Home ΚοινωνίαΕλλάδα 2.552 θέσεις εργασίας σε φορείς και εταιρείες του Δημοσίου

2.552 θέσεις εργασίας σε φορείς και εταιρείες του Δημοσίου

by ikariaki.gr
19 views

Συνολικά 2.552 θέσεις μόνιμων και συμβασιούχων έχουν προκηρυχθεί ή αναμένεται να προκηρυχθούν μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα το αμέσως επόμενο διάστημα να καταθέσουν αιτήσεις για θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ, την ΕΥΔΑΠ, το υπουργείο Πολιτισμού, νοσοκομεία, τον ΟΑΕΔ, Ανεξάρτητες Αρχές και άλλους φορείς του Δημοσίου.

Η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων σε κάποιες προκηρύξεις βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ σε άλλες αναμένεται να ξεκινήσει εντός των επόμενων ημερών και εβδομάδων.

1.314 συμβασιούχοι και 200 μόνιμοι φύλακες στο υπουργείο Πολιτισμού

Στην πρόσληψη 1.314 υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας επτά μηνών προχωράει τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι ειδικότητες είναι:

● ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΤΕ Λογιστικού, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Εργατών.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Προσόντα:  Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις Προσωπικού Φύλαξης πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο στην ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Μόνιμοι φύλακες:  Εντός του Απριλίου αναμένεται η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 200 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στο υπουργείο Πολιτισμού. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις αφορούν την κάλυψη 200 κενών οργανικών θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων.

478 συμβασιούχοι καθαριότητας στον ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε την Παρασκευή 09/03/2018 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 19/03/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την κάλυψη συνολικά 478 θέσεων 9μηνης διάρκειας, τετράωρης απασχόλησης για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του ΟΑΕΔ.

● Οι θέσεις αφορούν κτίρια του ΟΑΕΔ εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Εβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου.

Αιτήσεις:στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η εκτυπωμένη αίτηση, υπογεγραμμένη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός της ανωτέρω προθεσμίας είτε θα κατατίθεται αυτοπροσώπως ή από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο κτίριο της Διοίκησης ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, Τ.Κ. 17456, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.30.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και ο αριθμός πρωτοκόλλου, με την ένδειξη «Αίτηση για την ανακοίνωση της ΣΟΧ1/2018». Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Προσοχή:  Η μη ταχυδρομική αποστολή ή αυτοπρόσωπη κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εντός της ορισθείσας προθεσμίας, συνεπάγεται την απόρριψη των υποψηφίων.

42 μόνιμοι στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προκήρυξη 2Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 42 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.

 •  19 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
 •  12 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και
 •  ΤΕ Πληροφορικής
 •  9 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 •  2 ΥΕ Επιμελητών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου από 12/04/2018 έως και 27/04/2018 και κατόπιν να αποστείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ) στη διεύθυνσηΑΣΕΠ / Αίτηση για την Πρόσκληση 2Κ/2018 / Τ.Θ. 14308 / Αθήνα Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ, ή ΔΕ της οποίας θέσεις διεκδικούν.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 10 υπαλλήλων σε τρεις δημόσιους οργανισμούς

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 4Ε/2018 (ΦΕΚ 8/9-2-2018, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά έξι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως τρία έτη στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), τριών θέσεων Ειδικών Επιστημόνων επί θητεία στο ΝΠΙΔ – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μίας θέσης Ιατρού με θητεία τριών ετών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Ειδικότερα:

 •  Εξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία έτη στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ Ειδικότερα 3 ΠΕ Φαρμακοποιών, 2 ΠΕ Χημικών, 1 ΠΕ Κτηνιάτρων.
 •  Τριών θέσεων Ειδικών Επιστημόνων επί θητεία στο ΝΠΙΔ – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 1 θέση Περιφερειακής Ανάπτυξης με Πτυχίο ή Δίπλωμα Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Περιφερειακής Ανάπτυξης, 1 θέση Κοινωνικών Πολιτιστικών και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού με Πτυχίο ή Δίπλωμα Κοινωνικών Επιστημών, 1 θέση Οργάνωσης και Διοίκησης με πτυχίο ή Δίπλωμα Οικονομικών ή Πολυτεχνικών Σπουδών.
 •  Μιας θέσεως Ιατρού με θητεία τριών ετών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα Ιατρός ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής.

Για τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού απαιτούνται πέραν του κατάλληλου βασικού τίτλου σπουδών και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την εξειδίκευση στο επιστημονικό περιεχόμενο των συγκεκριμένων θέσεων.

Αιτήσεις:  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ) αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ/Αίτηση για την Προκήρυξη / 4Ε/2018 / Κατηγορία: ΕΕΠ/ Τ.Θ. 14308 / Αθήνα Τ.Κ. 11510

Το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε. υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ στη διαδρομή: Πολίτες > Εντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Εντυπα – Εντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  έως και 19/03/2018.

23 συμβασιούχοι στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, συνολικά 23 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών προχωρά το Αρεταίειο Νοσοκομείο που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα τους εξής:

 •  2 ΠΕ Νοσηλευτικής
 •  6 ΤΕ Νοσηλευτικής
 •  3 ΤΕ Μαιευτικής
 •  1 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής
 •  2 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Λογιστικού)
 •  4 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
 •  3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Μεταφορείς ασθενών)
 •  2 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Φροντίδας ασθενών)

Αιτήσεις:  Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Νοσοκομείο / Βασ. Σοφίας 76, Τ.Κ. 11528 / Αθήνα / Διεύθυνση Διοικητικού / Τμήμα Προσωπικού / υπ’ όψιν κας Μαρίας Κουρεβέση & κας Μαρίας Ρεβεζούλη (τηλ. επικοινωνίας: 210-7286433 & 210-7286436)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ).

Προσοχή:  Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων του υποψηφίου και αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία.

103 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς

Προ των πυλών βρίσκεται η προκήρυξη για συνολικά 103 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς, εκ των οποίων 90 στην ΕΥΔΑΠ και οι υπόλοιπες 13 θέσεις στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, Οίκο Ναύτου και Ανώνυμη Εταιρία Διώρυγος Κορίνθου.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: εργάτες, φύλακες, κλητήρες και αποθηκάριοι.

Η προκήρυξη αναμένεται να πάρει ΦΕΚ πολύ σύντομα προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία των αιτήσεων.

100 μόνιμοι στην ΕΛΤΑ Courier

Η ΕΛΤΑ Courier προχωράει στην πρόσληψη 100 ατόμων με συμβάσεις αορίστου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ. Πρόκειται για 20 θέσεις Πτυχιούχων ΑΕΙ συγκεκριμένων ειδικοτήτων και 80 θέσεις υποψήφιων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για διανομείς.

Πληροφορίες: Σ. Κουρουτζίδης 210 / ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλέφωνο: 210-6073000

209 μόνιμοι στην ΕΥΔΑΠ

Αρχίζει την Τετάρτη 18 Απριλίου και λήγει την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 και ώρα 14.00, η υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 1Κ/2018, που αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 209 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα είναι:

 •  25 ΔE Καταμετρητές (ΜΕΔΟ3)
 •  5 ΔΕ Γραμματείς (ΜΕΔΟ3)
 •  12 ΔΕ Δομικών Εργων (MET4)
 •  20 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (MET4)
 •  25 ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας (MET4)
 •  5 ΔΕ Οδηγοί C, D Κατηγορίας (MET4)
 •  2 ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (MEM3)
 •  3 ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων (MET4)
 •  5 ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές (ΑΤΜ1)
 •  5 ΠΕ Διοικητικοί (ΑΤΔΟ1)
 •  9 ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (ΑΤΤ1)
 •  2 ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλειολόγοι – Ορυκτών Πόρων (ΑΤΤ1)
 •  2 ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος (ΑΤΤ1)
 •  4 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΑΤΤ1)
 •  15 ΠΕ Οικονομικοί (ΑΤΔΟ1)
 •  20 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (ΑΤΤ1)
 •  1 ΠΕ Στατιστικοί (ΑΤΔΟ1)
 •  1 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί (ΑΤΤ1)
 •  2 ΠΕ Χημικοί (ΑΤΤ2)
 •  3 ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί (ΑΤΤ1)
 •  1 ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί (ΑΤΤ1)
 •  1 ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί (ΑΤΤ1)
 •  2 ΤΕ Διοικητικοί (ΑΡΔΟ2)
 •  8 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (ΑΡΤ3)
 •  12 ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (ΑΡΤ3)
 •  3 ΤΕ Προγραμματιστές (ΑΡΜ2)
 •  1 ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί (ΑΡΤ3)
 •  15 TE Oικονομικοί (ΑΡΔΟ2)

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνσηΑΣΕΠ/Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2018 / Τ.Θ. 14308 / Αθήνα Τ.Κ. 11510, αναγράφοντας στον φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της Δευτέρας 7ης Μαΐου 2018.

72 συμβασιούχοι ΔΠΥ στον ΟΚΑΝΑ

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό προχωρά στην πρόσληψη για χρονικό διάστημα έως 1 έτος, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, συνολικά εβδομήντα δύο (72) ατόμων – προσωπικού, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

 ΑΤΤΙΚΗ

 • 18 ΠΕ Ιατροί-Ψυχίατροι
 • 1 ΠΕ Ιατρός-Παθολόγος
 • 3 ΠΕ Ψυχολόγοι
 • 7 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί)
 • 10 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτές

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11 ΠΕ Ιατροί-Ψυχίατροι

 ΕΒΡΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

1ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος

 ΡΟΔΟΠΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

1 ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος

 ΠΙΕΡΙΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

1 ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος ή Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός

 ΒΟΙΩΤΙΑ (ΛΙΒΑΔΕΙΑ)

1 ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος

 ΗΜΑΘΙΑ (ΒΕΡΟΙΑ)

1 ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος

 ΑΧΑЇΑ

 • 2 ΠΕ Ιατροί-Ψυχίατροι
 • 1 ΠΕ Ψυχολόγος
 • 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός)
 • 2 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτές

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΡΗΤΗ)

 • 1 ΠΕ Ψυχολόγος
 • 1 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτής

 ΠΡΕΒΕΖΑ

1 ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος

 ΜΕΣΣΗΝΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

 • 1 ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος
 • 1 ΠΕ Ψυχολόγος
 • 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός)
 • 1 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτής

 ΕΥΒΟΙΑ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

1 ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος ή Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός

 ΚΕΡΚΥΡΑ

1 ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος ή Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός

 ΚΑΒΑΛΑ

1 ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος

 ΡΕΘΥΜΝΟ

1 ΠΕ Ιατρός-Ψυχίατρος

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση μόνο με συστημένη επιστολή στον ΟΚΑΝΑ στην ταχ. διεύθυνσηΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ, Αβέρωφ 21, Τ.Κ. 10433, Αθήνα (Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 852/22.02.2018 Πόλη: Ειδικότητα: ). Υποβολή αιτήσεων έως και 16/03/2018.

Ξεκίνησε η προθεσμία για τους Υ.Ε. στην προκήρυξη ΑΣΕΠ-3Κ/2018

Την περασμένη Πέμπτη 8 Μαρτίου ξεκίνησε η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για 5.235 θέσεις Υ.Ε., το τελευταίο, δηλαδή, τμήμα της Προκήρυξης 3Κ/2018, για την οποία, καθώς δεν απαιτούνται προσόντα παρά μόνο απολυτήριο Δημοτικού ή Γυμνασίου, αναμένεται ρεκόρ αιτήσεων.

Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 14.00, ενώ η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ. Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510. Λήγει στις 27 Μαρτίου.

Πρόκειται για ειδικότητες εργατών, τεχνικών, υδραυλικών, καταμετρητών ύδρευσης, καθαριότητας, φυλάκων, θυρωρών, οδοκαθαριστών, συνοδών απορριμματοφόρων, ηλεκτρολόγων, επιστατών κ.λπ. Την περασμένη Παρασκευή, οπότε έληξε η προθεσμία για τις 2.714 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), είχαν υποβληθεί συνολικά 45.900 ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι Δ.Ε. πρέπει να στείλουν εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ έως σήμερα Δευτέρα 12 Μαρτίου.

Εκπνέει αύριο στις 2 το μεσημέρι η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για 217 θέσεις σε ΔΕΥΑ στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2018.

Οι υποψήφιοι Π.Ε. και Τ.Ε. πρέπει να στείλουν εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ έως την Παρασκευή 16 Μαρτίου.

 

Αναδημοσίευση από : http://www.efsyn.gr

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue