Home Τ. Αυτοδιοίκηση Πιστοποιημένο Σεμινάριο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (400 ώρες) – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πιστοποιημένο Σεμινάριο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (400 ώρες) – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

by ikariaki.gr
100 views

Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη Προγράμματος: Δέσποινα Ασλάνογλου

 

Έναρξη: 04 Νοεμβρίου 2019
Λήξη: 14 Ιουνίου 2020
Αξία : 690,00€

Ώρες Επιμόρφωσης: 400
Μονάδες Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
ECVET : 20

 

Το Κ.Δ.Β.Μ. Forum Training σε συνεργασία με τα “Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης” του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το On Line εξ’ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση & ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Γνωστικό αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η διεπιστημονική και πολυδιάστατη μελέτη του σύνθετου διοικητικού φαινομένου, τόσο στο επίπεδο του κεντρικού κράτους όσο και σε εκείνο των διαφόρων βαθμών της αυτοδιοίκησής του, στο ελληνικό παράδειγμα πρωτίστως, αλλά και στο ευρύ φάσμα των μέσων που προωθεί η Ευρωπαϊκή στρατηγική πολιτική.

Στόχος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων όσον αφορά την κατανόηση των συμβολών της δημοκρατικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής τοπικής, εθνικής και ενωσιακής διακυβέρνησης σε μια ευφυή, βιώσιμη και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη.

banner

Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και σε απόφοιτους των ΑΕΙ που θα επιθυμούσαν στο κοντινό μέλλον να αποτελέσουν το νέο “αίμα” του δημόσιου τομέα και του
τομέα της αυτοδιοίκησης.

Μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα και την διαδικασία αξιολόγησης, το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων προετοιμάζοντας τους αποφοίτους που θα είναι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ή θα επιδιώκουν σταδιοδρομία σε αυτόν, να εξελίξουν το αντικείμενό τους με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες τους και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία και νέα οργανωσιακή κουλτούρα.

Πληροφορίες : International Forum Training & Consulting
Γιούλα Καραντάνη
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email: [email protected]

 

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

(http://e-epimorfosi.aegean.gr/πιστοποίηση-σπουδών)

Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος .

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε Διδακτικής Ενότητας αντιστοιχεί σε 40 ώρες επιμόρφωσης, και η μη επιτυχής σε 20 ώρες.

Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ ή την τελική εργασία.

Η μελέτη και εξάσκηση των συμμετεχόντων / συμμετεχουσών βασίζεται στην αυτόνομη και ασύγχρονη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού και στις επιμέρους ανατιθέμενες εργασίες, οι οποίες παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη ποικιλομορφία, όπως διαγωνιστικά τεστ, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, μελέτες περίπτωσης κτλ μέσα από μια συνεχή ανατροφοδότηση μεταξύ Διδάσκοντα και εκπαιδευομένου / εκπαιδευομένης.

Σε κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να επιλύει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή του.

Η βαθμολογία προηγούμενων διδακτικών ενοτήτων ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο πριν την προθεσμία υποβολής της επόμενης εργασίας ή του τεστ της επόμενης ενότητας.

Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%.

Συνολικά, η βαθμολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος προκύπτει κατά το 60% από τα τεστ ή την εργασία κάθε θεματικής ενότητας και κατά 40% από την τελική εργασία, η οποία εκπονείται στο τέλος της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.

Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης των μαθημάτων αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος.

Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για τα εν λόγω μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας . Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική βαθμολογία .

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

1. Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και πολιτική
Στην 1η θεματική ενότητα θα αναλυθεί η προσέγγιση των θεμελιωδών εννοιών της Δημόσιας Διοίκησης, τα χαρακτηριστικά τη έννοιας αυτής και του προσωπικού της, προκειμένου να γίνει κατανοητή η μεταξύ τους σχέση.
Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται οι σχέσεις της με την πολιτική, καθώς και οι αρχές που διέπουν τη σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Θα εξεταστούν βασικές αρχές λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης- Οργανωτική διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης, Διοικητικά όργανα-Ιστορική εξέλιξη και παθογένειες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Θα αναλυθεί ο όρος της διοίκησης, ως κλάδος της Διοικητικής Επιστήμης που εστιάζει αφενός μεν στη θεσμική ανάλυση της διοικητικής πραγματικότητας, αφετέρου δε στην οντολογική διάσταση των διοικητικών θεσμών και οργάνων στην Ελλάδα, με αναφορά στους αντίστοιχους διοικητικούς θεσμούς άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εμβαθύνουμε σε ένα καθημερινά μεταβαλλόμενο πλαίσιο κοινωνικής δράσης, όπου οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των εφαρμοστών είναι προϋπόθεση για έναν
αποτελεσματικό διοικητικό μετασχηματισμό.

Συνεδρίες

 • Βασικές έννοιες της Δημόσιας Διοίκησης και της Δημόσιας Πολιτικής
 • Προκλήσεις και Τάσεις στην Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική
 • Εξωγενείς παράγοντες των μεταρρυθμίσεων Δημόσιας Διοίκησης & Πολιτικής
 • Εξευρωπαϊσμός και αλλαγές της Δημόσιας Διοίκησης & Πολιτικής

2. Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Στην 2η θεματική ενότητα θα αναλυθούν θέματα σχετικά με το προσωπικό της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Σκοπός της παρούσας θεματικής ενότητας είναι να αναπτύξει το εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων σχετικά με τους στρατηγικούς και αναπτυξιακούς ρόλους της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, προσδιορίζοντας τις βασικές έννοιες της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της αυτοδιοίκησης, της Αξιολόγησης και της Στοχοθεσίας, του Πειθαρχικού Δικαίου, του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, των Οργανογραμμάτων και των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, καθώς επίσης, να κάνει κατανοητές βασικές έννοιες του θεσμικού πλαισίου που διέπει το προσωπικό της αυτοδιοίκησης και να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τις διαδικασίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και πρακτικής αξιοποίησης του πλαισίου αυτού. Στόχος είναι η βελτίωση και ενίσχυση του γνωστικού υποβάθρου των επιμορφούμενων γύρω από θεμελιώδεις πτυχές και παραμέτρους της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού, ως απαραίτητου εργαλείου για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Συνεδρίες

 • Διοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση & Κοινωνική Ανάπτυξη
 • Κατάρτιση Περιγραμμάτων των Θέσεων Εργασίας – Αρχή Προστασίας δεδομένων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • “Υπαλληλικός Κώδικας ΟΤΑ – Πειθαρχικό Δίκαιο – Διαφάνεια – Εσωτερικός Έλεγχος & συμμετοχική διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση”

3. Οι λειτουργίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Στην 3η θεματική ενότητα θα αναλυθούν καταρχήν θέματα σχετικά με την οργάνωση του κράτους σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα με βάση τις συνταγματικές επιταγές και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εν συνεχεία, υπό το πρίσμα και του πρόσφατου μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος με την ονομασία
“Κλεισθένης Ι”, το οποίο είναι σε εξέλιξη, θα αναλυθούν: ➢ η προβληματική της τοπικής υπόθεσης, και συναφώς θέματα αναφορικά με τις αρμοδιότητες των δήμων και των περιφερειών και τις αντίστοιχες της αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και μορφές συνεργασίας μεταξύ των δήμων, αλλά και μεταξύ δήμων και περιφερειών. ➢ το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σύστημα διακυβέρνησης δήμων και περιφερειών, δηλ. τα όργανα διοίκησης, οι αρμοδιότητες τους, οι λειτουργίες τους, οι μεταξύ τους σχέσεις, και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο κυβερνώνται οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιο Ο.Τ.Α. ➢ ρυθμίσεις που σκοπό έχουν να ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές υποθέσεις, αλλά και θεσμούς διαμεσολάβησης και ελέγχου, όπως το τοπικό δημοψήφισμα, ο τοπικός και περιφερειακός διαμεσολαβητής κ.α.

Συνεδρίες

 • Η δομή των ΟΤΑ Α και Β βαθμού και της αποκεντρωμένης διοίκησης (έως τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι & ΙΙ)
 • Κατανομή αρμοδιοτήτων στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης
 • Καθεστώς των αιρετών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Συνεργασίες και λοιπές μορφές σχέσεων μεταξύ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού
 • Άμεση συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων

4. Πολιτικές Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
To περιεχόμενο της διδακτική ενότητας πραγματεύεται το εγχείρημα που αφορά στην μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και στην ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), που αποσκοπεί στην εστιασμένη παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας με βασικό πυλώνα την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ατζέντας οικονομικού μετασχηματισμού. Επικεντρώνεται στις προοπτικές των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών καινοτομίας και συνοχής και διερευνά τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας να εξέλθει της παρούσης επώδυνης ύφεσης με πολιτικές για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, βασισμένες στην νέα στρατηγική
«Ευρώπη 2020». Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η μεταβολή της πολιτικής συνοχής, που υλοποιείται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων με κύριους στόχους ➢ τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ ➢ την εστίαση της πολιτικής συνοχής στα θέματα ανταγωνιστικότητας, έρευνας, καινοτομίας, αναβάθμισης των ικανοτήτων για την προώθηση της οικονομίας της γνώσης, ➢ την πολιτική απασχόλησης στον πυρήνα των δράσεων με στόχο να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και στη μείωση του κινδύνου φτώχειας, ➢ τη βιώσιμη ανάπτυξη με βασικούς στόχους την μείωση των αερίων θερμοκηπίου και την εξοικονόμηση ενέργειας και τις εθνικές στρατηγικές, που υλοποιούνται σήμερα στα επιχειρησιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία).

Συνεδρίες

 • Θεωρίες Τοπικής Ανάπτυξης – Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και εργαλεία
 • Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα: Πόλοι Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
 • Χρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα
 • Συμπράξεις Ιδιωτικού & Δημοσίου Τομέα

5. Οικονομική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η συγκεκριμένη ενότητα απευθύνεται σε ενήλικες εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση , σε ανώτερα στελέχη καθώς και σε υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται στις οικονομικές υπηρεσίες αλλά και σε διάφορες υπηρεσίες του φορέα και καλούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων , να προσαρμοστούν στις νέες αυξημένες ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ένα νέο δύσκολο και συνάμα απαιτητικό δημοσιονομικό περιβάλλον. Στην 1η υποενότητα θα μελετηθούν ➢ το θεσμικό πλαίσιο της εφαρμογής του Δημόσιου Λογιστικού, ➢ η κατάρτιση ,η εκτέλεση και ο έλεγχος των προϋπολογισμών των Δήμων. Θα γίνει ανάλυση των εσόδων και των δαπανών των ΟΤΑ. Στην 2η υποενότητα θα αναλυθούν τα νέα δεδομένα της δημοσιονομικής διαχείρισης των οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης, θα μελετηθεί η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων, η διαδικασία δέσμευσης των πιστώσεων και η εκκαθάριση των δαπανών σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. Θα αναλυθούν επίσης οι έλεγχοι της οικονομικής διαχείρισης που υπόκεινται οι ΟΤΑ. Η 3η ενότητα θα αναφέρεται στο Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης των ΟΤΑ και στους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους τους. Η 4η ενότητα θα αναφέρεται στο
Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα των ΟΤΑ στα οικονομικά αποτελέσματα και στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών

Συνεδρίες

 • Προϋπολογισμός – Έσοδα – Δαπάνες ΟΤΑ
 • Οικονομική Διαχείριση & Λειτουργία των ΟΤΑ
 • Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης στους ΟΤΑ
 • Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα των ΟΤΑ

6. Δημόσιες Συμβάσεις στους ΟΤΑ
Στην 6η θεματική ενότητα θα αναλυθούν θέματα που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης δημοσιών συμβάσεων με σκοπό τη:
➢ Βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, για αποδοτικό σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών, και γενικών υπηρεσιών και συνακόλουθα ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των φορέων από τους οποίους προέρχονται, για την αποτελεσματική διαχείριση των δημοσίων διαγωνισμών. ➢ Εμπέδωση του νέου νομικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/16), που ενσωμάτωσε τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. ➢ Αναγνώριση της σημασίας ενσωμάτωσης/εισαγωγής καινοτόμων προβλέψεων, κατά τον σχεδιασμό των δημοσίων συμβάσεων (κόστος κύκλου ζωής, αναλογία κόστους / οφέλους κ.ά.). ➢ Παρουσίαση σύγχρονων διαγωνιστικών εργαλείων υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων (ανταγωνιστικός διάλογος, ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, δυναμικά συστήματα αγορών, σύμπραξη καινοτομίας κ.ά.). ➢ Παρουσίαση των βημάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας. ➢ Εξοικείωση των καταρτιζόμενων με το νέο σύστημα έννομης προστασίας στους δημόσιους διαγωνισμούς. ➢ Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης-ενθάρρυνση των στελεχών που συμμετέχουν στις διαδικασίες υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, ως στελέχη των αρμοδίων οργανικών μονάδων ή ως μέλη διαφόρων επιτροπών, όπως π.χ. αποσφράγισης προσφορών και παραλαβής συμβατικών αντικειμένων. ➢ Αναγνώριση της σημασίας της βελτίωσης των διαδικασιών επικοινωνίας, καθώς και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων ή/και υπηρεσιακών οργάνων
κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων.

Συνεδρίες

 • Παρουσίαση Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών & Έργων
 • Εργαλεία Υλοποίησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών
 • Κριτήρια επάρκειας συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων, επιλογής Αναδόχου, Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών & Εκτέλεση της Σύμβασης
 • Συλλογικά όργανα υλοποίησης & παρακολούθησης Δημοσίων Συμβάσεων & καθεστώς έννομης προστασίας

7. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός
Με τoν όρο περιφερειακή ανάπτυξη θα ερμηνεύσουμε ένα σύνολο διαδικασιών για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και την αύξηση της παραγωγικής «ικανότητας» των περιφερειών μιας χώρας. Επίσης θα ερμηνεύσουμε τις αποφάσεις που υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των συλλογικών οργάνων των
Δήμων και Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών που αφορούν: ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών την αγορά και εκποίηση, λόγω πώλησης ή δωρεάς κατά κυριότητα ακινήτων, την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, τη μίσθωση ακινήτων από τρίτους, τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων, την ίδρυση πάσης φύσεως νομικών προσώπων, τη συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, καθώς και τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση νομικών προσώπων, τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων , τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ.
Θα γίνει εκτενής ανάλυση του στρατηγικού σχεδιασμού που διαμορφώνει την αποστολή, το όραμα και τους μακροπρόθεσμους στόχους ενός Δήμου και επιχειρησιακού σχεδιασμού και των δεικτών παρακολούθησης αυτού που αποφασίζουν για την ποσότητα, την ποιότητα και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών και δράσεων που πρέπει να γίνουν και τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν μετρήσιμοι βραχυπρόθεσμοι στόχοι.

Συνεδρίες

 • Περιφερειακή Πολιτιστική Ανάπτυξη, Κοινωνική Πολιτική Ο.Τ.Α. (Συνεδρία)
 • Μορφές Ελέγχου – Εποπτεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Συνεδρία)
 • Μεταρρυθμιστικές Προτάσεις (Συνεδρία)
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Διαχείριση αλλαγών στην Δημόσια Διοίκηση & την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης

8. Πολιτικές Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Στην παρούσα διδακτική ενότητα παρουσιάζονται τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα εργαλεία με τα οποία υλοποιούν την εθνική στρατηγική, τα κριτήρια επιλογής, το αναγκαίο περιεχόμενο των τοπικών σχεδίων και τα κριτήρια αξιολόγησης τους, τους Θεματικούς Στόχους, Επενδυτικές Προτεραιότητες και τύπους δράσεων ανά εργαλείο, τα σχέδια των δράσεων (πχ ΣΒΑΚ), οι εφαρμοστικές και χρηματοδοτικές συνέργιες με τομεακά Προγράμματα, που συνάδουν στην επιτυχή υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος ενός Δήμου.
Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης, εξετάζεται ο καθορισμός των στόχων σε συνάρτηση με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της πόλης , που βασίζεται σε πολυκριτηριακή ανάλυση και είναι κοµβικής σηµασίας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην αξιολόγηση και υιοθέτηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών και στην αξιοποίηση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε και του προϋπολογισμού της πόλης, κατά ισόρροπο τρόπο των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.
Ακόμη, παρουσιάζονται παραδείγματα συνεργασίας πόλεων για την ανάδειξη των περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, δια μέσου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, που στοχεύουν στην επίτευξη της αστικής αειφορίας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Στην επίτευξη στοχευμένου σχεδιασμού στην διαχείριση της πόλης (πχ ΣΒΑΚ), που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, που συμβάλλουν στην επιτυχία της πολιτικής συνοχής παρουσιάζεται η βέλτιστη πρακτική Δήμου/ case study.

Συνεδρίες

 • Δράσεις & ανταγωνιστικότητα που αναπτύσσονται στο εσωτερικό περιβάλλον μιας πόλης
 • Βασικοί κανόνες για οικονομική ανάπτυξη πόλεων / κριτήρια επιλογής εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων
 • SWOT Ανάλυση
 • Ανάλυση case studies Δήμων – Διαχείριση Κρίσεων & Πολιτική Προστασία

9. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και οικονομία:
Εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

Η οριοθέτηση … της Κοινωνικής Οικονομίας αποτελεί μία ιδιαίτερα σύνθετη πρόκληση, καθώς πρόκειται για έναν όρο που δεν χρησιμοποιείται με ενιαίο τρόπο σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, αλλά διαφοροποιείται εννοιολογικά ανάλογα με την Εθνική παράδοση και κουλτούρα.
Θα αναλυθούν έννοιες όπως η προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας “Κοινωνική Οικονομία”, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Οδηγό για την Κοινωνική Ευρώπη.
Θα εξετάσουμε ένα καινοτόμο πλαίσιο λειτουργίας για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα με κατεύθυνση, συμμετοχή και δέσμευση διαφορετικών ομάδων ανθρώπων σε μία νέα επιχειρηματική προσέγγιση με την Κοινωνική Επιχείρηση.
Θα ερευνήσουμε τον όρο Κοινωνική Δημογραφία και το πλαίσιο μελέτης των πληθυσμιακών φαινομένων μέσω της συλλογής, της στατιστικής ανάλυσης και της τεχνικής παρουσίασης των πληθυσμιακών δεδομένων.
Στην κατεύθυνση αυτή θα διερευνηθεί και η δυνατότητα αξιοποίησης της κοινωνικής οικονομίας για την χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών μέσω των κλασικών οικονομικών μεθόδων ή άλλων που δημιουργεί το κράτος για να ενισχύσει ή να υποστηρίξει συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού.

Συνεδρίες

 • Κοινωνική Οικονομία – εννοιολογικές προσεγγίσεις – διαφορές με τις άλλες οικονομίες
 • Η Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα και Ευρώπη
 • Κοινωνική επιχείρηση – Κοινωνική επιχειρηματικότητα – πεδία δραστηριότητας κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Κοινωνική Δημογραφία – Μοντέλα χρηματοδότησης κοινωνικών δομών – κίνητρα και οφέλη

10. Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκηση
Στη 10η θεματική ενότητα θα αναλυθούν θέματα όπως οι βασικές αρχές του μάνατζμεντ, όπως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Οι βασικές αρχές αυτές αναφέρονται: στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στην ηγεσία και τον έλεγχο, με απώτερο στόχο την συμβολή αυτών στην αποτελεσματική διοίκηση ενός Δήμου.
Ακόμη θα αναλυθούν οι έννοιες παραδείγματα και Καλές Πρακτικές του Leardership & Coaching στους σύγχρονους οργανισμούς και η χρησιμότητα εφαρμογής αυτών σε Δημόσιους Φορείς μέσα από μια σειρά ενεργειών και συμμετοχών ατόμων ικανών να δημιουργήσουν ιδιαίτερες παραγωγικές μονάδες εκτέλεσης ποιοτικού έργου.
Τέλος θα παρουσιαστούν ο ορισμός και τα βασικά χαρακτηριστικά της αλλαγής, οι βασικές προϋποθέσεις για επιτυχή αλλαγή η αντίσταση στην αλλαγή και τεχνικές αντιμετώπισης, καθώς επίσης και βασικά θέματα διαχείρισης συγκρούσεων με τους πολίτες.
Τέλος θα αναλυθούν βασικά θέματα Αποτελεσματικής Ηγεσίας και Διοίκησης, όπως λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων, σωστή αξιοποίηση χρόνου κ.τ.λ.

Συνεδρίες

 • Βασικές αρχές management
 • Coaching – Leadership & Υποκίνηση
 • Διαχείριση Αλλαγών & Συγκρούσεων
 • Αποτελεσματική Ηγεσία & Διοίκηση

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε Πληροφορία

Πληροφορίες : International Forum Training & Consulting
Γιούλα Καραντάνη
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email: [email protected]

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue