Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΔήμος Ικαρίας Εισήγηση Αντιδημάρχου Α.Σκάρου στην Ο.Ε. της 15/3/2011

Εισήγηση Αντιδημάρχου Α.Σκάρου στην Ο.Ε. της 15/3/2011

by ikariaki.gr
2 views

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης, σε εκτέλεση της με αρ. πρωτοκόλλου 74445/29 Δεκεμβρίου 2010 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εισήγηση Αντιδημάρχου Αλέξανδρου Σκάρου Σχετικά:1.- Η με αρ. πρωτοκόλλου 74445/29 Δεκεμβρίου 2010 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. Με το επισυναπτόμενο ως σχετικό 1.- έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. καθοριζόταν, η διαδικασία του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής τέλους χρήσεως 2010, των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) Στους Δήμους Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών που συνενώθηκαν στο νέο Δήμο Ικαρίας δεν υφίστατο Μηχανογραφικό σύστημα , δεν είχε γίνει η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων και δεν εφαρμοζόταν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο. Μαζί με άλλους λόγους (απουσιών λόγω αδειών..), δεν κατέστη δυνατόν να ακολουθηθούν οι τέσσερις (4) φάσεις που όριζε η εν λόγω απόφαση Απογραφής και Αποτίμησης, δηλαδή α΄Φάση έως την 3-1-2011 με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής αναλυτικά για κάθε πρώην δήμο των χρηματικών διαθεσίμων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στο Ταμείο την 31-12-2011 καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους. β΄Φάση έως την 10-1-2011 των ταμειακώς βεβαιωμένων απαιτήσεων των δήμων έναντι τρίτων που θα έπρεπε να είχαν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων Εσόδων αυτών, των χρηματικών διαθεσίμων ανά κατηγορία (τακτικά, έκτακτα ειδικευμένα και έκτακτα ανειδίκευτα), των υποχρεώσεων καταβολής μισθοδοσίας, των υποχρεώσεων από υπογραφείσες συμβάσεις και των ανεξόφλητων εκκαθαρισμένων υποχρεώσεων.. γ΄Φάση έως την 31-1-2011 Ολοκλήρωση απογραφής Α΄Υλών, χρεογράφων, συμμετοχών των δήμων σε επιχειρήσεις, των πάσης φύσεως τίτλων βεβαίωσης (αρθρο 4 Β.Δ. 17.5/15.6.1959)?, των βεβαιωτικών καταλόγων που έπρεπε να έχουν συνταχθεί έως 31-12-2010, για τους οποίους δεν είχε συνταχθεί αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων?. Των λοιπών υποχρεώσεων την 31-12-2010 Των καταρτισθέντων δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών των προγραμματικών συμβάσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη καθώς και των πηγών χρηματοδότησης τους οι οποίες περιέρχονται στον νέο δήμο Ικαρίας από τους τρείς συνενούμενους δήμους. Των αποφάσεων έναρξης έργων και δράσεων από επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ) των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση. Των προσφυγών, των εκκρεμών δικών και των ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου. Οι ταμειακώς βεβαιωμένες απαιτήσεις και αναληφθείσες υποχρεώσεις, καθώς και τα χρηματικά διαθέσιμα που θα καταγραφούν πρέπει να αποδεικνύονται με νόμιμα δικαιολογητικά και από άλλα στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία βιβλία των τριών πρώην δήμων. δ΄Φάση έως την 28-2-2011 Ολοκλήρωση της Απογραφής και Αποτίμησης των Παγίων περιουσιακών στοιχείων των τριών δήμων. Μέχρι σήμερα 15 Μαρτίου 2011 δεν έχει καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί το έργο της απογραφής και δεν έχει γίνει δυνατή η παράδοση της έκθεσης απογραφής στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του νέου Δήμου Ικαρίας. Με το άρθρο 4 της Υπουργικής απόφασης 74445/29-12-2010 ορίζεται ότι: Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον Ορισμό Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό λογιστή οφείλουμε να συγκαλέσουμε εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό συνεδρίαση την <> για να αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και η Επιτροπή Απογραφής για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες ?διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού. Επειδή η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Μαρτίου 2011 κατά την οποία θα πρέπει να κατατεθεί και ο συγχρόνως καταρτιζόμενος Προϋπολογισμός για το έτος 2011, δεν αφήνει άλλα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση του έργου της απογραφής, προτείνεται όπως στην σημερινή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασισθεί ο ορισμός Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών της ΣΟΛ Α.Ε.

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue