Home Κοινωνία Μέχρι τις 20 Μαΐου 2015 η υποβολή των αιτήσεων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

Μέχρι τις 20 Μαΐου 2015 η υποβολή των αιτήσεων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

by ikariaki.gr
19 views

epidoma

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

 

 

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις παροχές του Νόμου 4320/2015  για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης (ΦΕΚ 577/9-4-2015) και συγκεκριμένα για:

1) τη δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας

2) επιδόματος ενοικίου και

3) επιδότηση σίτισης

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Μαΐου 2015.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε ιδιωτικά, είτε για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή που θα είναι προσαρτημένη στη κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (http://www.ypakp.gr/).

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται με την χρήση των κωδικών του δικαιούχου στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXISnet).

————————-

Βάσει του Νόμου 4320/2015 που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΟΙΚ. 494 (ΦΕΚ 577Β’/9-4-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) που εξειδίκευσε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες υλοποίησης των παροχών των άρθρων 1-3 του Νόμου, ισχύουν τα παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Είναι όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

Οικογενειακή κατάσταση Ετήσιο Εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο 2.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 3.600 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 4.200 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 4.800 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 5.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι)    με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη  ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη 6.000 €

Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον είναι ανήλικα έως 18 ετών, ή ενήλικα μέχρι 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ενήλικα μέχρι 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Σε κάθε περίπτωση, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν έχουν τα ίδια ετήσιο ατομικό εισόδημα πάνω από 3.000 €

β. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία και είναι παιδιά ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων ή αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/ γονέων, και εφόσον δεν έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 6.000 €

γ. Οι γονείς ενός ή και των δύο συζύγων/γονέων, εφόσον δεν έχουν εισόδημα πάνω από 3.000 €

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλειά τους σε άλλο πρόσωπο και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαθέτουν τα ίδια ατομικό ετήσιο εισόδημα πάνω από 3.000 €

Συγχρόνως, για να δικαιούται ένα άτομο ή μια οικογένεια μια η περισσότερες από τις παροχές δεν θα πρέπει να έχουν:

  • Ακίνητη περιουσία αξίας 90.000 € αν είναι μεμονωμένο άτομο, όριο που αυξάνεται κατά 10.000 € για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο μέλος ή 15.000 € για κάθε ενήλικο μέλος, μέχρι τις 200.000 €.
  • Καταθέσεις, αθροιστικά όλων των μελών της οικογένειας, (τις δηλώνουν μόνοι τους στην αίτηση) διπλάσιες από το εισοδηματικό όριο της κατηγορίας τους.
  • Έτος εισοδήματος: 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα μέσα στο 2013)
  • Το δηλωνόμενο εισόδημα θα είναι το συνολικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, αφού αφαιρεθούν οι φόροι και η εισφορά αλληλεγγύης.
  • Δεν λαμβάνεται υπόψη, ούτε δηλώνεται το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη κι αν είναι μεγαλύτερο του αποκτηθέντος.

Στο εισόδημα περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα, βοηθήματα κ.λπ., εκτός από: διατροφές ανηλίκων τέκνων, επίδομα αναδοχής, εξωϊδρυματικά επιδόματα και επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 4172/2013.

ΠΑΡΟΧΕΣ:

α. Δωρεάν επανασύνδεση κομμένων ηλεκτρικών παροχών κύριας κατοικίας και παροχή δωρεάν ποσότητας ρεύματος 300 kwh ανά μήνα (1.200 kwh ανά τετραμηνία)

β. Επίδομα ενοικίου για νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις παλιών, 70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένεια μέχρι του ποσού των 220 € μηνιαίως (βλ. πίνακα άρθρου 4 παρ. 2 εδ. β της Κ.Υ.Α.)

γ. Επιδότηση σίτισης: δίδεται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας για την προμήθεια τροφίμων από καταστήματα, συνολικής αξίας 70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας μέχρι του ποσού των 220 ε μηνιαίως (βλ. πίνακα άρθρου 4 παρ. 3 της Κ.Υ.Α.).

  • Τις παροχές αυτές δεν μπορούν να λάβουν άτομα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» ή φιλοξενούνται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
  • Παροχή ρεύματος δεν δικαιούνται άτομα που φιλοξενούνται
  • Επίδομα ενοικίου δεν δικαιούνται όσοι διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στα όρια του Νομού στον οποίο ζουν μονίμως, όσοι παίρνουν επίδομα ενοικίου από άλλο φορέα και όσοι ενοικιάζουν κατοικία από συγγενείς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Προτεραιότητα στη χορήγηση των παροχών θα δίδεται κατά σειρά σε άτομα με εξαρτώμενα παιδιά, πολυμελείς οικογένειες, οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά και μηδενικό εισόδημα και οικογένειες με μακροχρόνια ανέργους ή ανέργους γονείς.

Η κατάταξη των δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα με σύστημα μοριοδότησης των ανωτέρω χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με τα εισοδηματικά κριτήρια και την εργασιακή κατάσταση του αιτούντος (βλ. κείμενο Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

ΑΙΤΗΣΗ

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της παρούσας ηλεκτρονικής εφαρμογής. Οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης υπάρχουν στην καρτέλα με τον τίτλο «Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής».

Για ενδιαφερόμενους που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό μέσο εισόδου στο διαδίκτυο, η αίτηση συμπληρώνεται στα ΚΕΠ από υπάλληλο βάσει των όσων δηλώνουν οι αιτούντες.

Ο αιτών δηλώνει εάν ενδιαφέρεται για μια, δύο ή και τις τρεις παροχές.

ΟΙ αιτούντες που δεν είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και ενδιαφέρονται για την παροχή της δωρεάν επανασύνδεσης του ρεύματος και τη δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μέσω link που θα ανοίγει στην παρούσα εφαρμογή όπου θα συμπληρώνουν την αίτησή τους για ένταξη στο ΚΟΤ . Το ίδιο εάν προστατεύουν τέσσερα ή περισσότερα παιδιά και δεν έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών.

Δικαιούχοι των παροχών των άρθρων 1 έως 3 του Νόμου οι οποίοι, αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) δεν μπορούν να λάβουν τις παροχές, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις.

ΟΙ αιτούντες θα πρέπει να δηλώνουν οπωσδήποτε συγκεκριμένο ΚΕΠ όπου επιθυμούν να απευθυνθούν μελλοντικά για να διεκπεραιώσουν διαδικασίες που δεν μπορούν να γίνουν με ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. παραλαβή καρτών σίτισης, πιθανή υποβολή αίτησης επανεξέτασης σε περίπτωση απόρριψης κ.λπ.).

Ο αιτών θα μπορεί να εισέρχεται στην ηλεκτρονική του αίτηση ιδιωτικά ή μέσω του ΚΕΠ που έχει δηλώσει στην αίτησή του και να ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Από την ηλεκτρονική του αίτηση, αλλά και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην αίτησή του θα πληροφορηθεί και το τελικό αποτέλεσμα στο αίτημά του για χορήγηση μιας ή περισσότερων παροχών.

Σε περίπτωση έγκρισης της παροχής επιδόματος ενοικίου οι δικαιούχοι θα πρέπει να συνάψουν νέα μισθωτήρια σύμβαση ή ανανέωση υφιστάμενης και στη συνέχεια να εισέλθουν εκ νέου στην ηλεκτρονική τους αίτηση για να συμπληρώσουν τον ΑΦΜ του εκμισθωτή τους (ιδιοκτήτη της κατοικίας) ο οποίος θα εισέλθει στη συνέχεια για να εισαγάγει στοιχεία του ώστε να του δοθεί απ’ ευθείας το δικαιούμενο ποσό.

Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος χορήγησης παροχής ή παροχών επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης, μόνον για τον συγκεκριμένο λόγο απόρριψης ο οποίος θα αναφέρεται ρητά στο μήνυμα ενημέρωσης του δικαιούχου. Η υποβολή γίνεται γραπτώς στα ΚΕΠ που έχουν δηλωθεί στην αίτηση για τη διεκπεραίωση διαδικασιών που δεν υλοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο και ο αιτών δύναται να προσκομίσει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την πραγματική του κατάσταση. Το αίτημα επανεξέτασης υποβάλλεται εντός προθεσμίας επτά ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημόσιας ενημέρωσης για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων. Αίτημα επανεξέτασης δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί για τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος ενημερώνεται ότι λόγω εφαρμογής κριτηρίων προτεραιότητας δεν λαμβάνει, προς το παρόν, την αιτούμενη παροχή.

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue