Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΔήμος Ικαρίας Ο Δήμος Ικαρίας για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” έτους 2016-2017

Ο Δήμος Ικαρίας για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” έτους 2016-2017

by ikariaki.gr
5 views

5_Enarmonisi

 

dimos

 

 

 

 

Άγιος  Κήρυκος 13/7/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Ο Δήμος Ικαρίας, ενημερώνει τους γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017, στο οποίο ο Δήμος Ικαρίας είναι και εφέτος δικαιούχος, διαθέτοντας 30 θέσεις νηπίων για τους δυο Παιδικούς του Δήμου μας (10 Αγ. Κηρύκου και 20 Ραχών), ότι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.

banner

Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Ε.Τ.Α.Α προσκαλεί:

 • Τις Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών
 • Τις Μητέρες νηπίων, παιδιών και εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
 • Τα άτομα (άνδρες και γυναίκες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών

Οι οποίοι/ες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα του σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. ( Σημειώνεται ότι εφεξής όπου γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες – πατέρες). Οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στην πράξη θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Α) Να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι.
Β)   Να είναι άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
Στις ανωτέρω ωφελούμενες/ους χορηγούνται «Αξίες Τοποθέτησης (Vocher)», που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ η των ΠΕΠ, συμφωνά με την κατάταξη τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:   ΟΙ  ΤΑΚΤΙΚΟΙ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,  ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ  ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).    ΕΠΙΣΗΣ, ΟΣΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΑΒΑΝ ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ Η ́ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ικαρίας μέσω ΕΣΠΑ, θα υποβάλλουν την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους ηλεκτρονικά από 12/7/2016 έως 29/7/2016 στην διεύθυνση: www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr (Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων, ορίζεται η 29η/7/2016 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα).  Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 12/7/2016 έως 29/7/2016 και μόνο ταχυδρομικά ή με courier (Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 29η/7/2016 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας courier)

 

Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα υποβάλλονται, από τους ενδιαφερόμενους γονείς, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016-2017»

ΕΕΤΑΑ. Α.Ε., ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης» θα υποβάλλουν καθαρά και ευανάγνωστα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 Α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή μετάφραση του αν δεν είναι με λατινική γραφή.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε., απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.
B) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου)

 • Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικού έτους 2015 ( δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015) και των δύο μερών.
 • Σε περίπτωση διάζευξης, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου  (από Μητρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή από το Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 •  Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου, καθώς επίσης και η έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ (Μ1). Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσα Πρόσκλησης,
 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου,
 • Σε περίπτωση που η/ο ενδιαφερόμενη/ος είναι χήρα/ος, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 •  Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.
 • Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση.

Γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2015 ( δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015)

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες, που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€.

Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα).

  Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων. Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη τα πάσης φύσεως αφορολόγητα επιδόματα αναπηρίας (πχ τυφλότητας κλπ), το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ και η αποζημίωση απόλυσης.

Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν, θα πρέπει η μητέρα να προσκομίσει τις αντίστοιχες επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το Επίδομα Ανεργίας, για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση, καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

Δεδομένου ότι οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους και ως εκ τούτου εκδίδεται κοινό εκκαθαριστικό (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, ήτοι λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή όταν ο ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή όταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση), οι έγγαμες μητέρες που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του συζύγου τους.  Σε περίπτωση που αυτό δεν προσκομιστεί, η αίτηση απορρίπτεται.

Εάν όμως η μητέρα εμπίπτει στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, τότε μαζί με το εκκαθαριστικό της θα πρέπει να προσκομίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που επιτρέπει την κατάθεση της χωριστής φορολογικής δήλωσης.

Αντί «συζύγων» ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για τα άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.3719/2008 ή Ν.4356/2015.

Δ.Ι) Δικαιολογητικά απασχόλησης

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτούνται:

– Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει.

– Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4                       ή αντίγραφο της ισχύουσας σύμβασης, όπου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης.

Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο, απαιτούνται:

– Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) και το είδος απασχόλησης.

– Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δυο (2) μηνών).

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται:

–  Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. και

– Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη, ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές και

– Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Σε περιπτώσεις συμμετοχής σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται:

– Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.

– Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.

– Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.

– Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

– Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της ΙΚΕ ότι ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

– Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος ή ασφαλιστική ενημερότητα.

Δ. ΙΙ) Δικαιολογητικά Ανεργίας

Εάν η ενδιαφερόμενη/ος είναι άνεργη/ος απαιτούνται:

– Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ, και

– Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει σύζυγο ή σύντροφο άνεργο, απαιτείται δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.

Δ.ΙΙΙ) Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,

– με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αναπηρίας εν ισχύ (Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας).

– με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (με χρονική διάρκεια ισχύος και ποσοστό αναπηρίας).

Όλες και όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι θα πρέπει να:

Α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Β) Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2016) και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2016), μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ   στις 17/08/2016 ενώ οι ενστάσεις θα πραγματοποιηθούν από 18/08/2016 μέχρι και 22/08/2016 και ώρα 14.00 μ.μ.

Η ανάρτηση τω τελικών αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί  στις  24/08/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2016/11072016_prosklisis_enarmonisi.pdf

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue