Home ΚοινωνίαΑιγαίο Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου : Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς την σχολική χρονιά 2018-2019

Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου : Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς την σχολική χρονιά 2018-2019

by ikariaki.gr
8 views

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Μυτιλήνη, 13 Απριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 56267/Ε4/5-4-2018 (ΦΕΚ 1284/τΒ΄/11-4-2018) Υ.Α. ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2018-2019  από τους κλάδους α) ΠΕ 21, ΠΕ 22, ΠΕ 23, ΠΕ 24, ΠΕ 25, ΠΕ 28, ΠΕ 29, ΠΕ 30, ΠΕ 31  β) ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος  για τη στελέχωση των δομών της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. , Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης (καθορίζονται κατόπιν έκδοσης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων)  και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό του κλάδου τους (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 56267/Ε4/5-4-2018 (ΦΕΚ 1284/τΒ΄/11-4-2018) Υ.Α., η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου (http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch) με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται) μπορούν να  υποβάλουν σχετική αίτηση από 16 Απριλίου 2018 μέχρι και 27 Απριλίου 2018 αποκλειστικά και μόνο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.

banner

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν στην  Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου, μπορούν να προσέρχονται από 16 Απριλίου 2018 μέχρι και 27 Απριλίου 2018 και ώρες (08:30 π.μ. – 15:00 μ.μ.) για να καταθέσουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας που βρίσκονται στη Μυτιλήνη και στην οδό Ελ. Βενιζέλου 26, 1ος όροφος (Μακρύς Γυαλός).

Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν ταχυδρομικά τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα) με συστημένη επιστολή, και σφραγίδα κατάθεσης στο Ταχυδρομείο, το αργότερο μέχρι την 27η Απριλίου 2018, στην ταχυδρομική διεύθυνση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ– ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26, Τ.Κ.: 81132, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΕΣΒΟΣ». Όσοι αποστείλουν ταχυδρομικά τη σχετική αίτηση, παρακαλούνται να φροντίσουν για την έγκαιρη αποστολή των αιτήσεών τους, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία.

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου, για το διδακτικό έτος 2018-19, θα υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 56267/Ε4/5-4-2018 (ΦΕΚ 1284/τΒ΄/11-4-2018) Υ.Α.

Εφιστούμε την προσοχή στα παρακάτω σημεία:

Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας στον κλάδο με τον οποίο μετέχει ο υποψήφιος στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο Δημόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ ή στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη) ή ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά τη λήψη της άδειας, απαιτείται βεβαίωση του φορέα απασχόλησης η οποία πρέπει να συμφωνεί με τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και  τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης που υποχρεωτικά υποβάλλει ο υποψήφιος, όπου αναγράφεται υποχρεωτικά: 1) ο κλάδος πρόσληψης 2) η σύμβαση εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης 3) οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα 4) το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης .

Επισήμανση: Η βεβαίωση από το ΙΚΑ θα πρέπει να είναι βεβαίωση ενσήμων για ΑΣΕΠ.

 

Μεταπτυχιακά Διδακτορικά Διπλώματα Ειδίκευσης:

Α) Οι υποψήφιοι αναπληρωτές για τους οποίους έχει αναγνωριστεί η συνάφεια το σχολικό έτος 2017-18 από το ΙΕΠ οφείλουν να προσκομίσουν μόνο το Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Β) Οι υποψήφιοι αναπληρωτές που υποβάλλουν πρώτη φορά Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης οφείλουν να προσκομίσουν για την εξέταση της συνάφειας του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Δίπλωμα σε φωτοαντίγραφα και σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο (κατά προτίμηση CD):

1.Φωτοαντίγραφο του Μ.Τ.Σ., στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης

2. Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

  1. Αναλυτική βαθμολογία

Αν πρόκειται για Μ.Τ.Σ του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση τω παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα πανεπιστήμια της ημεδαπής . Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή έχει χορηγηθεί στο παρελθόν από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Το ηλεκτρονικό αρχείο  που θα περιέχει «σκαναρισμένα» και σε σειρά  τα ανωτέρω υποβαλλόμενα δικαιολογητικά  για την εξέταση της συνάφειας θα ονομαστεί ως ακολούθως : «Επώνυμο_κλάδος_Τίτλος_ΣΧΟΛΗ».

Παραδείγματα : «ΓΕΩΡΓΙΟΥ_ΠΕ23_ΜΤΣ_ΠΤΔΕ.pdf» ή «ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗ_ΠΕ30_ΔΙΔ_ΕΚΠΑ».pdf». Το αρχείο θα περιέχει τις απαιτούμενες σελίδες ώστε να περιέχονται τα προβλεπόμενα για την εξέταση της συνάφειας.

Γ) Οι υποψήφιοι αναπληρωτές των οποίων οι τίτλοι δεν έλαβαν συνάφεια σε προηγούμενη κρίση (σχολικό έτος 2017-18)  της επιτροπής του ΙΕΠ, είτε στον κλάδο απασχόλησης είτε στην ΕΑΕ, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν εκ νέου την εξέταση της συνάφειας του Μ.Τ.Σ., στην οικεία ΠΔΕ εφόσον προσκομίζονται συμπληρωματικά στοιχεία και υποβάλλουν το Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης σύμφωνα με την περίπτωση Β.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ:

Οι υποψήφιοι αναπληρωτές στη δήλωση προτίμησης της αίτησής τους παρακαλούνται να καθορίσουν ανά νήσο την προτίμησή τους (πχ. 1. Νήσο Λέσβο, 2. Νήσο Χίο, 3. Νήσο Λήμνο 4. Νήσο Σάμο, 5. Νήσο Ικαρία).

Σε περίπτωση που η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου ζητήσει από τον υποψήφιο την εκ νέου προσκόμιση των προβλεπομένων εγγράφων (τίτλων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λ.π.) ο υποψήφιος υποχρεούται να τα προσκομίσει.

Για την καλύτερη επικοινωνία με τους υποψηφίους παρακαλούμε στην αίτησή τους να αναγράφουν το email τους.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22510-48160 και στο [email protected] (Υπεύθυνη: Χατζηχαλκιά Μαρία),  ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου (Ιστοσελίδα: http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch.

 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

Αριστείδης Καλάργαλης

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue