Μέχρι και 50% θα επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη νέα δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων που ξεκινάει αύριο θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Μαΐου, η οποίες θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr, χωρίς σειρά προτεραιότητας.

Συμμετοχή μπορούν να λάβουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής στρατηγικούς τομείς:

-Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων

-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

-Υλικά/Κατασκευές

-Εφοδιαστική Αλυσίδα

-Ενέργεια

-Περιβάλλον

-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

-Υγεία

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας και θα μέχρι τις 31/12/15 να έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. Σε ότι αφορά τις νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συσταθεί μέχρι τις 31/12/2015.

Επιδοτούνται με ποσό 15.000€ έως 200.000€ με τη χρηματοδότηση να καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και να προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Τι χρηματοδοτείται:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

-Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντας χώρος

-Μηχανήματα/Εξοπλισμός

-Άυλες Δαπάνες

-Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ.

Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 130.000.000€ και θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους.

Ο 1ος Κύκλος με το 60% του συνολικού προϋπολογισμού (δηλ. 78.000.000€) θα κατανεμηθεί στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

-Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 48.840.000€

-Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 7.200.000€

-Αττική: 16.800.000€

-Στερεά Ελλάδα: 3.000.000€

-Νότιο Αιγαίο: 2.160.000€

Ο 2ος κύκλος με το υπόλοιπο 40% του συνολικού προϋπολογισμού (δηλ. 52.000.000) θα υλοποιηθεί το 2ο εξάμηνο του 2016.