Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΔήμος Ικαρίας Συμμετοχή του Δήμου Ικαρίας στην κινητοποίηση για την Υγεία της Παρασκευής

Συμμετοχή του Δήμου Ικαρίας στην κινητοποίηση για την Υγεία της Παρασκευής

by ikariaki.gr
14 views

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16ης /2013 τακτικής συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Θέμα: Αίτημα Επιτροπής Αγώνα για την Υγεία περί κλεισίματος των υπηρεσιών του Δήμου στις 29/11/2013, με αφορμή την κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας την ίδια μέρα

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 227/2013

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας σήμερα 14 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ικαρίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13467/8-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ κ. Δ. Κουρελή, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

banner

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος διαπίστωσε  σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, απόντα 4 μέλη και ονομαστικά οι:

 

 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

 

 

        ΑΠΟΝΤΕΣ

1

ΛΕΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ            Αντιδήμαρχος 

1

ΛΑΚΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

2

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Αντιδήμαρχος 

2

ΤΕΣΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

3

ΞΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ               Αντιδήμαρχος                 

3

ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

4

ΜΠΙΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ           Αντιδήμαρχος 

4

ΚΟΧΙΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

5

ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Πρόεδρος ΔΣ

 

 

6

ΣΚΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

7

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

8

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

9

ΚΟΧΙΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

10

ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

11

ΡΑΠΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

 

12

ΡΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

13

ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

 

14

ΛΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

15

ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

 

 

16

ΤΣΑΚΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

17

ΓΑΓΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρίσταται ο Δήμαρχος Ικαρίας κ. Χριστόδουλος Σταυρινάδης

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πολίτης Αργύρης, υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, για την τήρηση των πρακτικών καθώς και ο υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Μιχαήλ Καϊαφας κατά την διάρκεια συζήτησης του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε να συζητηθεί εκτός ημερησίας διάταξης το με αρ. 13680/14-11-2013 αίτημα της Επιτροπής Αγώνα για την Υγεία, σχετικά με την κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας, για τα ζητήματα υγείας των νησιών μας, την Παρασκευή 29/11/2013.

          Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ’ όψιν του το παραπάνω αίτημα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

την συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερησίας διάταξης

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Δ.Κουρελής, εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν του συμβουλίου το παραπάνω αίτημα της Επιτροπής Αγώνα για την υγεία, που αφορά το κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στην κινητοποίηση της Αθήνας και κυρίως να αναδειχτεί η πλήρης αντίθεση της τοπικής κοινωνίας σε οποιοδήποτε σχέδιο υποβάθμισης της περίθαλψης στα νησιά μας.

 Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση πάνω στο αίτημα αυτό και υπογράμμισε ότι το Νοσοκομείο δεν κλείνει.

Στη συνέχεια τόνισε, ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε τη βελτίωση των ελλείψεών του καθώς και  να εστιάσουμε σε θέματα, που θα βελτιώσουν τη δομή του: π.χ. να υπάρχει «δεξαμενή» αιτήσεων γιατρών, από την οποία θα πληρούνται άμεσα τα αγροτικά ιατρεία και τα κέντρα υγείας, η δημιουργία νεφρολογικού τμήματος, εντατικής, προμήθεια εξοπλισμού κ.α..

Το θέμα της απεξάρτησης του Νοσοκομείου της Ικαρίας από το Νοσοκομείο της Σάμου είναι πρωτεύον και καθοριστικό.

 Εάν στοιχηθούμε επάνω στα δύο παραπάνω σημεία, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα.

Τέλος σχετικά με το Κέντρο Υγείας Ευδήλου είπε, ότι πρέπει να στελεχωθεί καλύτερα και αν τεθεί θέμα ενοικίου, θα φροντίσουμε σαν Δήμος να βρεθεί χώρος, που θα μπορούμε να καλύψουμε το ενοίκιό του.

 Ο κ. Στ. Σταμούλος παρατήρησε ότι πρέπει να δούμε και το πλαίσιο διεκδίκησης. Επισήμανε ενδεικτικά τις σοβαρές ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας Ευδήλου και στις Ράχες αλλά και το ζήτημα με το «εισιτήριο» των 5€, που πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν πόσο μάλλον τα 25€.

 Ο κ. Ηλ. Γαγλίας τόνισε ότι πρέπει να ενισχύουμε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις και να μην τις φοβόμαστε.

 Ακολούθησαν παρεμβάσεις από δημοτικούς συμβούλους και εκπροσώπους της επιτροπής αγώνα για την υγεία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ο Δήμος Ικαρίας θα κλείσει όλες τις υπηρεσίες του την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις για τα θέματα Υγείας, που θα γίνουν την ίδια μέρα στο αρμόδιο Υπουργείο στην Αθήνα και δηλώνοντας την πλήρη αντίθεσή του στην υποβάθμιση των παροχών υγείας στο νησί μας.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ν. Καλαμάρας και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αλ. Σκάρος θεωρούν ότι, για λόγους δημόσιας υγείας, θα πρέπει να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες καθαριότητας.

Η παρούσα  απόφαση έλαβε αύξοντα  αριθμό 227/2013

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ            

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Άγιος Κήρυκος Ικαρίας   18/11/2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗ

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue