Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΔήμος Ικαρίας Η Διαχείριση των Βοσκοτόπων της Ικαρίας σε διαβούλευση

Η Διαχείριση των Βοσκοτόπων της Ικαρίας σε διαβούλευση

by ikariaki.gr
5 views

Κτηνοτροφία ΙκαρίαΔημοσιεύθηκε το Σχέδιο προς δημόσια διαβούλευση για την διαχείριση των Βοσκοτόπων στην Ικαρία

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού διάθεσης – διαχείρισης βοσκοτόπων δικαιοδοσίας του Δήμου Ικαρίας, ρυθμίζουν :
1. Τον καθορισμό και τη διάθεση των βοσκοτόπων και των βοσκήσιμων εκτάσεων στους κτηνοτρόφους – δημότες του Δήμου.
 
2. Τον καθορισμό του ετήσιου δικαιώματος βοσκής. 
3. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων χρήσης των εν λόγω βοσκοτόπων.
4. Τον καθορισμό της έννοιας της αυθαιρέτου βόσκησης και τον προσδιορισμό των σχετικών συνεπειών των παραβατών.
 
5. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων, σχετικά με τη βόσκηση των ζώων τους σε βελτιωθέντες βοσκήσιμους τόπους και σε δημόσια δάση. 
6. Την επιβολή προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. 
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού μπορεί να τροποποιούνται, να καταργούνται ή να συμπληρώνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λαμβάνεται κάθε φορά με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και είναι υποχρεωτικές για όλους ανεξαιρέτως τους δημότες – κτηνοτρόφους της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου Ικαρίας . 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Αυτός ο Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 (εδάφιο Ι , παρ . α , υπ. 14) του Ν. 3463/2006 και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 79 (εδάφιο 1, παρ . δ, υπ. δ 2 ) του ίδιου νόμου .

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Οι βοσκότοποι στο Δήμο Ικαρίας ανέρχονται συνολικά σε Ογδόντα Έξι Χιλιάδες (86.000) στρέμματα περίπου και εκτείνονται σε όλες σχεδόν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες του Δήμου. Κατόπιν συνεννοήσεως με τη Διεύθυνση Δασών Σάμου, προέκυψε ότι από αυτούς είναι τελικά διαθέσιμοι οι ακόλουθοι:
Ειδικότερα οι διαθέσιμοι προς βόσκηση βοσκότοποι κατά δημοτική /τοπική Κοινότητα έχουν ως εξής: 
Ο βοσκότοπος της Τοπικής Κοινότητας ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ καλύπτει έκταση 6.250 στρεμμάτων ( 625 ΖΜ )
Ο βοσκότοπος της Τοπικής Κοινότητας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ καλύπτει έκταση 8.800 στρεμμάτων.
 ( 880 ΖΜ )
Ο βοσκότοπος της Δημοτικής Κοινότητας ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ καλύπτει έκταση 4.840 στρεμμάτων.
 ( 484 ΖΜ )
Ο βοσκότοπος της Τοπικής Κοινότητας ΕΥΔΗΛΟΥ καλύπτει έκταση 1.600 στρεμμάτων.
 ( 160 ΖΜ )
Ο βοσκότοπος της Τοπικής Κοινότητας ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ καλύπτει έκταση 1.700 στρεμμάτων.
 ( 170 ΖΜ )
Ο βοσκότοπος της Τοπικής Κοινότητας ΔΑΦΝΗΣ καλύπτει έκταση 3.500 στρεμμάτων.
 ( 350 ΖΜ )
Ο βοσκότοπος της Τοπικής Κοινότητας ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ καλύπτει έκταση 1.800 στρεμμάτων.
 ( 180 ΖΜ )
Ο βοσκότοπος της Τοπικής Κοινότητας ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ καλύπτει έκταση 4.000 στρεμμάτων.
 ( 400 ΖΜ )
Ο βοσκότοπος της Δημοτικής Κοινότητας ΡΑΧΩΝ καλύπτει έκταση 12.000 στρεμμάτων.
 ( 1.200 ΖΜ )

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ : 44.490 στρέμματα = 4.449 εκτάρια (ha)

Μέγιστος Αριθμός Ζ.Μ για είσοδο = 4.449 Z.M

Ελάχιστος Αριθμός Ζ.Μ για είσοδο = 444,9 Z.M

 

 

 

banner

Πίνακας Μετατροπής Ζώων σε Ζ.Μ ( Ζ.Μ / Κεφαλή )

 

Ίπποι, όνοι, Ημίονοι > 6 μηνών

1,00

Χοιρομητέρες Ελευθέρας Βοσκής

0,40

Παχυνόμενοι Χοίροι Ελευθέρας Βοσκής

0,27

Πρόβατα

0,15

Αίγες

0,15

Αρσενικά/Θηλυκά Βοοειδή <6 μηνών

0,20

Αρσενικά Βοοειδή & Δαμαλίδες 6-24 μηνών

0,60

Αρσενικά & Δαμαλίδες, Θηλάζουσες Αγελάδες & Αγελάδες Γαλακτοπαραγωγής >24 μηνών

1,00

 

 

 

( Εγκύκλιος Ενιαίας Ενίσχυσης 2012 )

 

 

Παράδειγμα Υπολογισμού

 

 1. Εκμετάλλευση έχει 40 αιγοπρόβατα , δηλαδή 40 χ 0,15 = 6,0 Ζ.Μ

 2. Εκμετάλλευση έχει 40 αιγοπρόβατα & 3 Θηλάζουσες > 24 μηνών = 40 χ 0,15 + 3 χ 1,0 = 9,0 Ζ.Μ

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ 
Βοσκότοπος είναι η μη καλλιεργημένη χορτολιβαδική έκταση & θαμνώδης, η κύρια παραγωγή της οποίας αποτελεί τροφή για μεγάλα ή μικρά ποιμενικά, οικόσιτα και άγρια ζώα 
Η διαχείριση όλων των βοσκοτόπων (πεδινών, ημιορεινών, ορεινών), την κυριότητα, νομή ή χρήση των οποίων έχει ο Δήμος Ικαρίας, διενεργείται σε ενιαία βάση και υπάγεται στη μέριμνα του γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου, με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, αλλά και τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των πολιτών σε ό,τι αφορά στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. 
Οι βοσκήσιμοι τόποι (πεδινοί, ημιορεινοί, ορεινοί) διατίθενται στους δημότες – κτηνοτρόφους του Δήμου Ικαρίας για τη βόσκηση των ζώων τους. 
Το γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου Ικαρίας, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών Κοινοτήτων, και αφού λάβουν υπόψη τους τα κτηματολόγια, τους τίτλους ιδιοκτησίας, καθώς και τις αποφάσεις τωνΔημοτικών Συμβουλίων των πρώην Δήμων Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου & Ραχών (οι οποίες αναφέρουν τις υφιστάμενες εκτάσεις Δημοτικών Βοσκοτόπων) , συντάσσουν διαγράμματα σε κλίμακα 1 προς 100.000, 1 προς 50.000 ή 1 προς 20.000 ή με μεγαλύτερη, αν υπάρχει κατάλληλο χαρτογραφικό υλικό, στα οποία απεικονίζονται οι βοσκότοποι (πεδινοί, ηµιορεινοί και ορεινοί). Η απεικόνιση των βοσκοτόπων πρέπει να γίνει και σε ηλεκτρονική μορφή σε συνεργασία πάντοτε με την Διεύθυνση Δασών Σάμου & το Δασονομείο Ικαρίας.
Τα διαγράμματα αυτά συνοδεύονται από πρακτικό, στο οποίο περιγράφεται ο βοσκότοπος περιμετρικά, αναφέρονται η θέση, τα όρια, η μορφή και κατά προσέγγιση η έκτασή του, καθώς και ο χαρακτηρισμός του ως πεδινού, ημιορεινού ή ορεινού.
 

Οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εντατικοποίηση, εξαιρούνται της βόσκησης από µεγάλα ή µικρά ποιµενικά, οικόσιτα ζώα. Σε κάθε περίπτωση η οριοθέτηση και η διαχείριση των βοσκοτόπων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) για να µην έρχεται σε αντίθεση µε τις χρήσεις γης και την προστασία του Περιβάλλοντος.
Το Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, αφού προηγηθεί μη δεσμευτική γνωμοδότηση των τοπικών/ δημοτικών συμβουλίων, ορίζει: α) Λεπτομερώς κατά θέσεις και έκταση τους βοσκησίμους τόπους, όπως αυτοί έχουν χαρτογραφηθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τον τρόπο της χρήσης τους και τον αριθμό των ζώων, μεγάλων η μικρών, των οποίων επιτρέπεται η βοσκή. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των βοσκησίμων τόπων το συμβούλιο ορίζει κατά δημότη τον ανώτατο αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων, των οποίων επιτρέπεται η βοσκή. β) Το τυχόν υπάρχον περίσσευμα βοσκησίμων τόπων κατ`έκταση, όρια και το είδος των δεκτών προς βοσκή σε αυτό ζώων. γ) Το ετήσιο δικαίωμα βοσκής των ζώων το οποίο υποχρεούται να καταβάλει οποιοσδήποτε νομίμως βόσκει τα ζώα του στις βοσκές.

Το Συμβούλιο επίσης βεβαιώνει με λεπτομερή κατάλογο, ο οποίος καταχωρίζεται στην απόφασή του, το συνολικό αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων, τα οποία δικαιούται έκαστος να εισάγει στις βοσκές.


Αν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εκδώσει – για οποιοδήποτε λόγο – για κάποιο έτος απόφαση για τη διάθεση των βοσκήσιμων τόπων, τότε ισχύει η προηγούμενη απόφασή του (αρθ. 7 παρ. 1 Ν. 2307/1995). 
Στον Δήμο Ικαρίας , ο τρόπος διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια δημοτικής/τοπικής κοινότητας του Δήμου, καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4β΄ του Ν. 2539/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. α του Ν. 2946/2001, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου τοπικού συμβουλίου. 
Όταν γίνονται αιτήσεις για την εκμίσθωση των δημοτικών βοσκήσιμων εκτάσεων, λαμβάνουν μέρος σ’ αυτές και οι κατ΄ επάγγελμα κτηνοτρόφοι, διαφορετικά η εκμίσθωση είναι άκυρη κατ΄ άρθρο 5 παρ. 6 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 
Οι βοσκήσιμοι τόποι, που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου Ικαρίας, και των οποίων την κυριότητα, νομή ή κατοχή έχει ο Δήμος, διατίθενται στους δημότες για τη βοσκή των ζώων τους. Το τυχόν περίσσευμα που απομένει διατίθεται με δημοπρασία. Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρεις κτηνοτροφικές περιόδους, θερινές ή χειμερινές. Δικαίωμα χρήσης των δημοτικών βοσκοτόπων έχουν όλοι οι κτηνοτρόφοι που είναι κάτοικοι–δημότες του Δήμου Ικαρίας, καθώς και άλλοι κάτοικοι του Δήμου που διατηρούν ζώα, που διαθέτουν κτηνοτροφική εκμετάλλευση, που αποδεικνύεται από την ατομική κτηνοτροφική δήλωση, καθώς επίσης και όλοι οι νέοι κτηνοτρόφοι του Δήμου Ικαρίας – με ιδιαίτερη μνεία στη διάθεση συγκεκριμένου ποσοστού επί των διαθέσιμων εκτάσεων (με ή χωρίς ένταξη σε επενδυτικό σχέδιο) ή ακόμη και επί της περίσσειας των διαθέσιμων εκτάσεων (με δημοπρασία παρ.1 , άρθρο 5, Β.Δ – ΦΕΚ Α΄ 171/20-10-1958) .

Κάθε δημότης κτηνοτρόφος δικαιούται να βόσκει τα ζώα του, μικρά ή μεγάλα, στις ανωτέρω περιοχές . Όσοι έχουν καταστεί δημότες με αίτηση ή με άλλον τρόπο, έχουν δικαίωμα καρπώσεως των βοσκησίμων τόπων του δήμου μετά από τριετή, από την εγγραφή τους, πραγματική και συνεχή εγκατάστασή τους στο δήμο. Κατά την τριετία αυτή, έχουν το δικαίωμα χρήσης των βοσκησίμων τόπων με την καταβολή του δικαιώματος βοσκής που έχει οριστεί για τους δημότες προσαυξημένου κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

Κύριοι ή καθ' οιονδήποτε τρόπο κάτοχοι βοσκησίμων τόπων συνολικώς μεγαλυτέρων των πεντακοσίων (500) στρεμμάτων, δεν δικαιούνται χρήση των δημοτικών ή κοινοτικών βοσκησίμων τόπων ( άρθρο 5 παρ. 2 Β.Δ – ΦΕΚ Α΄ 171/20-10-1958) .

Αυτοί που εγγράφονται στα δημοτολόγια για να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές δεν αποκτούν δικαίωμα χρήσης των βοσκήσιμων τόπων του Δήμου. 
Κάθε δημότης κτηνοτρόφος δικαιούται να διατηρεί για τη φύλαξη ανά εκατόν πενήντα μικρά ζώα του έναν ετεροδημότη ποιμένα, ο οποίος δικαιούται να βόσκει μέχρι σαράντα μικρά και πέντε μεγάλα ζώα που του ανήκουν, με την προϋπόθεση όμως ότι θα καταβάλλει ετήσιο δικαίωμα διπλάσιο από εκείνο που έχει καθορισθεί για τους δημότες. Με τις ίδιες προϋποθέσεις δικαιούνται να βόσκουν τα ζώα τους και οι επίμορτοι καλλιεργητές αγρών που ανήκουν σε δημότες. 
Ετεροδημότης ποιμένας που συμβάλλεται εταιρικά με δημότη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον εμπορικό νόμο, υποχρεούται να καταβάλλει για τα ζώα του δικαίωμα βοσκής διπλάσιο από αυτό που έχει καθορισθεί για τους δημότες. 
Σε καμιά περίπτωση τα ζώα του ετεροδημότη ποιμένα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τα μισά των ζώων του δημότη με τον οποίο έχει συνάψει οποιασδήποτε μορφής εταιρική σχέση. Το ίδιο ισχύει και αν ο ποιμένας προέρχεται από άλλο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ικαρίας. Η πρόσληψη ετεροδημότη ποιμένα με οποιονδήποτε όρο, επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγγραφη άδεια του Δημάρχου. ( αρθ.5, Β.Δ – ΦΕΚ Α΄ 171/20-10-1958 )


ΑΡΘΡΟ 6: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ 
Κάθε δημότης δικαιούται να βόσκει εντός των δημοτικών ή κοινοτικών βοσκησίμων τόπων:

α) Δωρεάν 4 μεγάλα και 10 μικρά ζώα (πρόβατα, αίγες). Για μεγάλα ζώα θηλάζοντα έως και 6 μηνών & για μικρά ζώα έως και 3 μηνών δεν καταβάλλεται δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 παρ. 2 Β.Δ – ΦΕΚ Α΄ 171/20-10-1958 ). Το δικαίωμα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια χρήσεως της βοσκής, βεβαιώνεται δε και εισπράττεται (άρθρα 3 έως 5 του Ν.Δ. 318/1969). 
β) Με καταβολή ετησίου δικαιώματος, προσδιοριζομένου κατά κεφαλή ζώου, με απόφαση του Συμβουλίου, για τα ζώα που κατέχει πέρα του ανωτέρου αριθμού.

 

Αν ο αριθμός ζώων κάθε δημότη υπερβαίνει το όριο της μικρής κτηνοτροφίας, κατά τις επιτόπιες συνθήκες, το οποίο δεν δύναται να είναι για κάθε κτηνοτροφική οικογένεια δημότη μεγαλύτερο των εκατό πενήντα μικρών και των δέκα πέντε μεγάλων ζώων, το Συμβούλιο υποχρεούται με την απόφαση του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού να προσδιορίσει δικαίωμα βοσκής αυξημένο και ανάλογο προς τη μισθωτική αξία της χορτονομής των βοσκησίμων τόπων. Αν το Συμβούλιο παραλείψει να ορίσει αυξημένο δικαίωμα βοσκής, τούτο λογίζεται επιβεβλημένο στο διπλάσιο του ορισθέντος για όσους έχουν κάτω των εκατόν πενήντα μικρών ή δέκα πέντε μεγάλων ζώων.

Σε περίπτωση ανεπάρκειας των βοσκησίμων τόπων, το δικαίωμα βοσκής ορίζεται αυξημένο και πάντως όχι πέρα του τετραπλάσιου του καθορισθέντος προηγουμένως για τα βόσκοντα ζώα των δημοτών και ετεροδημοτών.

Το συνολικό ποσό που θα βεβαιωθεί και θα εισπραχθεί από τον Δήμο Ικαρίας θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των βοσκοτόπων με την επιδιόρθωση ή τη δημιουργία κτηνοτροφικών (ομβροδεξαμενές, ποτίστρες, κτηνοτροφική οδοποιία, στέγαστρα κ.λπ) ή με το εμπλουτισμό την βοσκήσιμης χλωρίδας. Αν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εκδώσει απόφαση για τα ανωτέρω, δηλαδή για τον καθορισμό του δικαιώματος, οι υπόχρεοι καταβάλλουν το ποσό που είχε καθορισθεί κατά το προηγούμενο έτος. 
Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το δικαίωμα βοσκής από τους κτηνοτρόφους, τότε δε θα τους δίδεται η δυνατότητα μετακίνησης των κοπαδιών τους κατά τη επόμενη θερινή περίοδο. 
Επίσης αν προκύψουν επανειλημμένες καταγγελίες ή βεβαιωμένες παραβάσεις για κάποιον κτηνοτρόφο τότε δε θα του δίδεται η δυνατότητα μετακίνησης των κοπαδιών τους κατά την επόμενη θερινή περίοδο. 

 

 

 


ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να λάβουν δημοτικό βοσκότοπο, θα καταθέτουν έντυπη αίτηση στο Τμήμα Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Παραγωγής & Αλιείας του Δήμου Ικαρίας έως 28 Φεβρουαρίου για να κάνουν χρήση του δημοτικού βοσκοτόπου.

Με την αίτηση καταθέτουν συνημμένα:

 1. Φωτοαντίγραφο τελευταίας κτηνοτροφικής δήλωσης.

 2. Αντίγραφο αίτησης της Ενιαίας Ενίσχυσης από Ο. Π. Ε. Κ. Ε. Π. Ε. ή Ε. Α. Σ.

 3. Βεβαίωση από το τοπικό πρόεδρο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας, ότι αυτός που αιτείται τη χρήση βοσκοτόπου, δεν έχει προβεί από προηγούμενη χρήση του, σε ενέργειες περίφραξης, καλλιέργειας, με μηχανήματα ή άλλα μέσα, δεν έχει κάνει ρίψη λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων ή ενέργειες αποψίλωσης, με μηχανήματα ή άλλα μέσα ή φωτιά (κάψιμο) και γενικά δεν έχει κάνει ενέργειες, καταπάτησης του βοσκοτόπου καμιάς τοπικής κοινότητας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει κάνει παρεμβάσεις στο βοσκότοπο περιγράφονται από το τοπικό πρόεδρο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας πάνω στην αίτηση του αιτούντα.

 4. Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν.1599/1986 του αιτούντα στην οποία δηλώνει: «ότι δεν θα προβεί κατά τη χρήση του βοσκότοπου, σε ενέργειες περίφραξης, καλλιέργειας, με μηχανήματα ή άλλα μέσα δεν θα κάνει ρίψη λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων ή ενέργειες αποψίλωσης με μηχανήματα ή άλλα μέσα ή φωτιά (κάψιμο) και γενικά δεν θα κάνει ενέργειες καταπάτησης του βοσκοτόπου καμιάς τοπικής κοινότητας».

 5. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο από συμβάσεις και μισθώσεις, πρόστιμα ή έχει ρύθμιση τυχών οφειλών από ανταποδοτικές υπηρεσίες(αυτή θα επισυναπτόμενη στο έντυπο της ατομικής αίτησης του κτηνοτρόφου).

 6. Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν για ετεροδημότες.

 7. Εξαιρούνται των άρθρων 4 & 5 όταν αυτοί κάνουν χρήση δημοτικών βοσκοτόπων του Δήμου Ικαρίας για πρώτη φορά.

 8. Για του νέους κτηνοτρόφους απαιτείται φωτοαντίγραφο της απόφαση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση έγκρισης σχεδίου βελτίωσης.

 9. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας επί τριετίας κατοίκου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν τα ανωτέρω τότε δεν θα μπορεί να χορηγηθεί στον αιτούντα κτηνοτρόφο δημοτικός βοσκότοπος, μέχρι αυτός να συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό.

Αν διαπιστωθεί ότι Πρόεδρος ή Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας, βεβαίωσε ψευδώς εις βάρος του Δήμου και εις όφελος κτηνοτρόφου, τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τότε ο Πρόεδρος η ο Εκπρόσωπος θα διωχθεί με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για παράβαση καθήκοντος.

 

ΆΡΘΡΟ 8: ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στον παρόντα κανονισμό διαδικασιών με ευθύνη του Τμήματος Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Παραγωγής & Αλιείας του Δήμου:

 1. Συντάσσεται ο συγκεντρωτικός πίνακας, στον οποίον αναγράφονται όλα τα ονόματα των κτηνοτρόφων δημοτών και ετεροδημοτών ποιμένων δημοτών, ο αριθμός εκταρίων που τους αναλογούν, ο βοσκότοπος στον οποίο ποιμαίνουν τα ζώα τους και ο αριθμός των ζώων.

 2. Ο συγκεντρωτικός πίνακας υπογράφεται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

 3. Εκδίδεται η ετήσια ατομική για κάθε κτηνοτρόφο άδεια βόσκησης των δημοτικών βοσκοτόπων ανά τοπική κοινότητα.

 4. Η άδεια βόσκησης υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

 5. Η άδεια βόσκησης χορηγείται σε κάθε κτηνοτρόφο αφού πληρώσει το τέλος του δικαιώματος βοσκής.

 6. Η άδεια βόσκησης περιέχει:

 • Διάρκεια βόσκησης

 • Το ονοματεπώνυμο του κτηνοτρόφου.

 • Οι θέσεις και η έκταση των βοσκοτόπων.

 • Ο αριθμός και το είδος των μικρών και μεγάλων ζώων.

 • Ο αριθμός του διπλοτύπου πληρωμής δικαιώματος.

 • Τη διαδρομή που θα ακολουθήσει για την είσοδο στο βοσκότοπο εφόσον σε αυτήν υπάρχουν καλλιεργούμενες εκτάσεις και μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου κτηνοτρόφου.

Δίνεται ειδική άδεια βόσκησης από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή Δήμαρχο, στα ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια του κτηνοτρόφου ή των λοιπών καλλιεργητών, μετά τη συγκομιδή των καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής βόσκησης και μετά από τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών των αγροτεμαχίων της περιοχής.


ΑΡΘΡΟ 9: ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΒΟΣΚΗΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε μετακίνηση ζώων από τους κυρίους ή κατόχους αυτών χωρίς άδεια του Δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου και η τυχόν βόσκηση αυτών σε οποιοδήποτε βοσκήσιμο τόπο δικαιοδοσίας του Δήμου Ικαρίας θεωρείται αυθαίρετη και επισύρει κυρώσεις σε βάρος των παραβατών. 
Δεν θεωρείται αυθαίρετη βοσκή η βόσκηση ζώων που οδηγούνται σε θερινές ή χειμερινές βοσκές νομίμως, εφ’ όσον η παραμονή τους στην περιφέρεια του Δήμου δεν παρατείνεται πέραν των 48 ωρών. 

Η αυθαίρετη βόσκηση καθώς και η εν γένει διαδικασία εισόδου στις διαθέσιμες εκτάσεις των Δημοτικών Βοσκοτόπων, ελέγχεται από την επιτροπή ελέγχου που συστήνει ο Δήμος Ικαρίας το αργότερο δέκα (10) ημέρες από την είσοδο των ζώων σε αυτούς . Η επιτροπή αποτελείται από δύο (2) δημοτικούς συμβούλους και έναν (1) δημοτικό υπάλληλο. Η επιτροπή ελέγχει κάθε περίπτωση αυθαίρετης βόσκησης καθώς και τυχόν υπέρβασης του αριθμού των επιτρεπόμενων – από κάθε δικαιούχο – εισερχόμενων ζώων . (άρθρο 4, παρ . 1, Ν.318/1969) . Οι υποχρεώσεις & τα δικαιώματα της επιτροπής ορίζονται στις παρ. 2, 3,4 του άρθρου 4 του Ν.318/1969 . Αφού με πρακτικό διαπιστωθεί οιοδήποτε παράβαση συντάσσεται – σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 318/1969 – συμπληρωματικός κατάλογος εσόδων με τα οφειλόμενα ποσά από τους παραβάτες .

Αυτά ανέρχονται στο 50 % επί του καθορισμένου δικαιώματος βοσκής ( για αυθαίρετη χωρίς άδεια βόσκηση ) και στο 100 % ( για υπέρβαση αριθμού επιτρεπομένων ζώων ) σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.Δ 3033/1954.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1 . Απαγορεύεται η περιφορά ή η βοσκή και ο υπαίθριος σταυλισμός ζώων, σε ανοικτούς χώρους κατοικημένων περιοχών, σε αρχαιολογικούς χώρους, εκτός κι αν το επιτρέπει η αρμόδια υπηρεσία, τουριστικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, σε χώρους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, σε ακτές ομαδικής κολυμβήσεως και σε χώρους προσωρινής ή

τελικής διαθέσεως απορριμάτων. Κατ` εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί η περιφορά και η βοσκή αιγοπροβάτων, κατά τη χειμερινή μόνον περίοδο, σε κατασκηνωτικούς χώρους και ακτές ομαδικής κολυμβήσεως, εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα, σε βάρος του περιβάλλοντος.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εισόδου των ζώων εντός των οικισμών και περιφοράς των σε κοινόχρηστους χώρους, όπως πλατείες, πάρκα, άλση, παιδικές χαρές, χώρους κοιμητηρίων, βρύσες, εγκαταστάσεις κ.λ.π., προς αναζήτηση τροφής και νερού με την πρόσθετη καταμήνυση των υπαιτίων προς άσκηση αρμοδίως ποινικής δίωξης για παραβάσεις υγειονομικών διατάξεων και σε συντρέχουσες περιπτώσεις φθοράς κοινής περιουσίας. Στην περίπτωση αυτή, και ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των ζώων, επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο 4.000 ευρώ για κάθε παραβίαση.
2. Στις περιπτώσεις που η παράνομη βόσκηση τελείται κατ’ εξακολούθηση, θα ενεργείται καταμήνυση προς άσκηση αρμοδίως ποινικής δίωξης για το καθ’ εκάστην περίπτωση αντικείμενο της παράβασης σε συνδυασμό με τις γενικές περί πταισμάτων διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
3. Τα υπό του παρόντος κανονισμού προβλεπόμενα σε βάρος των υπαιτίων, πρόστιμα, δικαιώματα και καταμηνύσεις επιβάλλονται δι’ αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση έγγραφη έκθεση ή διαπιστωτική πράξη της προς τούτο συγκροτηθείσης υπ’ αυτού επιτροπής εισαγωγής των ζώων στις βοσκές και ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης.

( παρ.4, άρθρο 6 , ΦΕΚ 343 Β΄ 04.05.1995 Υγειονομικοί Όροι Πτηνο-κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων).

 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΘΕΝΤΕΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 
Το σύνολο των εισπράξεων του δικαιώματος βοσκής, όπως περιγράφηκε στα άρθρα 5 & 6 του παρόντος κανονισμού, διατίθεται για τη βελτίωση βοσκοτόπων. Οι εργασίες βελτίωσης των βοσκοτόπων γίνονται με βάση ειδική μελέτη που συντάσσει γεωπόνος και εγκρίνεται κατά τη νόμιμη διαδικασία. Όλα τα εισαγόμενα σε βελτιωθείσες βοσκές ζώα, μικρά ή μεγάλα, υπόκεινται πέραν του προβλεπομένου από τον παρόντα κανονισμό δικαιώματος βοσκής, σε ειδικό δικαίωμα χρήσης βελτιωμένων βοσκοτόπων, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Το ύψος του ειδικού αυτού δικαιώματος προκύπτει από τη διαίρεση των ετησίων δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του βελτιωθέντος βοσκοτόπου του Δήμου, προσαυξημένων κατά ποσοστό 10% δια του αριθμού των ζώων, τα οποία μπορούν βάσει της βοσκοϊκανότητας να εισαχθούν σ’ αυτόν. 
Οι δημότες που επιθυμούν να βόσκουν τα ζώα τους σε βελτιωμένο βοσκότοπο, εφ’ όσον υπάρχει στην περιοχή, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική προς τούτο δήλωση στο γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου τον Σεπτέμβριο κάθε έτους. 
Βάσει αυτών των δηλώσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την οποία: 
1. Καθορίζει τον αριθμό των ζώων κατά είδος που δικαιούται να εισάγει στις βοσκές κάθε δημότης και σε περίπτωση περισσεύματος κατανέμει τον αριθμό των επί πλέον εισαγομένων ζώων κατά δημότη. 
2. Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του βελτιωμένου βοσκοτόπου και τον τρόπο και χρόνο εισαγωγής των ζώων κάθε δικαιούχου. Βάσει του κανονισμού αυτού, ο Δήμαρχος χορηγεί σχετική άδεια. 
3. Περίσσευμα που δεν καλύπτεται από τα ζώα των δημοτών, εκμισθώνεται με δημοπρασία σε κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφους. 
4. Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς κατά κεφαλή ζώου ισούται με το σύνολο του απλού δικαιώματος βοσκής και του ειδικού δικαιώματος χρήσεως βελτιωθέντος βοσκοτόπου. 
5. Όσοι εισάγουν αυθαίρετα ζώα σε βελτιωμένο υπάρχοντα στη δικαιοδοσία του Δήμου βοσκότοπο, υπόκεινται σε πρόστιμο ίσο προς το πενταπλάσιο ή αν πρόκειται για ετεροδημότες, στο δεκαπλάσιο του καθορισμένου ειδικού δικαιώματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ 

Εξαιρούνται της βόσκησης εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν απαγορεύσεις που απορρέουν από τη δασική νομοθεσία και τις δασικές απαγορευτικές διατάξεις (καμένες, αναδασωτέες, λόγω υλοτομίας) ή από την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων. Το δικαίωμα της βόσκησης σε δημόσια δάση, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και μη πεδινά χορτολίβαδα, στα οποία αυτή δεν έχει απαγορευτεί από τη δημόσια δασική διοίκηση και οι πρόσοδοι από τυχόν εκμίσθωσή της, περιέρχονται στο Δήμο. Εξαιρούνται τα δάση, μερικώς δασοσκεπή λιβάδια και χορτολίβαδα, που εκμισθώνονται για βόσκηση από τη Διεύθυνση δημοσίων κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Στις παραπάνω εκτάσεις καθώς και στις εκτάσεις που ανήκουν ή θα ανήκουν μελλοντικά στο Δήμο, ή σ’ αυτές που ανήκουν στην κυριότητα ή στη νομή των κατοίκων του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το δάσος, η μερικώς δασοσκεπής έκταση και το μη πεδινό χορτολίβαδο, δικαιούνται οι κάτοικοι του δήμου να βόσκουν τα μικρά ή μεγάλα ζώα τους, υπό την προϋπόθεση όμως τήρησης των διατάξεων της Δημοτικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. 

Σε περίπτωση που ο Δήμος θελήσει να προβεί στην ενοικίαση των δημοτικών του ανωτέρω εκτάσεων, για τη σύνταξη της διακήρυξης και τη διενέργεια της προβλεπόμενης από το νόμο δημοπρασίας, οφείλει να εφαρμόσει τις τεχνικές υποδείξεις του οικείου δασάρχη, ο οποίος δικαιούται να παρίσταται σύμφωνα με το νόμο αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Για την ίδρυση νέων σταυλικών εγκαταστάσεων θα πρέπει μετά από γνωμοδότηση του εκάστοτε συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας και από έγκριση του Δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου (σύμφωνα με το Νόμο υπ’αριθμ.4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.Α΄.52) να υπάρχει συγκεκριμένος χώρος που θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ώστε να μη δυσχερανθεί η δημόσια υγεία και η ομαλή λειτουργία της κοινωνικής ζωής των κατοίκων της περιοχής. 
Η οικόσιτη κτηνοτροφία θα πρέπει να γίνεται χωρίς να ενοχλεί τους περίοικους και οπωσδήποτε θα πρέπει να λαμβάνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα μέσα ώστε οι υποδομές να διατηρούνται καθαρές και να μη επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 


ΑΡΘΡΟ 14: ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 
Στη αρχή κάθε έτους και μέχρι την 31η Μαρτίου, μετά από σχετική ανακοίνωση που θα εκδοθεί από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου Ικαρίας, θα γίνεται η σύνταξη του μητρώου κτηνοτρόφων με την εγγραφή σ’ αυτό όλων των κτηνοτρόφων δημοτών που κατοικούν και δραστηριοποιούνται εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Ικαρίας . Στο απογραφικό δελτίο, που θα συντάσσουν οι κτηνοτρόφοι εκτός από τα στοιχεία και τα στοιχεία της επιχείρησής τους, θα αναφέρονται στα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν & στις λύσεις που προτείνουν. Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο, σχετικά με τη μετακίνηση των ζώων τους, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τα αιτήματα των κτηνοτρόφων εκείνων οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο εν λόγω μητρώο. 
Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την απογραφή των κτηνοτρόφων και τη σύνταξη του μητρώου των αγροτών θα συσχετιστούν και με στοιχεία που δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι σε άλλες υπηρεσίες, όπως η Δ/νση αγροτικής ανάπτυξης της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λπ. 

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
Συστήνεται Δημοτική Επιτροπή Κτηνοτροφίας, με διετή θητεία, αποτελούμενη από: 
1. Τον Αντιδήμαρχο, υπεύθυνο για θέματα κτηνοτροφίας, ως πρόεδρο 
2. Τους προέδρους των Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων, στις οποίες υπάρχουν διατιθέμενες προς ενοικίαση Δημοτικές Βοσκήσιμες εκτάσεις.

3. Έναν εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων, ως μέλος, ο οποίος θα είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος και θα ορίζεται από το Δήμαρχο. 
Έργο της επιτροπής είναι να εξετάζει τα αιτήματα που υποβάλλουν στο Δήμο οι δημότες κτηνοτρόφοι για την ενοικίαση δημοτικών βοσκοτόπων και κατόπιν να γνωμοδοτεί στο δήμαρχο για την έκδοση ή μη της σχετικής άδειας εισόδου. 

Η Επιτροπή ελέγχου χρήσης Δημοτικών Βοσκοτόπων συνίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού .


ΑΡΘΡΟ 16 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Απαγορεύεται ρητά η μετακίνηση των ζώων του για βόσκηση στις άλλες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες του Δήμου, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου . Σε περίπτωση που βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου η παρά τα ανωτέρω οριζόμενα μετακίνηση από δημότες κτηνοτρόφους ή διαπιστωθεί ότι παραβαίνουν τον τεθέντα από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου περιορισμό ή διαπιστωθεί αυθαίρετη είσοδος από μη δικαιούχο βάσει του καταλόγου βοσκής, η εν λόγω βόσκηση θεωρείται αυθαίρετη και παράνομη και επιβάλλεται σε βάρος τους πρόστιμο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 1,5 ευρώ ανά μικρό ζώο και 5,0 ευρώ ανά μεγάλο που καταμετράται από τον επιτόπιο έλεγχο της επιτροπής ελέγχου ζώων του άρθρου 12 . 
Η κατά παράβαση των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος άρθρου μετακίνηση και παραμονή ποιμνίων σε βοσκήσιμες περιοχές πέραν των 48 ωρών, επισύρει σε βάρος των κυρίων τους για κάθε επιπλέον μέρα παραμονής τους πρόσθετο αυτοτελές πρόστιμο, το ύψος του οποίου ορίζεται όπως την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. 
2. Απαγορεύεται ρητά η παραμονή των ποιμνίων των κτηνοτρόφων στις υφιστάμενες ποτίστρες της περιοχής, όπου βόσκουν τα ζώα τους, χρήση δε αυτών δικαιούνται να κάνουν μόνο για όσο χρόνο ποτίζουν τα ζώα τους. Η εμφάνιση ετέρου ποιμνίου σ’ αυτές, υποχρεώνει τον ποιμένα του κοπαδιού που ποτίζει τα ζώα του να απομακρυνθεί εντός ευλόγου χρόνου για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του ποιμνίου του αναμένοντος να ποτίσει τα ζώα του κτηνοτρόφου. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 200€. 
3. Απαγορεύεται η δημιουργία μόνιμης ή πρόχειρης εγκατάστασης σταυλισμού ζώων ή αρμέγματος σε απόσταση 300 μέτρων από κοινόχρηστες ποτίστρες. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 200€. 
4. Απαγορεύεται η δημιουργία περισσοτέρων από δύο πρόχειρων εγκαταστάσεων σταυλισμού ζώων ή αρμέγματος. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 300€. 
5. Απαγορεύεται ρητά η χωρίς την συνοδεία των κυρίων τους ή βοηθών τους, ελεύθερη διακίνηση των ζώων εντός των ορίων του δήμου. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 €. 
6. Απαγορεύεται η σφαγή ζώων εκτός σφαγείων. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 €. 
7. Απαγορεύεται η απόθεση υπολειμμάτων η κουφαριών ή οστών ζώων στους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς δρόμους. Τα υπολείμματα θα πρέπει να θάβονται με μέριμνα του κτηνοτρόφου. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 300€. 
8. Απαγορεύεται η βόσκηση εντός των αγροτεμαχίων εκτός αν το επιτρέπει γραπτώς ο ιδιοκτήτης και χωρίς να προκαλέσουν ζημίες σε γειτονικά αγροτεμάχια. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 200€. 

9. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να τον περιφράζουν. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 1000€ και τους επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνση της περίφραξης. 
10. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να τον καλλιεργούν με μηχανικά ή άλλα μέσα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 200€. 
11. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να τον λιπαίνουν και να κάνουν ρίψη φυτοφαρμάκων σε αυτόν. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 200€. 
123. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να τον αποψιλώνουν με μηχανικά ή άλλα μέσα (πχ κάψιμο). Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 1000€. 
13. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να προβαίνουν σε ενέργειες καταπάτησης και αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 1000€. 
14. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να τον υπεκμισθώνουν σε τρίτους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 1000€. 
15. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να αποκλείουν – περιφράσσουν δρόμους πρόσβασης προς τους βοσκοτόπους (αγροτικό δίκτυο). Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 500€. 
16. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να επεμβαίνουν στα δίκτυα άρδευσης ή στις πηγές που έχει γίνει υδρομάστευση, για πότισμα των ζώων. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 500€. 
17. Απαγορεύεται η βοσκή σε απόσταση 500μ. από τις εθνικές επαρχιακές οδούς της Νήσου Ικαρίας. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 500€. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συντρέχουν παραβάσεις, όπως αυτές που περιγράφονται στις παραγράφους 11-17 του παρόντος άρθρου, δεν θα χορηγείται στον αιτούντα κτηνοτρόφο δηµοτικός βοσκότοπος, µέχρι αυτός να συμμορφωθεί µε τον παρόντα κανονισµό. Στην περίπτωση που δεν συμμορφωθεί, ή υποτροπιάσει, µε ευθύνη του ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδημάρχου ή εντεταλμένου ∆ηµοτικού Συμβούλου, παραπέμπεται το θέµα αυτό στην αρµόδια επιτροπή ελέγχου ζώων, για τη λήψη µέτρων προστασίας του δηµοτικού βοσκότοπου και εκδίωξη µε κάθε νόµιµο τρόπο του καταπατητή κτηνοτρόφου. Επίσης, παραπέμπεται στα αρµόδια δικαστήρια αν δεν συμμορφωθεί µετά από την επιβολή προστίµου, η οποία είναι υποχρεωτική. 
Η ευθύνη των κυρίων των ζώων είναι αντικειμενική. Η από πλευράς των προστηθέντων ή βοηθών εκπληρώσεως των κυρίων των ζώων κτηνοτρόφων τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων, δηλαδή η από μέρους των υπευθύνων για την εν γένει φύλαξη και βόσκηση ζώων τους προσώπων αυθαίρετη παρά τις ανωτέρω διατάξεις μετακίνησή τους, δεν απαλλάσσει τον προστήσαντα κτηνοτρόφο από την υποχρέωση καταβολής του βεβαιωθέντος σε βάρος του διοικητικού κατά τα ανωτέρω προστίμου, ακόμη και αν επικαλεσθεί το στοιχείο της έλλειψης της υποκειμενικής ευθύνης της παράβασης της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου στο πρόσωπό του. Ούτε ο ισχυρισμός αυτού ότι η εν λόγω μετακίνηση έγινε άνευ αδείας και εν αγνοία του, δύναται να αποτελέσει λόγο εξάλειψης της βεβαιωθείσης σε βάρος του παραβάσεως και επιβολής προστίμου. 
. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

1. Ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο είναι το βοοειδές ή προβατοειδές ή αιγοειδές που βρίσκεται εκτός της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του ιδιοκτήτη του, συμπεριλαμβανομένου του βοσκότοπου αυτής, άνευ επιτήρησης και το οποίο φέρει ή δεν φέρει σήμανση (παρ. 1 άρθρο 17 Ν. 4056/12).

2. Ο Δήμος μεριμνά για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους (παρ. 2 άρθρο 17 Ν. 4056/12). Για τον παραπάνω σκοπό, ο Δήμος ιδρύει και λειτουργεί κτηνοτροφική εκμετάλλευση, επιτρεπομένης της συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Για να λειτουργήσει η προαναφερθείσα κτηνοτροφική εκμετάλλευση, χορηγείται στο δήμο κωδικός εκμετάλλευσης (παρ. 3 άρθρο 17 Ν. 4056/12).

3. Για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στο χειρισμό παραγωγικών ζώων. Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση της παραγράφου 2, σημαίνονται με ενώτια, καταχωρούνται στο μητρώο της εκμετάλλευσης και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση (παρ. 5 άρθρο 17 Ν. 4056/12).

4. Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από τη σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον μετά την παρέλευση δέκα ημερολογιακών ημερών από την περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δήμου (παρ. 6 άρθρο 17 Ν. 4056/12). Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου αιτηθεί την επιστροφή του, εντός του δεκαημέρου της παραγράφου 6, το συγκεκριμένο ζώο επιστρέφεται, αφού ο ιδιοκτήτης του καταβάλει στο δήμο δέκα (10) ευρώ ανά ημέρα διατήρησης του ζώου στη δημοτική κτηνοτροφική εγκατάσταση (παρ. 10 άρθρο 17 Ν. 4056/12).

5. Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά γίνεται από το δήμο με διαδικασίες πλειστηριασμού. Ο Δήμος δύναται να διαθέτει δωρεάν σε φορείς με φιλανθρωπική στόχευση τα προϊόντα που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης της παραγράφου 3 (παρ. 7 άρθρο 17 Ν. 4056/12).

6. Στο Δήμο συγκροτείται, με απόφαση του Δημάρχου, τριμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, με υποχρεωτική συμμετοχή ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου ή γεωπόνου του δήμου. Στον ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, που ταυτοποιείται από τη σήμανση του ζώου, επιβάλλονται πρόστιμα, δηλαδή πενήντα (50) ευρώ ανά ζώο για αιγοπρόβατα και εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά ζώο για βοοειδή. Το πρόστιμο βεβαιώνεται από την τριμελή επιτροπή, ενώ επιβάλλεται και εισπράττεται από την οικονομική υπηρεσία του δήμου.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Η αρμοδιότητα εφαρμογής αυτού του κανονισμού ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία του Δήμου ή σε άλλους υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους από το Δήμαρχο. 
Διατάξεις νόμων ή ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στη διαχείριση – διάθεση δημοτικών βοσκοτόπων και δεν αποτυπώνονται στο κείμενο του παρόντος, ισχύουν παράλληλα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 
Τα πρόστιμα που προβλέπονται σ’ αυτόν τον κανονισμό μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την οποία αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 
Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού βεβαιώνονται σύμφωνα με το νόμο.
Ο παρών Κανονισμός αποτελούμενος από δέκα οκτώ (18) άρθρα, αποκτά νόμιμη ισχύ αφού εγκριθεί από την Περιφερειακή Διοίκηση και κοινοποιηθεί με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Δήμου Ικαρίας και των δημοτικών ενοτήτων και των κοινοτικών καταστημάτων και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης.
 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue