Home ΚοινωνίαΑιγαίο Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου : Πρόσληψη οδηγού και συνοδού για το ειδικό Δημοτικό σχολείο Μυτιλήνης

Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου : Πρόσληψη οδηγού και συνοδού για το ειδικό Δημοτικό σχολείο Μυτιλήνης

by ikariaki.gr
6 views

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

—-

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μυτιλήνη, 01 Αυγούστου 2019

     
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3969/12-07-2019/ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης (ΑΔΑ: 6Λ594653ΠΣ-ΟΥΑ), προσκαλεί όσους επιθυμούν να προσληφθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, που εδρεύει στη Μυτιλήνη Δήμου Λέσβου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Ειδικό Δημοτικό Μυτιλήνης

(Δ. Λέσβου Ν. Μυτιλήνης)

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

(ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΑΧ/ΦΟ)

Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30.06.2020 1
102 Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Ειδικό Δημοτικό Μυτιλήνης

(Δ. Λέσβου Ν. Μυτιλήνης)

ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30.06.2020 1

 

να υποβάλλουν αίτηση (κωδικός ΣΟΧ.6) με συνημμένα τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα που κατέχουν (όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «12-02-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ).

 

Οι Υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημέρες ημερολογιακές ημέρες. Συγκεκριμένα η δημοσίευση στον ημερήσιο τοπικό τύπο της Μυτιλήνης έγινε στις εφημερίδες ‘’ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ’’ και ‘’ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ’’ την Πέμπτη 01 Αυγούστου 2019.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν μπορούν να προσέρχονται από την Παρασκευή 02 Αυγούστου 2019  μέχρι και τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 και ώρες 09.00  – 14:00 για να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, που βρίσκονται στη Μυτιλήνη και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 26, 1ος όροφος.

Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν ταχυδρομικά τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα) με συστημένη επιστολή, και σφραγίδα κατάθεσης στο Ταχυδρομείο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019, στην ταχυδρομική διεύθυνση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ– ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26, Τ.Κ.: 81132, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΕΣΒΟΣ». Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τη με αριθμ. πρωτ. 3969/12-07-2019/ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης (ΑΔΑ: 6Λ594653ΠΣ-ΟΥΑ), την αίτηση ΣΟΧ 6, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «12-02-2019», ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΩΛΥΜΑ ΤΗΣ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

α) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας: http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch και στη Διαδρομή Ειδική Αγωγή à Ανακοινώσεις

β) τα έντυπα των αιτήσεων  στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

γ) τα έντυπα των αιτήσεων  στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «12-02-2019».

Το ωράριο εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, που αφορά την ανωτέρω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, καθορίζεται από 6:30 έως 9:00 και από 12:30 έως 17:18 για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και από 6:30 έως 17:18 για μία ημέρα την εβδομάδα (ΦΕΚ 181/Β΄/26-01-2018). Στην περίπτωση υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός ή εκτός της έδρας της σχολικής μονάδας, το παραπάνω ωράριο δύναται να τροποποιείται εντός όμως του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 22510-48153 και στο [email protected]  (Υπεύθυνη: κ. Κουκέλλη Κυριακή),  ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch.

 

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue