Home ΚοινωνίαΑιγαίο Ικαρία: Ανάθεση προετοιμασίας φακέλων για αποχέτευση Γιαλισκαριού και βιολογικό Αρμενιστή

Ικαρία: Ανάθεση προετοιμασίας φακέλων για αποχέτευση Γιαλισκαριού και βιολογικό Αρμενιστή

by ikariaki.gr
1,1K views

Σε απευθείας ανάθεση για την προετοιμασία φακέλων προκειμένου να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά τα έργα ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ και ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ και κατ’επέκταση να ενταχθούν σε χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, προχωρά ο Δήμος Ικαρίας.

Βιολογικός Αρμενιστή: Συνάντηση Περιφερειάρχη-Δημάρχου με τον τοπικό σύλλογο

Ο χρόνος εκτέλεσης της ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ είναι δύο μήνες και κοστίζει 10.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ).

Τον προηγούμενο Ιούνιο, μετά από αίτημα του Συλλόγου του Αρμενιστή για οριστικό και άμεσο κλείσιμο του βιολογικού καθαρισμού, Περιφερειακή και Δημοτική Αρχή συναντήθηκαν με τον τοπικό σύλλογο για το θέμα,  χωρίς όμως να μπορέσουν να απαντήσουν θετικά για την άμεση παύση λειτουργίας του βιολογικού.

Βιολογικός Αρμενιστή: Εισήγηση για πρόστιμο 170.000 ευρώ στο Δήμο Ικαρίας

Ο Περιφερειάρχης κος Μουτζούρης, τότε, μίλησε για το έργο του βιολογικού στο Αυλάκι που προγραμματίζεται να αντικαταστήσει αυτό του Αρμενιστή και να κατευθυνθούν εκεί τα λύματα της περιοχής,δεν αντιμετωπίζεται θέμα χρηματοδότησης για το έργο που ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θέμα των ανεκπλήρωτων και καθυστερημένων διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος. Όσο για το αίτημα να κλείσει άμεσα ο βιολογικός του Αρμενιστή, δήλωσε πως αυτό δεν είναι εφικτό καθώς δεν υπάρχουν στεγανοί βόθροι στον Οικισμό του Αρμενιστή για να κατευθυνθούν εκεί τα λύματα.

Λίγο αργότερα από αυτή τη συνάντηση, τον προηγούμενο Σεπτέμβρη δημοσιεύτηκε εισήγηση επιβολής προστίμου ύψους 170.000 ευρώ, από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΕ Σάμου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  για τον Βιολογικό του Αρμενιστή για δύο σημαντικής σοβαρότητας, σύμφωνα με την εισήγηση, παραβάσεις: Η ρύπανση του νερού και η λειτουργία χωρίς άδεια περιβαλλοντικών όρων που συντελούν στο ύψος του ποσού.

 

Η απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση όπως αναρτήθηκε στο Διάυγεια:

Ministry of Digital Governance

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Κήρυκος: 03/07/2024

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                                 Αρ.Πρωτ.: 3695 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

banner

 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
  3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το ν. 4782/2021
  4. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών προκειμένου να μπορέσει να υλοποιήσει σημαντικά έργα.
  5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ 7413.10
  6. Την υπ΄αριθμ. 3523/03-07-2024 Πρόσκληση του Δήμου μας
  7. Την προσφορά του Τσιμπίδη Συμεών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Αναθέτουμε απευθείας την «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ.Ε. ΡΑΧΩΝ»,

στον Τσιμπίδη Συμεών με ΑΦΜ 041596526 και έδρα την Πλ. Μεσολογίου 8 Αθήνα ΤΚ 11634 ΔΟΥ: ΙΖ Αθηνών , ο οποίος θα πραγματοποιήσει τα κάτωθι:

 

την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ικαρίας με σκοπό την προετοιμασία φακέλου αδειοδότησης και την ωρίμανση πρότασης προς υποβολή χρηματοδότησης από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ικαρίας και ειδικότερα:

  1. Συλλογή στοιχείων (υφιστάμενων έργων, χωροταξίας και περιβάλλοντος) που απαιτούνται για την προετοιμασία φακέλου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) με βάση τα πρόσφατα δεδομένα, το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις έργων και τις θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις.
  2. Προετοιμασία φακέλων υποβολής δικαιολογητικών (Αιτήσεις, Έντυπα Δηλώσεων, Βεβαιώσεων κ.λ.π.) για τις προς αδειοδότηση πράξεις,

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

 Τα παραδοτέα της πράξης είναι η τεχνική υποστήριξη της προς αδειοδότηση πράξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Πιο συγκεκριμένα, και σε ότι αφορά το σύνολο της Πράξης, η υποστήριξη υλοποιείται με τα ακόλουθα Παραδοτέα:

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ

– Τεύχος Συλλογής στοιχείων (υφιστάμενων έργων, προτάσεων κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις και σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις) και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την προετοιμασία φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ – Τεύχος

Συλλογής στοιχείων (υφιστάμενων έργων, προτάσεων κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις και σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις) και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την προετοιμασία φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών ορίζεται έως δύο (2) μήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται σύμφωνα με την μελέτη και την προσφορά που κατέθεσε στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 24%.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

 

 

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue