Home ΟικονομίαΑγροτικά ΚΑΠ: Πώς θα ενισχυθούν οι «πράσινοι» κτηνοτρόφοι – Αναλυτικά τα ποσά

ΚΑΠ: Πώς θα ενισχυθούν οι «πράσινοι» κτηνοτρόφοι – Αναλυτικά τα ποσά

by ikariaki.gr
308 views

Το ύψος της ενίσχυσης και οι δεσμεύσεις των κτηνοτρόφων

Δύο δράσεις για τους κτηνοτρόφους περιλαμβάνονται στην παρέμβαση για την περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων των οικολογικών προγραμμάτων της ΚΑΠ 2023 -27.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΥΑ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, το πρόγραμμα των οικολογικών σχημάτων (ecoscheme) Π1-31.7 «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων», αποτελείται από τις δράσεις: 31.7-Β «Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους» και 31.7-Δ «Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου».

Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους

Η δράση για την «Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους» αφορά ενίσχυση κτηνοτρόφων για την μετακίνηση του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου (βοειδή, αίγες και πρόβατα) σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις συνεχόμενους μήνες το έτος έτσι ώστε από τη μία πλευρά να μειώνεται η πίεση της ποσότητας βιομάζας στους ορεινούς βοσκότοπους, που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τους ξηρούς μήνες και από την άλλη να μην επιβαρύνονται περαιτέρω οι υποβαθμισμένοι πεδινοί βοσκότοποι από την υπερβόσκηση.

Στις υποχρεωτικές απαιτήσεις περιλαμβάνεται η τήρηση του προτύπου ΚΓΠΚ 1 περί διατήρησης των μόνιμων βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των μόνιμων βοσκότοπων σε σχέση με τη γεωργική έκταση όπως αυτή καθορίζεται στην υπουργική απόφαση για την αιρεσιμότητα.

Οι δικαιούχοι, στο πλαίσιο αυτής της δράσης, δεσμεύονται ως προς την:

  • Διάρκεια παραμονής στον ορεινό βοσκότοπο τουλάχιστον 4 συνεχόμενους μήνες το έτος.
  • Μετακίνηση για το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου.
  • Μετακίνηση κατόπιν έκδοσης άδειας διακίνησης από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
  • Κατά την διάρκεια των μετακινήσεων να εξασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των κανόνων ευζωίας.
  • Συμμόρφωση στα διαχειριστικά σχέδια των περιοχών NATURA όπου αυτά υπάρχουν.

Ύψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: 

Η ενίσχυση καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες για τη μετακίνηση των ζώων σε ορεινό υποβοσκημένο βοσκότοπο, ήτοι το άθροισμα των δαπανών που προκύπτουν από την μεταφορά του ζωικού κεφαλαίου (φόρτωση και μετακίνηση) στα ορεινά βοσκοτόπια αλλά και για την καθημερινή μεταφορά γάλακτος από τον ορεινό βοσκότοπο στο πλησιέστερο τυροκομείο και εξαρτάται από τη διοικητική περιφέρεια, την απόσταση που πρέπει να διανύσει αλλά και το είδος του εκτρεφόμενου ζώου.

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, το ύψος ενίσχυσης, ανά εκτάριο και έτος, δύναται να μειωθεί, έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση των ετήσιων χρηματοδοτικών κονδυλιών των ειδών παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων. 

Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου σε μέσης-καλής κατάστασης βοσκοτόπους

Η δράση συνίσταται στην ενίσχυση για τη κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος κατάλληλου εμπλουτισμού και τελικά βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου, σε συνεργασία με σύμβουλο, έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στα μηρυκαστικά, και να μειωθεί η χρήση αντιβιοτικών. Ο κτηνοτρόφος σε συνεργασία με το σύμβουλο παρακολουθεί και προσαρμόζει το βελτιωμένο σιτηρέσιο και ενημερώνει ηλεκτρονική εφαρμογή παρακολούθησης των εκπομπών αερίου και της μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών.

Ο σύμβουλος, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει τίτλο σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων ή Κτηνιάτρων, με γνώσεις στη διατροφή ζώων, οι οποίες αποδεικνύονται με σχετικό τίτλο σπουδών ή/και επαγγελματική εμπειρία. Ο σύμβουλος δεν υποχρεούται να είναι πιστοποιημένος από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η εκμετάλλευση, σε συνεργασία με σύμβουλο, καταρτίζει και εφαρμόζει σιτηρέσιο με στόχο αφ’ ενός τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και αφετέρου τον εμπλουτισμό της τροφής με φυσικά συστατικά με αντιμικροβιακή δράση έτσι ώστε να συμβάλλει στη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών.

Ύψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: 

Η ενίσχυση καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες κατάρτισης, εφαρμογής (αγορά συστατικών σιτηρεσίου), παρακολούθησης και προσαρμογής βελτιωμένου σιτηρεσίου καθώς και οι δαπάνες για την αγορά άδειας χρήσης και την ενημέρωση ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών.

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, το ύψος ενίσχυσης, ανά εκτάριο και έτος, δύναται να μειωθεί, έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση των ετήσιων χρηματοδοτικών κονδυλιών των ειδών παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων.

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue