Home Οικονομία Ασφαλιστικό: Το νομοσχέδιο με 4 αλλαγές – εξπρές σε εισφορές και πρόστιμα

Ασφαλιστικό: Το νομοσχέδιο με 4 αλλαγές – εξπρές σε εισφορές και πρόστιμα

by ikariaki.gr
6 views

ασφαλιστικότου ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ

Κοινή δήλωση των εισφορών στο ΙΚΑ (για την κύρια ασφάλιση), στο ΕΤΕΑ (για την επικουρική με ενιαίο, πλέον, ασφάλιστρο 6% για "παλαιούς" και "νέους" ασφαλισμένους) και στο ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ (για τα εφάπαξ) επιβάλλει, μαζί με το μηνιαίο έλεγχο στις πληρωμές και υψηλό πρόστιμο (10.550 ευρώ) για κάθε ανακριβή δήλωση, το υπουργείο Εργασίας από την 1η Δεκεμβρίου.

Τις αλλαγές – που στόχο έχουν να περιορίσουν τις απώλειες εσόδων των Ταμείων και, μέσω της είσπραξης έως και 500 εκατ ευρώ, να αποτρέψουν νέες ανατροπές στο Ασφαλιστικό – προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση το οποίο κατατίθεται για ψήφιση στη Βουλή.

 

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Το νομοσχέδιο το οποίο αποκαλύπτει η "imerisia.gr" φέρνει τις εξής αλλαγές στη διαδικασία είσπραξης και ελέγχου των εισφορών υπό την απειλή του νέου προστίμου των 10.550 ευρώ:

1. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:" Από 1.12.2013 ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση. Την υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. έχουν και οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύνανται να ορίζονται κι άλλες κατηγορίες μισθωτών που θα υπάγονται υποχρεωτικά στην υποβολή Α.Π.Δ"

2. ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: "Εντός του επομένου του μήνα υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, όπως η υποβολή αυτή προβλέπεται στο άρθρο 14 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ Α' 89) που τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 35 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ Α' 18), διενεργείται μηχανογραφικός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών για κάθε μισθολογική περίοδο. Ο έλεγχος Δηλωθεισών – Καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών καθιερώνεται υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του επομένου του μήνα υποβολής της ΑΠΔ μηνός".

3. ΠΡΟΣΤΙΜΑ: "Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου, προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι εισφορές που δηλώθηκαν στην ΑΠΔ εκδίδεται Πράξη Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου υποβολής ΑΠΔ…Ειδικά στην περίπτωση που στην Α.Π.Δ. δεν περιληφθεί εργαζόμενος ή εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η Α.Π.Δ και οι οποίοι έχουν δηλωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107), επιβάλλεται στον εργοδότη από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) και κάθε άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο αυτοτελής διοικητική κύρωση (πρόστιμο) ίση με την επιβαλλόμενη από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Εργασίας ή Ειδικούς Επιθεωρητές Εργασίας για την παράβαση της μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού δυνάμει της υπ' αριθμόν 27397/122/19.08.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2062) υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει".

4. ΕΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ (μειώνονται οι υψηλότερες εισφορές που ισχύουν για τους παλαιούς ασφαλισμένους στα εμπορικά, σε τράπεζες, στη ΔΕΗ, στην ΕΥΔΑΠ κα): "Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄226). ​Η πρόσθετη ειδική εισφορά στο ΕΤΕΑ ορίζεται: α) για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σε 2% και βαρύνει τον ασφαλισμένο κατά 1,25% και τον εργοδότη κατά 0,75% και β) για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και κατά 1% τον ασφαλισμένο. Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων ήδη ασφαλισμένων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία καταβάλλονται εισφορές στον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης και βαρύνει τους ασφαλισμένους".

banner

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 62 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

Ο υπουργός Εργασίας "παγώνοντας" τη συζήτηση που άνοιξε το υπ. Οικονομικών για νέες αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης (οι τελευταίες ψηφίστηκαν πέρυσι το Νοέμβριο προβλέποντας κατοχύρωση των θεμελιωμένων έως τα τέλη του 2010 ορίων και μεταβατικό στάδιο έως το 2012 για την εφαρμογή του 62ου και 67ου έτους) συμπεριέλαβε στο νομοσχέδιο:

– Τη δυνατότητα συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων από τον ΟΓΑ στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης και καταβολή εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα (διαδοχική ασφάλιση).

– Την καταβολή, σε όσους συνταξιοδοτούνται, προσωρινής σύνταξης η οποία θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 95% της κατώτατης.

– Την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης (απονομή χωριστών ποσών από κάθε φορέα) για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδούνται από ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (εκτός ΕΤΕΑ) τα οποία, έως και πέρυσι, ήταν Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Ασφαλιστικό θα μπει, πάντως, στο μικροσκόπιο Επιτροπής εμπειρογνωμόνων που θα συγκροτήσει ο Γ. Βρούτσης για τη μετάβαση, από την 1/1/2015, στο νέο και λιγότερο "γενναιόδωρο" σύστημα υπολογισμού των συντάξεων με βάση την αναλογική και τη βασική σύνταξη που ισχύει για τα έτη Ασφάλισης από την 1/1/2011 και θα αρχίσει να εφαρμόζεται για όσους συνταξιοδοτούνται από το 2015.

 

imerisia.gr

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue