Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΔήμος Ικαρίας Αρχίζει η διαβούλευση για το σχέδιο του κανονισμού ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Ικαρίας

Αρχίζει η διαβούλευση για το σχέδιο του κανονισμού ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Ικαρίας

by ikariaki.gr
19 views

ydrefsi_solines_aftodioikisi

dimos

 

 

 

Ικαρία 22-2-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ              

ΔΗΜΟΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ      

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αρχίζει η διαβούλευση για το σχέδιο του κανονισμού ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Ικαρίας.

banner

 

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 και προκειμένου να προχωρήσουμε στην έγκριση του ενιαίου κανονισμού ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Ικαρίας. Σας Παρουσιάζουμε το  σχέδιο του κανονισμού το οποίο θα τεθεί  σε  διαβούλευση,  για να καταθέσουν  παρατηρήσεις και  προτάσεις, από  την Δευτέρα 22/2/2016 μέχρι την  Δευτέρα 21/3/2016 (η προθεσμία αρχίζει από την ανάρτηση του σχεδίου στην ιστοσελίδα του δήμου). Προκειμένου να κατατεθούν  παρατηρήσεις και  προτάσεις από τους ενδιαφερομένους.

  Το σχέδιο του κανονισμού αποτελείται από 28 άρθρα, και το υπό διαμόρφωση κείμενο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του δήμου ( http://www.ikaria.gov.gr,) .

 

Οι παρατηρήσεις και  οι προτάσεις να σταλούν στο email: [email protected]

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο κανονισμού
Ο παρών κανονισμός συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
19 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ περί των προσόδων των ΟΤΑ, του άρθρου
79 του Ν.3463/2006 περί του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και αφορά
γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της
περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Ικαρίας, ρυθμίζει δε τις σχέσεις, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταξύ του Δήμου και των καταναλωτών
δημοτών του. Αποτελείται από δύο μέρη: Μέρος 1ο: Ύδρευση, Μέρος 2ο:
Αποχέτευση

Μέρος 1ο
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Άρθρο 2ο: Γενικά περί παροχών – Υδροδότηση – Υδρομετρητές
2.1 Για την καλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και τον πλήρη έλεγχο
του νερού που καταναλώνεται, επιβάλλεται η γενική εφαρμογή των
υδρομετρητών. Όπου δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής, ο
καταναλωτής υποχρεούται στην καταβολή του ετησίου παγίου τέλους, όπως
αυτό καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι να
τοποθετηθεί και στην οικία ή το κατάστημά του ίδιος υδρομετρητής.
Για κάθε οικία ή διαμέρισμα ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση που
υδροδοτείται, θα γίνεται ξεχωριστή παροχή και θα χρησιμοποιείται ίδιος
υδρομετρητής.
2.2 Κάθε αυτοτελές ακίνητο υδρεύεται αποκλειστικά από μία και μόνο
παροχή. Κατά την κρίση της Υπηρεσίας Ύδρευσης, μπορεί να τοποθετηθεί
επιπλέον παροχή αναλόγως της χρήσης. Απαγορεύεται η υδροδότηση άλλου
ακινήτου μέσω του ίδιου υδρομέτρου.
2.3 Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει την ποσότητα νερού που
προβλέπεται από τους περιορισμούς του κανονισμού ή όσους τυχόν
θεσπιστούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 3
2.4 Η Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν
επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές του δικτύου ή ολική διακοπή ή
να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της.
2.5 Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει
ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή
με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.
2.6 Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης,
είναι δυνατόν, συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα, να
προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της
υδροδότησης.
Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε
μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε και την
υποχρέωση αποζημίωσης. Δεν έχει επίσης καμία ευθύνη, ούτε και την
υποχρέωση αποζημίωσης για τυχόν βλάβες από αύξηση της πίεσης ή
διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται .
2.7 Η διακοπή της παροχής εξ αιτίας βλάβης ή συντήρησης του δικτύου, δεν
απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του
προς τον Δήμο και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του
κατώτατου ορίου κατανάλωσης (πάγιου). Κατ’ εξαίρεση απαλλάσσεται της
καταβολής του παγίου ο υδρολήπτης, η διακοπή της παροχής του οποίου έγινε
με αίτησή του.

Άρθρο 3ο: Περιορισμοί στην κατανάλωση νερού
3.1 Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται ανώτατο
όριο κατανάλωσης νερού κατά παροχή και κατά μήνα, η υπέρβαση του
οποίου θα έχει σαν συνέπεια την χρέωση της επί πλέον καταναλισκόμενης
ποσότητας νερού με τιμολόγιο υψηλότερο από το ισχύον που θα καθορίζεται
επίσης από την ίδια απόφαση. Η παραπάνω απόφαση μπορεί να αφορά
ολόκληρο το Δήμο ή μια Δημοτική ενότητα. Μερικούς οικισμούς ή και ένα
μόνον οικισμό, ανάλογα με την επάρκεια των τοπικών υδατικών αποθεμάτων.
Προβλήματα επάρκειας του νερού μπορεί να προκύψουν σε περιόδους
παρατεταμένης ανομβρίας, σε περιπτώσεις εκτεταμένων βλαβών σε κάποια
περιοχή ή σε περιόδους αιχμής, όπως την θερινή περίοδο.
3.2 Προκειμένου ο περιορισμός της κατανάλωσης νερού να αποδώσει,
στην προβλεπόμενη από το άρθρο 3.1 απόφαση του ΔΣ μπορεί να ορίζεται
έκτακτη καταμέτρηση των υδρομετρητών αμέσως πριν από την εφαρμογή
των μέτρων, εκτός και αν το ΔΣ κρίνει ότι το τετράμηνο κατανάλωσης, που
ούτως ή άλλως προβλέπεται σε επόμενο άρθρο, αποτελεί το αναγκαίο χρονικό
διάστημα για την απόδοση των μέτρων.
3.3 Πριν από την επιβολή των οποιονδήποτε περιοριστικών μέτρων στην
κατανάλωση, ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο
τους δημότες – καταναλωτές, προκειμένου αυτοί να λάβουν τα μέτρα τους.
3.4 Ειδικές κατηγορίες καταναλωτών, όπως τα ξενοδοχεία και γενικά τα
καταλύματα, σε περίοδο τουριστικής αιχμής, μπορεί να εξαιρούνται από την
λήψη των όποιων περιοριστικών μέτρων, ή να ορίζεται γι’ αυτές τις
περιπτώσεις διαφορετικό ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης, σε
συνάρτηση με των αριθμό κλινών που διαθέτουν, ώστε να μη διαταράσσεται
η ευαίσθητη τουριστική αγορά.
3.5 Μετά την άρση των λόγων που οδήγησαν στην λήψη περιοριστικών
μέτρων στην κατανάλωση, το ΔΣ επανέρχεται με νέα απόφασή του,
προκειμένου να άρει τους περιορισμούς.
3.6 Στην κατά το παρόν άρθρο προβλεπόμενη απόφαση του ΔΣ και
ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος που επιβάλλει τους περιορισμούς,
καθορίζεται επίσης και η μέγιστη ποσότητα νερού που μπορεί να πάρει κάθε
καταναλωτής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το όριο της
παραγράφου 3.1. Η υπέρβαση του δεύτερου αυτού ορίου, θα έχει σαν
συνέπεια την διακοπή της υδροδότησης του συγκεκριμένου ακινήτου για δέκα
(10) ημέρες. Η επιβολή της ποινής αυτής γίνεται με απόφαση του Δημάρχου,
κατόπιν σχετικής εισήγησης της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Σε περίπτωση
υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της οριστικής διακοπής της υδροδότησης, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4ο: Δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο
4.1 Για κάθε σύνδεση νέας παροχής νερού καταβάλλεται, πριν από την
έκδοση της σχετικής άδειας, δικαίωμα αρχικής σύνδεσης, που καθορίζεται
κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η άδεια σύνδεσης
εκδίδεται από την Υπηρεσία Ύδρευσης και υπογράφεται από τον Δήμαρχο,
μόνο μετά την υποβολή του τριπλοτύπου πληρωμής του δικαιώματος αρχικής
σύνδεσης της ταμειακής υπηρεσίας του δήμου Ικαρίας.
4.2 Η σύνδεση γίνεται πάντα από τους εσωτερικούς αγωγούς του δικτύου
ύδρευσης με δαπάνη των ενδιαφερομένων και από ειδικό τεχνίτη (υδραυλικό)
της προτιμήσεώς τους, υπό την επίβλεψη τεχνικού – υπαλλήλου του Δήμου.
Η διατομή των σωλήνων ύδρευσης θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία
Ύδρευσης του Δήμου, ανάλογα με τις υδρευτικές συνθήκες της περιοχής και
οι συνδεόμενοι ευθύνονται στο ακέραιο για κάθε ζημιά που γίνεται στους
αγωγούς από την σύνδεση.
4.3 Ο υδρομετρητής τοποθετείται στο πεζοδρόμιο, όπου υπάρχει,
διαφορετικά αμέσως έξω από το όριο της ιδιοκτησίας και σε εμφανές σημείο,
περικλείεται μέσα σε φρεάτιο και προ αυτού τοποθετείται δικλίδα ανακοπής
(βάνα). Κατά την κρίση της Υπηρεσίας ύδρευσης, ο υδρομετρητής να
τοποθετείται στον κεντρικό αγωγό σε σημείο που μπορεί να βρίσκεται και
μακρύτερα από το όριο του ακινήτου, είτε σε περιπτώσεις που ο καταναλωτής
βρίσκεται μακριά από το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης, είτε για λόγους
καλύτερου ελέγχου της κατανάλωσης και των υδρομέτρων. Εκτός σχεδίου
πόλης, η εκτός ορίων οικισμού ..

Άρθρο 5ο: Αμφισβητήσεις χρέωσης λογαριασμών – Αντικατάσταση –
μεταφορά υδρομέτρου – φρεατίου
5.1 Πριν από την διαδικασία βεβαίωσης των οφειλών ύδρευσης –
αποχέτευσης του τετραμήνου, ο Δήμος υποχρεούται στην ανάρτηση των προς
βεβαίωση καταλόγων στο Δημοτικό Κατάστημα και για όσο χρόνο
προβλέπεται κάθε φορά από την κείμενη Νομοθεσία που αφορά τις
βεβαιώσεις οφειλών στους ΟΤΑ.
Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του, μπορεί να
υποβάλλει ένσταση στην Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης στο χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ανάρτηση και την βεβαίωση του
καταλόγου. Η ένσταση αυτή εκδικάζεται από επιτροπή που ορίζεται με
απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου, ή, μέχρι την έκδοση της απόφασης του
ΔΣ, από το προσωπικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Σε περίπτωση που υπάρχει
λάθος στην καταμέτρηση, γίνεται η διόρθωση και αποστέλλεται ο κατάλογος
για βεβαίωση διορθωμένος.
5.2 Ο υδρευόμενος καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει με αίτησή του την
αντικατάσταση του υδρομετρητή του, αν έχει αμφιβολίες για την καλή
λειτουργία του. Εφ’ όσον διαπιστωθεί το βάσιμο του αιτήματος, ο
υδρομετρητής αντικαθίσταται με νέο. Η αντικατάσταση πραγματοποιείται
από την Υπηρεσία Ύδρευσης, ή από εξουσιοδοτημένο από τον Δήμο
εργολάβο, εφ’ όσον πρώτα ο αιτών καταβάλει το τέλος αντικατάστασης
υδρομέτρου, που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
5.3 Ο υδρευόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει την μεταφορά του
υδρομέτρου ή και του φρεατίου σε νέα θέση. Εφ’ όσον κριθεί από την
Υπηρεσία Ύδρευσης ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν και δεν δημιουργεί
προβλήματα (όπως ελέγχου κλπ), μπορεί να γίνει η μεταφορά σε νέα θέση,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Οι εργασίες να
πραγματοποιηθούν από υδραυλικό της προτιμήσεως του υδρευόμενου και με
δαπάνες δικές του.

Άρθρο 6ο: Διακοπή υδροδότησης – Επανασύνδεση στο δίκτυο
6.1 Η προσωρινή ή οριστική διακοπή της υδροδότησης μπορεί να γίνει
στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό
Ύδρευσης – Αποχέτευσης.
β. Μετά από αίτηση του υδρευόμενου καταναλωτή.
6.2 Όταν αρθούν οι λόγοι που επέβαλαν την προσωρινή παύση στην
υδροδότηση ή όταν ο καταναλωτής με αίτησή του ζητήσει την επανασύνδεση
με το δίκτυο, η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου προβαίνει στην
επανασύνδεση, αφού πρώτα ο αιτών καταβάλει στην ταμειακή υπηρεσία του
δήμου Ικαρίας, το «τέλος σύνδεσης – επανασύνδεσης στο δίκτυο
ύδρευσης», που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τέλος αρχικής
σύνδεσης.
Τα τέλη αυτά καταβάλλονται πριν από κάθε εργασία που θα γίνεται, αφού
πρώτα εξοφληθούν τυχόν δικαιώματα ύδρευσης που δημιουργήθηκαν κατά
τον χρόνο λειτουργίας της παροχής πριν την διακοπή της υδροδότησης.

Άρθρο 7ο: Υδρομετρητές – Διαδικασία καταμέτρησης υδρομετρητών
7.1 Ο έλεγχος καταμέτρησης του νερού γίνεται τρεις φορές κάθε έτος, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, είτε
από υπάλληλο του συνεργείου ύδρευσης, είτε από εξουσιοδοτημένο εργολάβο
στον οποίο θα ανατεθεί η συγκεκριμένη εργασία καταμέτρησης.
Ο καταμετρητής θα τηρεί ειδικό βιβλίο καταμετρήσεων. Τα χρονικά
διαστήματα που θα γίνονται οι μετρήσεις κατανάλωσης, θα καθορίζονται από
τον Δήμο και θα καλύπτουν τετραμηνιαία κατανάλωση.
7.2 Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από τον μετρητή ο οποίος
συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου σύμφωνα
με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού. Ο μετρητής (υδρόμετρο) πρέπει να
είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς, αποτελεί δε ιδιοκτησία του
Δήμου, από τον οποίο αποκλειστικά και μόνο τοποθετείται, αφαιρείται και
συντηρείται. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την καλή
κατάσταση του υδρομέτρου και την καθαρότητα του φρεατίου μέσα στο
οποίο βρίσκεται, είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περίπτωση που
διαπιστωθεί κλοπή η αντίστροφη τοποθέτηση του υδρομέτρου. Στις
παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να του επιβάλλεται πρόστιμο που καθορίζεται
με απόφαση του Δ.Σ. και επιπλέον, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να
επιβληθεί προσωρινή διακοπή της υδροδότησης.
7.3 Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων γίνεται από τους αρμόδιους
τεχνικούς της παραγράφου 7.1 του παρόντος άρθρου σε τακτά χρονικά
διαστήματα (περιόδους κατανάλωσης), ή έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο «3» του παρόντος κανονισμού.
Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει μετά
από έγγραφη ή προφορική αίτηση του υδρολήπτη. Οι αναγραφόμενες στον
μετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης που
πραγματοποιήθηκε. Δεν γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφόμενων
ενδείξεων ούτε με ένορκη βεβαίωση (να διαγραφεί).
7.4 Η ευθύνη συντήρησης υδρομετρου και φρεατίου βαραίνει τον …..

Άρθρο 8ο: Διαρροές εσωτερικών εγκαταστάσεων
Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται
σε διαρροή, από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του
υδρευόμενου ακινήτου και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της
αξίας του νερού που καταγράφηκε από το υδρόμετρο. Εσωτερικές υδραυλικές
εγκαταστάσεις νοούνται οι εγκαταστάσεις που ξεκινούν από το υδρόμετρο,
όπου είναι αυτό εγκατεστημένο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και
καταλήγει στο υδρευόμενο ακίνητο. Προκειμένου ο καταναλωτής να
προλαμβάνει υπέρογκες χρεώσεις, που οφείλονται κυρίως σε αφανείς
διαρροές των εσωτερικών του εγκαταστάσεων, οφείλει να προβαίνει σε
προληπτικό έλεγχο κατά διαστήματα, κλείνοντας όλες τις βρύσες του
ακινήτου και διαπιστώνοντας ότι ο μετρητής δεν καταγράφει.
Σε αντίθετη περίπτωση, είναι δική του ευθύνη να καλέσει υδραυλικό της
προτιμήσεώς του και να προβεί στις απαραίτητες επισκευές των εσωτερικών
υδραυλικών του εγκαταστάσεων.

Άρθρο 9ο: Έλεγχος εγκαταστάσεων
Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης ή ο εξουσιοδοτημένος εργολάβος
που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών,
τον έλεγχο των δικτύων, τη διενέργεια ελέγχων και αυτοψιών ή την εκτέλεση
γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, μπορεί ανεμπόδιστα να εισέρχεται
στο υδρευόμενο ακίνητο, εφόσον παρέχεται η άδεια του υδρολήπτη. Σε
περίπτωση παρεμπόδισης-άρνησης, ζητείται εγγράφως η άδεια ελέγχου και σε
περίπτωση περαιτέρω άρνησης, διακόπτεται η παροχή. Η διακοπή της
παροχής μπορεί να γίνει είτε στο διαμέρισμα ή γραφείο ή επιχείρηση κλπ που
ζητείται να γίνει ο έλεγχος, είτε σε όλο το κτίριο, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι
υπάρχει παράνομη υδροδότηση του ενός διαμερίσματος από άλλο.

Άρθρο 10ο: Παροχή ύδρευσης – Καταχώρηση παροχών
10.1 Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται με
τον αγωγό διανομής. Η εγκατάσταση αυτή ονομάζεται ΠΑΡΟΧΗ. Αυτή
ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε, έστω
και αν αλλάξει η κυριότητά του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου
ακινήτου έστω και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.
10.2 Τα στοιχεία των υδροληπτών θεωρούνται προσωπικά δεδομένα.
Ιδιαίτερη καταχώρηση γίνεται για τον κάθε υδρολήπτη της παροχής. Με βάση
τις παραπάνω εγγραφές καταρτίζονται οι χρηματικοί κατάλογοι, σύμφωνα με
τους οποίους γίνεται η είσπραξη των κάθε είδους οφειλών προς τον Δήμο.

Άρθρο 11ο: Βλάβες των υδρομετρητών
Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώνουν το Δήμο αυθημερόν για κάθε
ανωμαλία ή βλάβη στη λειτουργία των υδρομετρητών. Την ευθύνη για την
δήλωση βλάβης του υδρομετρου την έχει ο υδρολήπτης ακόμα και κατά το
διάστημα της παρατεταμενης απουσίας του. Σε περίπτωση παράλειψης, θα
βεβαιώνεται εις βάρος τους, για το χρονικό διάστημα που σημειώθηκε η
βλάβη, η ποσότητα νερού που είχε καταναλωθεί κατά το ίδιο τετράμηνο του
προηγούμενου έτους, ή, εφ΄ όσον είναι νέος καταναλωτής, η ποσότητα νερού
που είχε καταναλωθεί στο αμέσως προηγούμενο τετράμηνο.

Άρθρο 12ο:
Ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης των υδροληπτών
για τυχόν προσωρινή ή οριστική διακοπή της ποσότητας ή της πιέσεως του
νερού, καθώς και για τυχόν διακοπή του νερού λόγω βλάβης ή ζημιάς του
δικτύου ή διάρρηξη των σωλήνων από οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 13ο: Πάγιο Τέλος – Τιμολόγια – Προθεσμίες Πληρωμής
13.1. Οι υδρολήπτες υπόκεινται σε πάγιο τέλος κατανάλωσης νερού, που
ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πάγιο τέλος
μπορεί να ορίζεται ενιαίο για όλες της δημοτικές ενότητες και τα δημοτικά
διαμερίσματα, ή να διαφοροποιείται κατά περιοχή ανάλογα με τις
επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες. Το πάγιο αυτό τέλος θα εισπράττεται
τμηματικά με τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς ύδρευσης, κατά το 1/3 σε
κάθε λογαριασμό.
13.2. Σε οικισμούς του Δήμου, όπου δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη
υδρομετρητές και οι υδρολήπτες καταβάλλουν μόνο το πάγιο τέλος, μπορεί η
είσπραξη του παγίου τέλους ύδρευσης να γίνεται μία φορά κατ’ έτος, επειδή
το ποσό θα είναι εκ των πραγμάτων μικρό, αλλά και για λόγους ελάφρυνσης
της διοικητικής και ταμειακής υπηρεσίας.
13.3 Η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκόμενου νερού, καθορίζεται και
αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. Εφ’ όσον αποφασιστεί
αναπροσαρμογή της ισχύουσας τιμής ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού,
ή αναπροσαρμογή της τιμής του παγίου ύδρευσης ή αποχέτευσης, ο Δήμος
ενημερώνει τους καταναλωτές με ειδική ανακοίνωση, στο έντυπο του
λογαριασμού του αμέσως προηγούμενου τετραμήνου.
13.4 Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που
κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδρομέτρου, την αξία του παγίου
ύδρευσης που αναλογεί στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται ο
λογαριασμός, όπως επίσης και το τέλος αποχέτευσης, όπως αυτό καθορίζεται
σε επόμενο άρθρο. Η πληρωμή γίνεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία και στα
γραφεία της ταμειακής υπηρεσίας του δήμου Ικαρίας. Σε περίπτωση μη
πληρωμής, διακόπτεται η παροχή νερού, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του
δήμου, στις προθεσμίες που ορίζονται στα επόμενα εδάφια του παρόντος
άρθρου. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύψουν
από τη διακοπή της υδροδότησης.
13.5 Η προθεσμία πληρωμής μετά την πάροδο της οποίας διακόπτεται η
παροχή, ορίζεται με απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου. Η προθεσμία αυτή
μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη στο στέλεχος του
λογαριασμού, δεδομένου ότι πολλά ακίνητα παραμένουν κλειστά για
αρκετούς μήνες του έτους και οι ιδιοκτήτες τους απουσιάζουν εκτός Ικαρίας.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, η προθεσμία μετά την λήξη της οποίας δύναται ο
Δήμος να διακόψει την παροχή, δεν μπορεί να ορίζεται μικρότερη του ενός
έτους από την λήξη της αναγραφόμενης λήξης της προθεσμίας πληρωμής.
Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά από εξόφληση του ή των
ανεξόφλητων λογαριασμών, και της καταβολής του τέλους επανασύνδεσης,
που επίσης καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ.
13.6 Αν ο υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισμένη παροχή, χρεώνεται με
το πρόστιμο λαθραίας ύδρευσης, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ.,
μπορεί δε να προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής.
Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που διακόπηκαν με αίτηση του
υδρολήπτη και επανασυνδέθηκαν παράνομα.
13.7 Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αναγράφει στον λογαριασμό ύδρευσης
και να εισπράττει μαζί με την αξία του καταναλισκόμενου νερού, κάθε
δαπάνη που βαρύνει τον υδρολήπτη προς τον δήμο για οποιαδήποτε αιτία,
καθώς επίσης και οποιοδήποτε πρόστιμο έχει επιβληθεί για οποιοδήποτε λόγο
με απόφαση του Δ.Σ. Αυτό θα εμφανίζεται με την ένδειξη Έκτακτη Χρέωση,
θεωρείται δε αναπόσπαστο τμήμα του λογαριασμού και ο υδρολήπτης έχει το
δικαίωμα να πληροφορηθεί από την Υπηρεσία τα σχετικά με την
αναγραφόμενη δαπάνη.

Άρθρο 14ο: Ειδικές κατηγορίες καταναλωτών – Εκπτώσεις- Ατέλειες
14.1 Στα πολυμελή νοικοκυριά καθιερώνεται έκπτωση επί του συνόλου
του λογαριασμού ύδρευσης – αποχέτευσης, κατά 50%. Σαν πολυμελή
νοικοκυριά εννοούνται αυτά στα οποία σε μια κατοικία διαμένουν έξη (6)
τουλάχιστον άτομα της ίδιας οικογένειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι
πολύτεκνες οικογένειες και για όσο χρονικό διάστημα διαμένουν στο ίδιο
σπίτι τέσσερα (4) τουλάχιστον παιδιά, με τους δύο ή μόνο τον ένα γονέα.
14.2 Οι επωφελούμενοι της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου,
μπορούν να αποδεικνύουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το «πολυμελές» του
νοικοκυριού τους. Η σχετική αίτηση που πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο,
πρέπει να συνοδεύεται από τα παραπάνω αναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία ,
στην αρχή κάθε έτους.
14.3 Το ευεργέτημα του άρθρου αυτού παύει να ισχύει, εφ’ όσον το
νοικοκυριό απωλέσει την κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος
άρθρου ιδιότητα του «πολυμελούς».
14.4 Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καθορίζονται
ειδικές κατηγορίες καταναλωτών (π.χ. Σχολεία, Γηροκομείο, Ιεροί Ναοί, κλπ), οι
οποίες απαλλάσσονται πλήρως ή μερικώς ( Ποσότητα..) από το τέλος ύδρευσης
– αποχέτευσης

Άρθρο 15ο: Υπόχρεοι Εξόφλησης Λογαριασμών
15.1 Οι λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης, εκδίδονται γενικά στο
όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την
καταβολή του τέλους ύδρευσης – αποχέτευσης. Αν όμως ο ιδιοκτήτης δεν
κατοικεί ο ίδιος στο ακίνητο, αλλά ενοικιαστής, μπορεί ο ενοικιαστής μαζί με
τον ιδιοκτήτη να προσέλθουν στο Δήμο και να δηλώσουν την αλλαγή, ώστε
να ενημερώνονται οι κατάλογοι του Δήμου και να εκδίδεται ο λογαριασμός
ύδρευσης στο όνομα αυτού που κάνει χρήση του νερού.
15.2 Όταν γίνεται αλλαγή χρήστη νερού σε ακίνητο, ο ενοικιαστής που
αναχωρεί ζητά με αίτησή του από τον Δήμο να καταγράψει την ένδειξη του
υδρομετρητή, ώστε να βεβαιωθεί εις βάρος του η καταγραμμένη
κατανάλωση, μέχρι την ημέρα της αναχώρησής του. Η αίτηση αυτή
πρέπει να φέρει και την υπογραφή του ιδιοκτήτου.
15.3 Η κατανάλωση νερού, μετά την λήψη της ένδειξης, θα χρεώνεται στον
ιδιοκτήτη, μέχρις ότου δηλωθεί νέος ενοικιαστής, κατά την διαδικασία της
παραγράφου 15.1 του παρόντος άρθρου.
15.4 Σε περίπτωση μεταβίβασης του ακινήτου, παλαιός και νέος ιδιοκτήτης
δηλώνουν στο Δήμο την μεταβολή, προκειμένου να ενημερωθούν οι
κατάλογοι. Μέχρι να γίνει αυτό, εξακολουθεί να χρεώνεται ο παλαιός
ιδιοκτήτης, ο οποίος και υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασμούς.

Άρθρο 16ο: Λαθραίες υδρεύσεις – Παράνομη εμπορεία νερού -Απαγορεύσεις
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ και διώκονται ποινικά οι παράνομες
συνδέσεις και οι λαθραίες υδρεύσεις.
16.1 Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή
έχει αφαιρεθεί, με ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη ή με υδρόμετρο, χωρίς
να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία μέσω αίτησης στο Δήμο, αποτελεί κλοπή
νερού και τιμωρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού
Κώδικα με πρόστιμο που καθορίζεται από το Δ.Σ. Το πρόστιμο μπορεί να
ενσωματωθεί στον λογαριασμό ή στους λογαριασμούς του παραβάτη καθώς
επίσης και να διακοπούν όλες οι παροχές που τυχόν έχει στο όνομά του.
16.2 Κλοπή αποτελεί επίσης και η σύνδεση με τις εσωτερικές
εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός ακινήτου ή η λήψη γενικά του νερού από
παροχές ή κρουνούς πυρόσβεσης, ποτίσματος δημοτικών ή κοινοτικών ή
δημοσίων κήπων και πράσινου για χρήση διαφορετική από εκείνη για την
οποία έχουν τοποθετηθεί, και τιμωρείται σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις
του Ποινικού Κώδικα. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος διακόπτει ή αφαιρεί
την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε
ζημιά ήθελε προκληθεί, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με πρόστιμο που
καθορίζει το Δ.Σ.
16.3 Απαγορεύεται απόλυτα η με οποιασδήποτε μορφής εμπορεία νερού των
δικτύων ύδρευσης. Εξαίρεση επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ.
και για τους υδροπωλητές που κατέχουν την νόμιμη άδεια. Οποιαδήποτε
παράβαση διώκεται από τον ποινικό κώδικα, μπορεί δε να επιβληθεί πρόστιμο
το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
16.4 Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις
εγκαταστάσεις των δικτύων ύδρευσης (υδρόμετρα, παροχές φρεάτια, αγωγούς,
δεξαμενές, δίκτυα, βάνες κ.λ.π.). Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Νόμου, η δε δαπάνη για τυχόν
αποκαταστάσεις βλαβών βαρύνει τον υδρολήπτη.
Επέμβαση στο υδρόμετρο με σκοπό αλλοίωση των εγγραφών των ενδείξεων
αποτελεί κλοπή και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος
άρθρου.
16.5 Απαγορεύεται και αποτελεί κλοπή νερού, η σύνδεση εσωτερικών
εγκαταστάσεων ακινήτου με κρουνούς που έχουν τοποθετηθεί για την
ύδρευση με δοχεία ή βυτία, περιοχών που δεν έχουν ύδρευση.
16.6 Απαγορεύεται η διέλευση ιδιωτικών αποχετευτικών αγωγών πάνω από
τις εγκαταστάσεις ύδρευσης χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας
Ύδρευσης, η οποία θέτει και αντίστοιχες προδιαγραφές.
16.7 Απαγορεύεται η χρήση πιεστικών όταν έχουν τοποθετηθεί απευθείας
στο δίκτυο. Η χρησιμοποίηση επιτρέπεται μόνο για την προώθηση νερού από
δεξαμενές που γεμίζουν με φυσική ροή στους ορόφους του κτιρίου.

Άρθρο 17ο:
Ένα σημαντικό ποσοστό δημοτών διαμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα
εκτός Ικαρίας. Προκειμένου να αποφεύγονται προσαυξήσεις στους
λογαριασμούς λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των τελών ύδρευσης, ο Δήμος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστέλλει ταχυδρομικώς τους
λογαριασμούς ύδρευσης στους τόπους που διαμένουν οι καταναλωτές αυτοί,
εφ’ όσον βέβαια ενημερώσουν τον Δήμο για το χρονικό διάστημα απουσίας
τους και για την ακριβή διεύθυνση διαμονής τους.

Μέρος 2ο
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Άρθρο 18ο:Υποχρεώσεις – Ακίνητα που υποχρεωτικά συνδέονται στα δίκτυα
18.1 Όποιος θα συνδεθεί με τα δίκτυα αποχέτευσης, συμπληρώνει έντυπη
δήλωση που παρέχεται από το Δήμο και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Με την δήλωσή του αυτή, που έχει θέση δήλωσης του
άρθρου 8 του Ν.1599/86, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του
κανονισμού αποχέτευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις
του Νόμου καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το
Δημοτικό Συμβούλιο.
18.2 Τα λύματα των κτιρίων αποχετεύονται υποχρεωτικά στο δίκτυο
ακαθάρτων. Στις περιοχές που καλύπτονται από το δίκτυο αποχέτευσης, οι
υπάρχοντες βόθροι υποχρεωτικά καταργούνται.
18.3 Η αποχέτευση είναι υποχρεωτική και για τα ακίνητα επί ιδιωτικών
δρόμων, διόδων στοών που συγκοινωνούν με δρόμους στους οποίους υπάρχει
υπόνομος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η αποχέτευση του ακινήτου
είναι δυνατή μόνο μέσω γειτονικού ακινήτου, εφόσον είναι δυνατό να
εξασφαλιστεί νόμιμα η λειτουργία των αγωγών αποχέτευσης.
18.4 Για όσα κτίρια αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων, είναι
υποχρεωτική η τοποθέτηση λιποσυλλέκτη.
18.5 Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αποχέτευση κατά τις
προηγούμενες παραγράφους, η διάθεση των λυμάτων του ακινήτου γίνεται
προσωρινά στο έδαφος με σύστημα σηπτικού βόθρου ή στεγανής δεξαμενής,
ή όπως ειδικότερα ορίζουν για κάθε περιοχή οι σχετικές Πολεοδομικές και
Υγειονομικές διατάξεις.

Άρθρο 19o : Εξωτερικές διακλαδώσεις, Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης
ακινήτων.
19.1 Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται το τμήμα της
εγκατάστασης αποχέτευσης ακάθαρτων νερών που περιλαμβάνει:
α) Το φρεάτιο στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.
β) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου, και
γ) Τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που
διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου.
Το φρεάτιο χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής
διακλάδωσης και κατασκευάζεται εκτός και παρά τη ρυμοτομική γραμμή του
ακινήτου
19.2 Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από τις Υπηρεσίες
του Δήμου
19.3. Κανείς εκτός της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου
δεν επιτρέπεται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα έργα της
αποχέτευσης, έξω από την ρυμοτομική γραμμή. Εξαίρεση επιτρέπεται με
έγγραφη άδεια του Δήμου.
19.4. Οι επισκευές και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων
καθώς και των αγωγών του δικτύου γίνονται από το δήμο με δικές του
δαπάνες, εκτός από την περίπτωση που αποδειχθεί ότι οφείλονται σε κακή
χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες, οπότε χρεώνεται σε βάρος τους η
σχετική δαπάνη και περιλαμβάνεται στον επόμενο λογαριασμό ύδρευσης-
αποχέτευσης.
19.5 Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι του φρεατίου
προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοσίφωνα, κατασκευάζεται με
φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τον
ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.
Διευκρινίζεται ότι:
α) Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορροφητικοί
μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης.
β) Για τη σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων πρέπει να υπάρχει
στο ακίνητο αυτόματη ή χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή
τοποθετείται και συντηρείται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη
του ακινήτου και βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο, ώστε να
είναι δυνατός ο έλεγχός της από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί
να γίνουν στο ακίνητό του ή σε τρίτους από έλλειψη ή κακή λειτουργία της
δικλείδας ασφαλείας.
19.6 Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης
πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου πριν από τη
δικλείδα ασφαλείας και τον μηχανοσίφωνα.
19.7 Σε περίπτωση παράβασης των όρων των προηγούμενων παραγράφων
19.5. και 19.6. ο Δήμος, εκτός από τις τυχόν άλλες αξιώσεις του, μπορεί να
προβεί σε διακοπή της παροχής νερού.
19.8 Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από έναν
δρόμους στους οποίους υπάρχει και λειτουργεί αγωγός αποχέτευσης, θα
συνδέονται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο κατά την
κρίση της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου.
19.9 Γενικά κάθε οικόπεδο αποχετεύεται από μία μόνο εξωτερική
εγκατάσταση και κάθε εξωτερική εγκατάσταση αποχετεύει ένα μόνο
οικόπεδο.
19.10 Παρεκκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα μπορούν να γίνουν στις
εξής περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου:
α) Όταν πρόκειται για πολύ μεγάλα κτίρια ή για κτίρια στο αυτό οικόπεδο
που είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και γενικά όταν είναι τεχνικά αδύνατη ή
δυσχερής η αποχέτευση ενός οικοπέδου με μία μόνο εξωτερική διακλάδωση.
β) Όταν πρόκειται για όμορα οικόπεδα και είναι εφικτή κατά την κρίση
του Δήμου η σύνδεση δύο οικοδομών σε ένα φρεάτιο.

Άρθρο 20ο : Αποχέτευση χαμηλών χώρων
Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι ενός ακινήτου βρίσκονται τόσο χαμηλά, που
να μην μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή στον αγωγό που περνάει στο
δρόμο όπου έχει πρόσοψη το ακίνητο, τότε:
α) Μπορεί να επιτραπεί η αποχέτευση του ακινήτου μέσα από γειτονικό
οικόπεδο, κατά τους όρους του άρθρου 1.3 του παρόντος, εφόσον έτσι
εξασφαλίζεται φυσική ροή, και εφόσον προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση
συγκατάθεσης του όμορου.
β) Προβλέπεται μηχανική ανύψωση των νερών που θα αποχετευτούν.

Άρθρο 21ο : Απαγορεύσεις
21.1 Απαγορεύεται γενικά η αποχέτευση και γενικά η απόρριψη δια των
εγκαταστάσεων αποχέτευσης στα δίκτυα υπονόμων των εξής ουσιών:
α) Λυμάτων που προέρχονται από κάθε είδους βόθρους οι οποίοι και
καταργούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
β) Ουσιών οποιασδήποτε φύσης που μπορούν να γίνουν αιτία να φράξουν
οι αγωγοί (π.χ. απορριμμάτων μαγειρείων, σκουπιδιών, προϊόντων κατεδάφισης, άμμου,
τέφρας, ρακών κοπριάς ζώων, απορριμμάτων σφαγείων κ.λ.π.).
γ) Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές
στο αποχετευτικό δίκτυο ή να βάλουν σε κίνδυνο όσους εργάζονται σ΄ αυτό.
δ) Αερίων και ατμών. Η απευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους
υπονόμους απαγορεύεται.
ε) Νερών αποχέτευσης που δυσχεραίνουν την λειτουργία των υπονόμων
(π.χ. λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκαλικά άλατα, πίσσα κ.λ.π.) ή
αποβάλλουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια.
στ) Νερών αποχέτευσης που δυσχεραίνουν την λειτουργία των υπονόμων
(π.χ. νερών αποχέτευσης που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις,
ιζήματα ή εναποθέσεις μέσα στους υπονόμους) καθώς και τα χρωματισμένα
νερά αποχέτευσης σε άξιες λόγου, κατά την κρίση του Δήμου ποσότητες.
ζ) Νερών που μπορεί να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο βλαπτικά στις
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού κ.λ.π ή στο περιβάλλον, κατά την
κρίση του Δήμου. Στην περίπτωση ήδη υπαρχουσών συνδέσεων όλα τα έξοδα
επέμβασης και επισκευής βαρύνουν τον καταναλωτή.
η) Η διοχέτευση ορυκτελαίων στο δίκτυο αποχέτευσης.
θ) Η διοχέτευση ομβρίων υδάτων στο δίκτυο αποχέτευσης.
ι) Η διοχέτευση τοξικών ουσιών στο δίκτυο αποχέτευσης.
21.2 Η διοχέτευση αποβλήτων στο δίκτυο ομβρίων υπονόμων ή σε
διευθετημένα ρέματα και γενικά σε ανοικτούς αγωγούς απαγορεύεται
απόλυτα.
21.3 Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες
έγινε η σύνδεση, επιβάλλεται πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ. και
ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης να συμμορφωθεί μέσα σε τασσόμενη προθεσμία,
μετά την πάροδο της οποίας διακόπτεται η παροχή νερού του αποχετευόμενου
ακινήτου, διακόπτεται η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλεται
νέο πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ.

Άρθρο 22ο : Κατάργηση παλιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης
οφείλει με φροντίδα και δαπάνη του, να καταργήσει κάθε παλιά εγκατάσταση
αποχέτευσης όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λ.π., μέσα σε προθεσμία
που τάσσει η Υπηρεσία του Δήμου, η οποία στην συνέχεια ελέγχει. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης ο Δήμος διακόπτει την παροχή νερού, και την
σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.

΄Αρθρο 23ο : Χορήγηση αδειών σύνδεσης
Πριν από κάθε ενέργεια προς λήψη της νόμιμης άδειας οικοδομής,
προκειμένου για ανέγερση νέων κτιρίων η επέκταση υφιστάμενων, οι
ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ζητήσουν από το Δήμο, με αίτησή τους,
πληροφορίες γύρω από το σύστημα αποχέτευσης της περιοχής, καθώς και για
το σημείο συμβολής της στάθμης υπερύψωσης των νερών του υπονόμου,
προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Μηχανικό που θα συντάξει την
μελέτη ή την έκθεση. Η παραπάνω έγγραφη βεβαίωση του Δήμου αποτελεί
υποχρεωτικό δικαιολογητικό στοιχείο προς έγκριση της όλης μελέτης της
οικοδομής για την έκδοση της νόμιμης άδειας ανέγερσης , είτε πρόκειται για
νέα οικοδομή είτε για επέκταση, οριζοντίως ή κατακορύφως, υφιστάμενης.

Άρθρο 24ο : Τιμολόγιο Αποχέτευσης
24.1 Το τέλος χρήσης υπονόμων (τέλος αποχέτευσης), για κάθε
διακεκριμένη κατά χρήση ιδιοκτησία, και από την σύνδεση αυτής ή του όλου
ακινήτου στο οποίο βρίσκεται με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και
εφεξής, εισπράττεται μαζί με το τέλος ύδρευσης σε ενιαίο λογαριασμό, που
ονομάζεται «Λογαριασμός Ύδρευσης – Αποχέτευσης». Τέλος αποχέτευσης
καταβάλλουν όσοι είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο της αποχέτευσης, όπως
επίσης και αυτοί που ενώ δεν έχουν συνδεθεί ακόμη, θα έπρεπε, με βάση τις
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τις διατάξεις του παρόντα κανονισμού
να είναι συνδεδεμένοι.
24.2 Το τέλος χρήσης υπονόμων καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου. Αυτό μπορεί να καθοριστεί με την παραπάνω απόφαση ως πάγιο
ετήσιο τέλος που κατανέμεται αναλογικά στους λογαριασμούς, ώστε κατά την
διάρκεια του έτους να εισπραχθεί το ποσό που προβλέπει η απόφαση του ΔΣ,
ή ως ποσοστό επί της κατανάλωσης του νερού. Μέχρι να ληφθεί η παραπάνω
απόφαση, η είσπραξη του τέλους θα γίνεται κατά τα ισχύοντα μέχρι την
ψήφιση του παρόντα κανονισμού.
24.3 Οι χρήστες της αποχέτευσης που υδρεύονται από ιδιωτικές πηγές ή
πηγάδια και δεν επιθυμούν να συνδεθούν με το δίκτυο ύδρευσης, θα
καταβάλουν ετήσιο πάγιο τέλος αποχέτευσης, κατανεμημένο στα
προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό τετράμηνα. Το πάγιο αυτό τέλος,
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο : Τέλος σύνδεσης
25.1. Για την σύνδεση των ακινήτων, καταβάλλεται εφάπαξ τέλος
σύνδεσης. Για τον υπολογισμό του τέλους αυτού, λαμβάνεται υπόψη η ολική
δομημένη επιφάνεια ορόφων σε m2 του προς σύνδεση υφιστάμενου ή υπό
ανέγερση ακινήτου, όπως αυτό προκύπτει από την οικοδομική άδεια.
Διευκρινίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη όλα τα τετραγωνικά,
συμπεριλαμβανομένων υπογείων καθώς και αποθηκών. Η ανά m2 τιμή
υπολογισμού του τέλους σύνδεσης καθορίζεται από το Δ.Σ.
25.2 Σε περίπτωση προσθήκης χώρων οριζοντίως ή καθέτως (πράγμα το
οποίο ο ιδιοκτήτης οφείλει να δηλώσει αμέσως) για τα νέα m2 θα οφείλεται
τέλος σύνδεσης σύμφωνα με το τιμολόγιο που θα ισχύει κατά την ημερομηνία
της δήλωσης, ενώ σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης θα επιβάλλεται
πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ.
Σε περίπτωση κατεδάφισης οικοδομής, για την οποία έχει καταβληθεί τέλος
σύνδεσης, και εν συνεχεία ανέγερσης νέας, το τέλος σύνδεσης θα
υπολογίζεται επί των m2 της νέας οικοδομής αφαιρουμένων των m2 της
παλαιάς που κατεδαφίστηκε.

Άρθρο 26ο: Προσκλήσεις, Επιδόσεις, Υπεύθυνοι
26.1 Ο εκάστοτε χρήστης του αποχετευόμενου ακινήτου (π.χ. μισθωτής),
ευθύνεται έναντι του Δήμου, για κάθε παράβαση του παρόντα κανονισμού ή
οφειλή προς τον Δήμο λόγω της αποχέτευσης από κοινού και εις ολόκληρον
με τον ιδιοκτήτη.
26.2. Οποιαδήποτε οφειλή προς τον Δήμο (πρόστιμα, τέλη, δαπάνες κ.λ.π.),
μπορούν να χρεωθούν στο λογαριασμό ύδρευσης – αποχέτευσης του
ακινήτου.
26.3. Σε περίπτωση πολυκατοικιών και γενικά κτιρίων με διακεκριμένες
κατά χρήση ιδιοκτησίες (καταστήματα, διαμερίσματα κ.λ.π.), εφόσον
διαπιστωθεί ότι η τυχόν παράβαση των όρων του παρόντος Κανονισμού
αφορά διακεκριμένη ιδιοκτησία είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Δ.Σ., η
χρέωση των αναλογούντων τελών και προστίμων, να γίνει στον λογαριασμό
ύδρευσης – αποχέτευσης αυτής, να διακοπεί δε η υδροδότησή της, χωρίς όμως
στην τελευταία περίπτωση να απαγορεύεται και η διακοπή της σύνδεσης της
αποχέτευσης ολόκληρου του κτιρίου, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ.
26.4. Οι επιδόσεις ατομικών προσκλήσεων, ειδοποιήσεων και γενικά
εγγράφων του Δήμου προς τρίτους, γίνονται από υπάλληλο του Δήμου επί
αποδείξει ή δικαστικό επιμελητή, ή ταχυδρομικά. Αρκεί δε προς ειδοποίηση –
πρόσκληση κ.λ.π. όλων, η επίδοση προς τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη του
ακινήτου ή τον διαχειριστή ή έναν από τους συνιδιοκτήτες.

Άρθρο 27ο:Υποχρέωση Δήμου
Στον λογαριασμό του τελευταίου τετραμήνου κάθε έτους , ο Δήμος
υποχρεούται να παρουσιάζει στους καταναλωτές ενσωματωμένο κείμενο στο
οποίο θα γίνεται συνοπτικός απολογισμός εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας
ύδρευσης – αποχέτευσης. Έτσι οι δημότες θα λαμβάνουν γνώση των
οικονομικών στοιχείων της υπηρεσίας αυτής. Επίσης όπου αυτό είναι δυνατόν
και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την ποιότητα του νερού , θα
ανακοινώνονται με τον ίδιο τρόπο στους δημότες

Άρθρο 28ο: Γενικά
Αναπόσπαστο τμήμα του παρόντα Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων
Ύδρευσης – Αποχέτευσης αποτελούν όλες οι μελλοντικές αποφάσεις του Δ.Σ.
που δεν αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα και ρυθμίζουν αποκλειστικά
περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό.

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue