚΑΝΑΚΙΔΗ ΕΠΕ

 

Εσωτερική διανομή:

Γρ. Διοικητή

Γρ. Υποδιοικητών

 

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ:

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue