Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΔήμος Ικαρίας Ο Δήμος Ικαρίας ενεργεί δύο δημοπρασίες και ενημερώνει για δρομολόγια λεωφορείων και για θέματα υγείας του νησιού

Ο Δήμος Ικαρίας ενεργεί δύο δημοπρασίες και ενημερώνει για δρομολόγια λεωφορείων και για θέματα υγείας του νησιού

by ikariaki.gr
11 views

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                              Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 12-06-2017

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ                                           ΑΡ ΠΡΩΤ:4254

ΤΗΛ:2275350400-401

banner

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)

β) το Ν.3852/2010

γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

δ) την αριθ. 38/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται πάνω από την Ιαματική Πηγή «Σπηλιά» στον οικισμό Θέρμα Αγίου Κηρύκου. ε) την 34/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου όπως παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

1) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 23/6/2017, ημέρα Παρασκευή στο Παλαιό Δημοτικό κατάστημα στον Άγιο Κήρυκο μετά το πέρας των δημοπρατήσεων των χώρων αιγιαλού και παραλίας.

2) Αντικείμενο της Δημοπρασίας- Περιγραφή Ακινήτου

Το Δημοτικό ακίνητο που θα εκμισθωθεί βρίσκεται στον οικισμό Θέρμα στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κηρύκου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κηρύκου του Δήμου Ικαρίας. Το ακίνητο είναι στον Α όροφο του κτηρίου της Ιαματικής Πηγής «Σπηλιά» και έχει επιφάνεια 70 τ.μ. Το είδος λειτουργίας του ακινήτου θα είναι κέντρο φυσιοθεραπείας και χώρου ευεξίας..

3) Διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τρία (3) χρόνια, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) για κάθε μήνα .

5) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας- Επανάληψη Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής, αυτός δεν προσέλθει εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού. Ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφασης της οικονομικής επιτροπής.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει απευθείας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

6) Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία-δικαιολογητικά

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της, φάκελο που θα απευθύνεται προς το Δήμο Ικαρίας και θα φέρει ένδειξη για την δημοπρασία του ακινήτου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξίας πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και το πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου.

β. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών σε ποσοστό 10% του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι σαράντα ευρώ (40,00€). Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, την εγγυητική επιστολή.

γ. Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας του ιδίου και του εγγυητή του.

ε. Φορολογική ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή του.

στ. Ασφαλιστική ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή του.

ζ. Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για μη οφειλές προς το Δήμο Ικαρίας του ίδιου και του εγγυητή του.

η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ίδιου και του εγγυητή του ότι: 1. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 2.έλαβαν γνώση της κατάστασης του ακινήτου, του περιβάλλοντος χώρου, του εξοπλισμού που διαθέτει και την πρόθεσή τους για τον τρόπο χρήσης και λειτουργίας του ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη την θέση του Δήμου για χρήση ως κέντρο φυσιοθεραπείας και χώρου ευεξίας..

θ. στην περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξιών θα πρέπει να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις (δ), (ε), (στ) και (ζ) για όλα τα φυσικά πρόσωπα που συστήνουν την εταιρεία.

7) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

8) Όροι της Σύμβασης-δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

1) Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπoμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

2) Ο χώρος του Δημοτικού ακινήτου θα λειτουργεί αποκλειστικά για κέντρο φυσιοθεραπείας και χώρου ευεξίας.

3) Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη απέναντι στο μισθωτή για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, που θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος. Ακόμα, αποκλείεται στο μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό.

4) Οι δαπάνες συντήρησης που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και οφείλονται σε κακή χρήση του ακινήτου εκ μέρους του μισθωτή ή τρίτων, βαρύνουν το μισθωτή. Αυτός δεν δικαιούται να ενεργήσει στο χώρο καμιά απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να μεταβάλλει την αρχική του μορφή, χωρίς την άδεια του Δήμου, ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν παρέμβαση χωρίς την άδεια του Δήμου συνεπάγεται την έξωση του μισθωτή, λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας.

5) Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τα τέλη καθαριότητας, φωτισμoύ, ύδρευσης-αποχέτευσης και οποιοδήποτε άλλο τέλος ή δικαίωμα.

6) Ο μισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει ο ίδιος για οποιαδήποτε αδειοδότηση χρειαστεί για την λειτουργία του καταστήματος

7) Ο μισθωτής υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής του να ασφαλίσει με δαπάνες του το μισθίο κατά παντός κινδύνου πυρκαγιάς και εμπρησμού σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του για ποσό τουλάχιστον 20.000,00 ευρώ και δικαιούχο του ασφαλίσματος τον Δήμο Ικαρίας.

8) Αν προκύψει θέμα εγκατάστασης κάποιου αντικειμένου, το είδος και η θέση ορίζεται από την τεχνική υπηρεσία. Η δαπάνη εγκατάστασής του θα βαρύνει το μισθωτή.

9) Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτής και γενικά να την προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται. Για τυχόν αμέλεια του ευθύνεται έναντι του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του.

10) Ο μισθωτής υποχρεούται ακόμη, μόλις λήξει η σύμβαση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση μετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει από αυτό κανένα οικοδομήσιμο υλικό. Τα υλικά αυτά θα παραμείνουν για όφελος του Δήμου, χωρίς αποζημίωση. Οιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποζημιώσει το Δήμο, ακόμη δε και αθροιστικά στην καταβολή λόγω συμπεφωνημένης ποινικής ρήτρας ποσού ίσου προς το ημερήσιο μίσθωμα για κάθε μέρα καθυστέρησης παράδοσης του μισθίου για οποιοδήποτε λόγο και αν προήλθε η καθυστέρηση αυτή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο Δήμος καταγγείλει τη σύμβαση για παράβαση των όρων της από το μισθωτή (άρθρο 11).

11) Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

12) Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου ή της επιχείρησης του από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

13) Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος του και να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες Αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η μη τήρηση των παραπάνω, θα συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης.

14) Ο μισθωτής υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα υπηρεσιών, να εξυπηρετεί τους πολίτες με τον απαιτούμενο σεβασμό, να φροντίζει με υπευθυνότητα και σχολαστικότητα την τήρηση των συμφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό αυτού οφείλουν να συμπεριφέρονται προς τους πολίτες με πνεύμα καλής θέλησης, κατανόησης και ανεκτικότητας.

15) Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η σύσταση εταιρείας μεταξύ του μισθωτή και τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης. Επίσης, απαγορεύεται στον πλειοδότη να παραχωρήσει τη χρήση του δικαιώματος σε τρίτο λόγω ασθενείας του, αν πρωτύτερα δεν το γνωρίσει στο Δήμο και προσκομίσει τα σχετικά περί της ασθενείας του πιστοποιητικά από νοσοκομείο.

16) Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή μείωση τoυ μισθώματoς ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ.

17) Μεταξύ του Πλειοδότη και του Δήμου θα συνταχθεί και θα υπογραφεί Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής των χώρων και όλων των ειδών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς.

9) Υπογραφή της σύμβασης

1) Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθουν για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

2) στον πλειοδότη μετά την υπογραφή της μίσθωσης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εφόσον την αντικαταστήσει με άλλη ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος μισθώματος από τη δημοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του τιμήματος καθώς και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

3) Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον μισθωτή στο Ταμείο του Δήμου κάθε τρίμηνο. Με την υπογραφή της σύμβασης και τη σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου θα καταβληθεί το μίσθωμα του πρώτου τριμήνου. Παρερχόμενου του τριμήνου χωρίς άλλη ειδοποίηση εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο με όλες τις οικονομικές επιβαρύνσεις που προβλέπονται. Μαζί με το μίσθωμα θα καταβάλετε και το χαρτόσημο (3,6%) που βαρύνει επιπλέον τον μισθωτή.

4) Αποκλείεται στον πλειοδότη η μονομερής λύση της σύμβασης.

10) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων, της έδρας του Δήμου στον Άγιο Κήρυκο και στην ιστοσελίδα του Δήμου

11) Λοιπές διατάξεις

1) Όλοι οι όροι της σύμβασης θα χαρακτηρίζονται ουσιώδεις και τροποποίηση οποιουδήποτε από αυτούς γίνεται μόνο εγγράφως.

2) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης

β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο

γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης (άρθρο 8) για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση της σύμβασης εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο

δ) τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στον τύπο βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

12) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 9:00πμ έως 2:30μμ Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος , Τηλέφωνο 2275350430 , FAX 2275022215 από τον υπάλληλο Καϊάφα Μιχάλη.

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ 12/06/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ

Αγ. Κήρυκος: 8/6/2017   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αριθ. Πρωτ: 4100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ                             

ΔΗΜΟΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ

 

Προς:

   2η Υγειονομική Περιφέρεια  Πειραιώς & Αιγαίου

                                                                          Γραφείο Διοικήτριας  κ. Ο. Ιορδανιδου

                                                                     Γραφείο Υποδιοικητή, κ. Γεωργίου Αντύπα

Θέμα :   Δημιουργία ΤΟ.Μ.Υ Ικαρίας.

Σχετικά :

 • Έγγραφο 2ης Υ.Π  Πειραιώς & Αιγαίου 103/16.3.2017
 • Έγγραφο  Δήμου  Ικαρίας  1934/6.4.2017

 

Σε απάντηση του ηλεκτρονικού σας μηνύματος (8/6/2017) και της  επιστολής σχετικά με την δημιουργία τοπικής μονάδας υγείας (σχετικό 1), αφού σας υπενθυμίσουμε ότι εκκρεμούν απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε με την απαντητική επιστολή μας (σχετικό 2).

Επανερχόμαστε τονίζοντας ότι αν και δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένα τι περιλαμβάνουν τα σχέδια μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ)  του υπουργείου για τα νησιά μας.

Σας κάνουμε γνωστό για μια ακόμα φορά ότι μας προξενεί αρχικά έκπληξη το ενδιαφέρον αναζήτησης καταλλήλου χώρου για την δημιουργία  τοπικής μονάδας υγείας, την ίδια στιγμή που παραμένουν σε εκκρεμότητα προβλήματα που αφορούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ικαρία και ιδιαίτερα στην βόρεια Ικαρία. 

Για να γίνουμε σαφέστεροι σας θυμίζουμε (γιατί μάλλον το ξεχνάτε)  ότι η κατάσταση των υγειονομικών υπηρεσιών στην Ικαρία συνοπτικά είναι η εξής :

 • Στο Νοσοκομείο δεν λειτουργούν οι αναγκαίες κλινικές με τις αντίστοιχες ειδικότητες γιατρών, που να καλύπτουν 24ωρη λειτουργία.
 • Τα κενά σε νοσηλευτικό, παραϊατρικό & βοηθητικό προσωπικό συνεχίζουν.
 • Στο Κέντρο Υγείας στον Εύδηλο υπηρετεί μόνο ένας ειδικευμένος γιατρός, και ελάχιστο προσωπικό αν και από τον οργανισμό λειτουργίας του προβλέπονταν εννέα  θέσεις ειδικοτήτων.
 • Σε περιοχές που υπάρχουν αγροτικά ιατρεία αυτά όλο και πιο συχνά εγκαταλείπονται, μένουν χωρίς γιατρό για μεγάλο χρονικό διάστημα
 • Στις Ράχες, έδρα μεγάλης δημοτικής κοινότητας και με πολλούς και διάσπαρτους οικισμούς, λειτουργεί ένα αγροτικό ιατρείο, που πολύ συχνά μένει χωρίς γιατρό.
 • Η μονάδα αυξημένης φροντίδας ο σταθμός αιμοδοσίας, και η μονάδα τεχνητού νεφρού ακόμα να «βρουν τον δρόμο τους» (η εξαγγελθείσα χρηματοδότηση και το προτεινόμενο σχήμα λειτουργίας κατανοείται πιστεύουμε ότι δεν είναι επαρκή).
 • Όσο για το ΕΚΑΒ αν και λειτουργεί στην Ικαρία, με την υπάρχουσα δύναμη του δεν βγαίνουν οι βάρδιες σε 24ωρη βάση, δεν μπορούν να καλυφθούν ταυτόχρονα περιστατικά στο νησί της Ικαρίας

Με αυτή την κατάσταση στις υγειονομικές υπηρεσίες και υποδομές του νησιού αντιλαμβάνεστε πιστεύουμε ότι η αναζήτηση χώρου για την στέγαση της προτεινόμενης τοπικής μονάδας υγείας (ΤΟΜΥ), μπορεί να εκληφθεί και ως πρόκληση από την κοινωνία του νησιού, όταν από την μια δεν διασφαλίζετε την εύρυθμη λειτουργία των υφισταμένων δομών και από την άλλη σχεδιάζετε την δημιουργία μιας νέας δομής.

Πιστεύουμε ότι αρχικά θα έπρεπε να διευκρινιστεί τι προβλέπει ο σχεδιασμός σας για την Ικαρία, αν σε αυτό το σχεδιασμό συμπεριλαμβάνονται όλες οι σημερινές δομές υγειάς και αν η προτεινόμενη έρχεται να αντικαταστήσει κάποια δομή (π.Χ Κ.Υ η Π.Ι) η να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς τις παροχές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε κάποιο γεωγραφικό διαμέρισμα του νησιού (π.Χ Ράχες) .

Αφού διευκρινιστούν αυτές οι καθοριστικές παράμετροι και δεν υποβαθμίζονται σε επίπεδο σχεδιασμού (Γιατί στην πράξη αυτό συμβαίνει )  οι υπάρχουσες δομές, τότε η δημιουργία μιας επιπλέον δομής φυσικά και θα ήταν ευπρόσδεκτη.

Σε ότι αφορά την εξεύρεση καταλλήλου χώρου για την στέγαση θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα κλειστά αγροτικά ιατρεία που υπάρχουν σχεδόν σε όλες της τοπικές κοινότητες του νησιού και στις τρεις δημοτικές ενότητες.

Κλείνοντας ωστόσο κρίνουμε αναγκαίο να σας υπενθυμίσουμε ότι ο δήμος Ικαρίας για αυτά τα θέματα -και όχι – μόνο έχει εκφράσει την άποψη του από το 2015, διατυπώνοντας συγκεκριμένη θέση η οποία μάλιστα αποτελεί και ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβούλιου (160-2015). Με την οποία καθορίστηκε το διεκδικητικό πλαίσιο (παρατίθεται σε παράρτημα) με το οποίο αγωνιζόμαστε για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα των συμπατριωτών σε υγειονομικές υπηρεσίες και υποδομές που να καλύπτουν της σύγχρονες ανάγκες μας.

 

Μετά    τιμής

Στυλιανός  Σταμούλος

 

Δήμαρχος  Ικαρίας

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αγ. Κήρυκος: 13/6/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ                            Αρ. Πρωτ: 4. 255

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ                 

 

 

Προς:

                                                             1)   Περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου

                                                            Διεύθυνση  Μεταφορών &  Επικοινωνιών

                                                                                 Περιφερειακής  Ενότητας  Σάμου

                                                                   Κοινοποίηση:

           1)  Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε  Σάμου

           2)  Έπαρχο  Ικαρίας  &  Φούρνων

  Θέμα:  θερινά  δρομολόγια  άγονων γραμμών  Ικαρίας 

Σχετικά:  1) Έγγραφο Δήμου Ικαρίας ριθμ. πρωτ. 3595/25/5/2017)        

 

Σχετικά με όσα αναφέρονται στο σχετικό (1)  και αφορούν την πρόταση του δήμου Ικαρίας

για  τα θερινά δρομολόγια  για το 2017  των λεωφορειούχων της Ικαρίας.

Επιθυμούμε να σας επισημάνουμε  τα εξής:

 • Αν και έχουν περάσει αρκετές ημέρες και η θερινή περίοδος έχει ξεκινήσει, μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιευθεί η έγκριση των δρομολογίων από τις υπηρεσίες σας, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα στην τουριστική κίνηση.
 • Δεν γνωρίζουμε τι προτίθεστε να κάνετε αλλά παρακαλούμε στην επικείμενη απόφαση να υιοθετηθούν οι προτάσεις του Δήμου Ικαρίας και να μην επαναληφθεί η περσινή διαδικασία που αγνόησε πλήρως τις προτάσεις μας
 • Για να έχετε πληρέστερη εικόνα σας γνωρίζουμε ότι οι προτάσεις μας αυτές είναι αποτέλεσμα των ερωτημάτων και των προτάσεων που δεχόμαστε από τοπικούς συλλόγους επαγγελματιών και οικισμών αλλά και δεκάδων επισκεπτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην μετακίνηση τους στο νησί.

Συνοπτικά οι απόψεις μας επί του θέματος είναι οι εξής :

 • Αρχικά κρίνουμε αναγκαία την διατήρηση των δρομολογίων που υπάρχουν στις προηγούμενες αποφάσεις τόσο για την θερινή περίοδο.
 • Εν συνεχεία αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα, τόσο την θερινή όσο και την χειμερινή περίοδο, είναι η σύνδεση της έδρας των δημοτικών ενοτήτων Ευδήλου & Ραχών με τις τοπικές κοινότητες που δεν έχουν συγκοινωνιακή σύνδεση (π.χ Τ.Κ Καρκιναγρίου, Τ.Κ Φραντατου, Τ.Κ Μαγγανιτη) τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα.
 • Σοβαρό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι η έλλειψη προγραμματισμένων δρομολογίων που να συνδέουν τους συγκοινωνιακούς κόμβους του νησιού (Λιμάνια -Αεροδρόμιο), με τις έδρες των δημοτικών ενοτήτων του νησιού.
 • Τέλος η τακτική σύνδεση σε καθημερινή βάση οικισμών με έντονη τουριστική κίνηση στην Ικαρία (π.Χ Φάρος, Θερμά, Νας. Ιαματική πηγή Λευκάδας – ιαματική πηγή Αγίας Κυριακής), πρέπει να εξεταστεί από τις υπηρεσίες σας με ιδιαίτερη ευαισθησία.

 

Έχοντας ως κριτήριο ότι οι συγκοινωνίες είναι δικαίωμα στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες, έτσι ώστε ο στόχος της βελτίωσης του επιπέδου ζωής που πρέπει να υπηρετεί η Τοπική διοίκηση να γίνεται πράξη καθημερινά.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι η διεύρυνση των δρομολογίων προς τους συγκοινωνιακούς κόμβους και τις Τοπικές κοινότητες καλό είναι να σχεδιαστεί όχι μόνο για τα θερινά δρομολόγια του 2017, αλλά να έχουν  προοπτική επέκτασης και στα χειμερινά δρομολόγια 2017-18. Κλείνοντας καλούμε τους αιρετούς εκπρόσωπους των περιφερειακών ενοτήτων στους οποίους κοινοποιείται η επιστολή να υποστηρίξουν την πρόταση μας η να τοποθετηθούν με συγκεκριμένο τρόπο επί του σχεδιασμού των  θερινών δρομολόγιων.

 

 

Με  Εκτίμηση                                  

                               Ο  Δήμαρχος  Ικαρίας

Στέλιος  Σταμούλος

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue