Home Εκπαίδευση Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Β. Αιγαίου : Ανακοίνωση για αναπληρωτές ή ωρομίσθιους

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Β. Αιγαίου : Ανακοίνωση για αναπληρωτές ή ωρομίσθιους

by ikariaki.gr
16 views

daskalos

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μυτιλήνη, 22 Ιουλίου 2016

 

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 118640/Δ3/19-07-2016 Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Δ/νση Ειδικής Αγωγής – Τμήμα Β΄, ανακοινώνεται ότι: όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος, από τους κλάδους (ΠΕ21 – ΠΕ26 Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ24 Παιδοψυχίατρων, ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών, ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ31 με εξειδίκευση), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και ως αναπληρωτές από τον κλάδο ΔΕ1 του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), προκειμένου να στελεχωθούν οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι ΕΔΕΑΥ, οι Παράλληλες Στηρίξεις μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) και η στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή για το σχολικό έτος 2016-2017, και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. [σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 118640/Δ3/19-07-2016 Πρόσκληση η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου (http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch) με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται] μπορούν να  υποβάλουν σχετική αίτηση από 22 Ιουλίου 2016 μέχρι και 29 Ιουλίου 2016 αποκλειστικά και μόνο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.

banner

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στην  Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου, μπορούν να προσέρχονται από 22 Ιουλίου 2016 μέχρι και 29 Ιουλίου 2016 και ώρες (08:30 π.μ. – 16:00 μ.μ.) για να καταθέσουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας που βρίσκονται στη Μυτιλήνη και στην οδό Ελ. Βενιζέλου 26, 1ος όροφος (Μακρύς Γυαλός).

Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν ταχυδρομικά τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα) με συστημένη επιστολή, και σφραγίδα κατάθεσης στο Ταχυδρομείο, το αργότερο μέχρι την 29η Ιουλίου 2016, στην ταχυδρομική διεύθυνση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ– ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26, Τ.Κ.: 81132, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΕΣΒΟΣ». Όσοι αποστείλουν ταχυδρομικά τη σχετική αίτηση, παρακαλούνται να φροντίσουν για την έγκαιρη αποστολή των αιτήσεών τους, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία.

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου, για το διδακτικό έτος 2016-17, θα υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 118640/Δ3/19-07-2016 Πρόσκληση.

Προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα:

 αποδεικνύεται: με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση του φορέα που πραγματοποιήθηκε, που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται :

 • οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης (Δημόσιο Τομέα), βεβαίωση του φορέα απασχόλησης (Ιδιωτικό Τομέα)
 • η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν,
 • η σχέση εργασίας,
 • το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), καθώς και
 • η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

Στη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης, η οποία πρέπει να συμφωνεί με τη Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης που υποχρεωτικά υποβάλει ο υποψήφιος, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα απασχόλησης καθώς και οι ώρες απασχόλησης, στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη μοριοδότηση του υποψηφίου.

Μεταπτυχιακά Διδακτορικά Διπλώματα Ειδίκευσης:

Για την εξέταση της συνάφειας των Μεταπτυχιακών τίτλων:

 1. Φωτοαντίγραφο του ΜΤΣ, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης
 2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
 3. Αναλυτική βαθμολογία

Αν πρόκειται για ΜΤΣ Πανεπιστημίου του εξωτερικού επιπροσθέτως:

 1. Βεβαίωση ισοτιμίας του ΜΤΣ από τον ΔΟΑΤΑΠ
 2. Μετάφραση επικυρωμένη, του ΜΤΣ, του ΑΠΣ και της αναλυτικής βαθμολογίας

Για την εξέταση της συνάφειας των Διδακτορικών τίτλων:

 1. Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου
 2. Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής
 3. Τα ονόματα της τριμελούς επιτροπής
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας του Διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, αν πρόκειται για το Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου του εξωτερικού καθώς και επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων, όπως προβλέπεται στις σελίδες 5-6 της εγκυκλίου.

 

Οι υποψήφιοι στη δήλωση προτίμησης της αίτησής τους παρακαλούνται να καθορίσουν ανά νήσο την προτίμησή τους (πχ. 1. Νήσο Λέσβο, 2. Νήσο Χίο, 3. Νήσο Λήμνο 4.Νήσο Σάμο, 5. Νήσο Ικαρία).

Σε περίπτωση που η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου ζητήσει από τον υποψήφιο την εκ νέου προσκόμιση των προβλεπομένων εγγράφων (τίτλων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λ.π.) ο υποψήφιος υποχρεούται να τα προσκομίσει.

Για την καλύτερη επικοινωνία με τους υποψηφίους παρακαλούμε στην αίτησή τους να αναγράφουν το email τους.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22510-48166 και στο [email protected] (Υπεύθυνος: Τζίτζιρας Ευστράτιος),  ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου (Ιστοσελίδα: http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch.

  O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

Αριστείδης Καλάργαλης

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue