Home Οικονομία Ποιες προτάσεις εντάσσονται και ποιες απορρίφθηκαν στο Σχέδιο Δράσης Πολιτισμού της Περιφέρειας

Ποιες προτάσεις εντάσσονται και ποιες απορρίφθηκαν στο Σχέδιο Δράσης Πολιτισμού της Περιφέρειας

by ikariaki.gr
28 views

Ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών σύνταξης του «Σχεδίου Δράσης- Πολιτισμός» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ως γνωστόν η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την υπ’ αριθμ. 67447/321/25-10-2019 είχε απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για την κατάθεση προτάσεων προκειμένου να προχωρήσει στην Σύνταξη τετραετούς Σχεδίου Δράσης που αφορά τον Πολιτισμό. Με την υπ’ αριθμ. 75694/4132/3-12-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου συστήθηκε η άμισθη Ομάδα Εργασίας προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την επιλογή και αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν.

 Δείτε το πρακτικό της γνωμοδοτικής Ομάδας Εργασίας με τις προτάσεις που έγιναν αποδεκτές και τι προτάσεις που απορρίπτονται στο επισυναπτόμενο αρχείο. 

Η κ. Αντωνέλλη αρμόδια Αντιπεριφρειάρχης δήλωσε για το θέμα:

«Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής ένα Δημόσιο Μεγάλο Ευχαριστώ στα μέλη της Ομάδας Εργασίας και Αξιολόγησης, που αφιλοκερδώς εργάστηκαν παραμερίζοντας τις υποχρεώσεις τους και διέθεσαν τον χρόνο τους προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος όλων. Πιο συγκεκριμένα ευχαριστούμε με αλφαβητική σειρά:

 1. Αρχοντίδου – Αργύρη Αγλαΐα, Επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού και Επίτιμη Διευθύντρια Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών
 2. Γρηγορίου Παναγιώτη, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου και Καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 3. Δήσσο Μιχαήλ, Καθηγητή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης
 4. Ζούρο Νικόλαο, Διευθυντή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και Καθηγητή Φυσικής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 5. Θαλασσινού Φωτεινή, τέως Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού
 6. Κώττη Σόφη, Μαθηματικό, Μουσικό, Διευθύντρια Χορωδιών, συγγραφέας, Leqader Coach καιΔιευθύντρια Διεθνών Προγραμμάτων για την Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών επί θεμάτων Ηγεσίας

  και Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης

 7. Μερούση Κωνσταντίνο, Πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Ιστορικής

Βιβλιοθήκης Χίου «Κοράης», Εκπαιδευτικό και Συγγραφέα.

 1. Παπαγεωργίου Δημήτριο, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Καθηγητή του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 2. Σεφτελή Ανδρέα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Θεατρικών Σωματείων Λέσβου «ΘΕΣΙΣ»
 3. Τριανταφυλλίδη Παύλο, Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου

Η Περιφερειακή Αρχή μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εκ του Νόμου προϋποθέσεων που αφορούν την καταγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων, όπως αυτά εγκρίθηκαν με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 13/2/2020, προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να είναι δυνατή η σύνταξη και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τον Πολιτισμό, με βάση τις παρεχόμενες εκ του προϋπολογισμού οικονομικέ δυνατότητες.»

Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πολιτισμού

Αναστασία Αντωνέλλη

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. ∆/νση : Ανδροµέδας 15
Tαχ. Κώδικας : 81100
Τηλέφωνο : 22513 53630
FAX : 22513 53631

Μυτιλήνη 13/12/2019

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

banner

Στη Μυτιλήνη σήµερα 13/12/2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πµ, πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση της Οµάδας Εργασίας προκειµένου να γνωµοδοτήσει σχετικά µε την αξιολόγηση και την ένταξη των προτάσεων των φορέων στο Σχέδιο ∆ράσης -Πολιτισµός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2020-2023, η οποία συστήθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 75694/4132/3-12-2019 (Α∆Α: 7ΜΑ97ΛΩ-ΥΦΩ) απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Μουτζούρη Κωνσταντίνου σύµφωνα µε το αρθρ. 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήµατος Λέσβου, Π. Κουντουριώτη 1, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 75710/399/3-12-2019 επιστολή της συντονιστή της Οµάδας κας Αντωνέλλη Αναστασίας (Αντιπεριφερειάρχη Οικονοµικών και Πολιτισµού).

Τα µέλη της Οµάδας Εργασίας αφού είχαν µελετήσει τις 59 προτάσεις που είχαν υποβάλει οι φορείς σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 67447/321/25-10-2019 πρόσκληση της Αντιπεριφέρειας Πολιτισµού για την υποβολή προτάσεων στο «Σχέδιο ∆ράσηςΠολιτισµός» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συνήλθαν προκειµένου να καταρτίσουν και να προτείνουν τον «Πίνακα Αξιολόγησης και Επιλογής» των προτάσεων.

Η συντονιστής της οµάδας αφού διαπίστωσε την ολοκλήρωση της προσέλευσης των µελών, τους καλωσόρισε και έπειτα από τον χαιρετισµό του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνου Μουτζούρη κήρυξε την έναρξη της συνάντησης:

Γραπτά κατέθεσαν την αξιολόγηση τους ο κ. Γρηγορίου Παναγιώτης και η κα. Κώττη Σόφη, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη κατά την διάρκεια της συζήτησης για την κατάρτιση των πινάκων αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων.

Τα παρευρισκόµενα µέλη, έπειτα από µεταξύ τους συζήτηση αποφάσισαν να προχωρήσουν στην κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης και ένταξης σε δύο φάσεις. Αρχικά, αποφάσισαν να καταρτίσουν πίνακα µε τις προτάσεις που εντάσσονται και εκείνες που δεν εντάσσονται στο Σχέδιο ∆ράσης- Πολιτισµός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. πρωτ. 67447/321/25-10-2019 πρόσκληση της Αντιπεριφέρειας Πολιτισµού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου .

Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν µε βάση τα κάτωθι κριτήρια:

• Αρµοδιότητα Φορέα
• Επάρκεια Φορέα
• Σκοπιµότητα Πρότασης
• Αποτελεσµατικότητα Πρότασης
• Αποδοτικότητα Πρότασης
• Ωριµότητα Πρότασης
• Συνέργεια / Συµπληρωµατικότητα Πρότασης.

Κατά την αξιολόγηση της πρότασης του ΦΟΜ τόσο για το εάν θα ενταχθεί στο Σχέδιο ∆ράσης –Πολιτισµός όσο και για την βαθµολόγηση της ο κ. Σεφτελής Ανδρέας δεν παρευρισκόταν στην αίθουσα.

Ο Πίνακας έγκρισης της αξιολόγησης των προτάσεων που καταρτίσθηκε και τον οποίο προτείνει οµόφωνα η Οµάδα Εργασίας είναι ο ακόλουθος :

Ο πίνακας των απορριπτέων προτάσεων που καταρτίστηκε έπειτα από την συζήτηση της επιτροπής είναι ο ακόλουθος:

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue