Home ΟικονομίαΕργασία Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ με οδηγίες για την ένταξη του «Βοήθεια στο Σπίτι» στις οργανικές μονάδες των δήμων

Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ με οδηγίες για την ένταξη του «Βοήθεια στο Σπίτι» στις οργανικές μονάδες των δήμων

by ikariaki.gr
31 views

Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ με οδηγίες για την ένταξη του «Βοήθεια στο Σπίτι» στις οργανικές μονάδες των δήμων και τη στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας κ. Πουλάκης.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής:

Α. Με τις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες ρύθµισαν τη λειτουργία των ∆οµών που παρέχουν τις υπηρεσίες του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», από την έναρξή του µέχρι σήµερα, παρασχέθηκε η δυνατότητα στους φορείς να απασχολούν προσωπικό ( µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) µε τις ειδικότητες, εκτός από αυτή του Κοινωνικού Λειτουργού (πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος), του Ψυχολόγου ΑΕΙ ή πτυχιούχου ΑΕΙ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και στην περίπτωση της ειδικότητας του Νοσηλευτή, Νοσηλευτή (µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος και οποιουδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΙΕΚ (πιστοποιηµένο από τον ΟΕΕΚ) ή Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή άλλου ισότιµου τίτλου Σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος) ή Επισκέπτη Υγείας (ΤΕΙ).

Συνεπώς, κατά τη σύσταση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού ιδίων κλάδων και κατηγοριών µε τις θέσεις του προσωπικού Ι∆ΟΧ από τους οικείους φορείς, θα πρέπει να προβλέπονται ειδικότητες, κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω, ανάλογα µε τα τυπικά προσόντα του υπηρετούντος προσωπικού.

Παράδειγµα : Έστω ότι υπηρετεί εργαζόµενος Ι∆ΟΧ στο Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε νοµικό πρόσωπο ∆ήµου χ µε την ειδικότητα του ΠΕ Κοινωνιολόγου. Σε αυτή τη περίπτωση, κατά την τροποποίηση του ΟΕΥ του ∆ήµου χ που θα προσλάβει το µόνιµο προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του «Βοήθεια στο Σπίτι», θα προβλεφθεί η ειδικότητα του ΠΕ Κοινωνιολόγου.

Αναφορικά µε την τροποποίηση των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας των φορέων, µε τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄), οι φορείς έχουν εξαιρεθεί από την τήρηση των προϋποθέσεων των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, ωστόσο, επισηµαίνεται, δεν έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση της εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατ΄εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 3852/10, όπως ισχύει. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι, επειδή αφενός δεν επιτρέπεται η δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. αποφάσεων τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας κατά το τελευταίο εξάµηνο της ∆ηµοτικής περιόδου (αρ. 10 παρ. 5 ν. 3584/2007), δηλαδή από 01-03-2019, και επειδή αφετέρου µε το αρ. 91 του ν. 4583/2018 θεσπίζεται εξαίρεση από τον ανωτέρω κανόνα µόνο για τις αποφάσεις τροποποιήσεων Ο.Ε.Υ. που λαµβάνονται δυνάµει του άρθρου αυτού, οι υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων πρέπει να ελέγχουν ότι πρόκειται πράγµατι για τροποποίηση Ο.Ε.Υ. δυνάµει ΜΟΝΟ της διάταξης του αρ. 91 του ν. 4583/2018.

Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να προσέξουν το χρόνο δηµοσίευσής τους στο Φ.Ε.Κ. (έως και 28-02-2019).

Β. Αναφορικά µε το περιεχόµενο του ιδιαίτερου ακροτελεύτιου άρθρου ή της ιδιαίτερης ακροτελεύτιας διάταξης µε τον τίτλο «κάλυψη δαπάνης», στην σχετική Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, περί τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας εκάστου δήµου και στο πνεύµα των διατάξεων του άρθρου 90 του πδ/τος 63/2005 (Α΄ 98), σας διευκρινίζεται  ότι:

Σε περίπτωση που ο οικείος δήµος έχει ήδη ορίσει µε τη σχετική απόφασή του Κωδικό Αριθµό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισµού του, σε βάρος του οποίου θα καλυφθεί η σχετική µισθολογική δαπάνη, δεν απαιτείται τροποποίηση της πράξης αυτής.

banner

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα αναγραφής του Αριθµού Λογαριασµού Εξόδου (Α.Λ.Ε.) 2310401001 του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 91 του ν.4583/2018 (Α΄ 212), από το έτος 2019 και εφεξής, σε βάρος του Α.Λ.Ε. αυτού και µε µεταφορές πιστώσεων στους προϋπολογισµούς των δήµων που υλοποιούν το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», θα καλύπτονται οι σχετικές µισθολογικές δαπάνες του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 του ιδίου ως άνω άρθρου.

Ως εκ τούτου, προκειµένου να υπάρχει µία οµοιόµορφη διατύπωση από πλευράς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων προτείνεται η εξής: «Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, [ύψους ….. ευρώ (εφόσον είναι δυνατόν να υπολογιστεί το ποσό)], η οποία, δυνάµει της παρ. 7 του αρ. 91 του ν. 4583/18, ειδικά για το οικονοµικό έτος 2019, καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι οποίες µεταφέρονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήµους, ενώ από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήµους (Α.Λ.Ε./Υπ. Εσωτερικών:

Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις να µεριµνήσουν για την άµεση εφαρµογή από τους ΟΤΑ α΄ βαθµού των οριζοµένων στην εγκύκλιο αυτή.

Για περισσότερες διευκρινίσεις  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με : Γ. Λατσούδη και Α. Αντωνόπουλο στα τηλέφωνα : 213-136-4372 και -4367 και για το Β΄µέρος µε τους : Α. Ντονά και Γ. Παπανικολοπούλου στα τηλέφωνα : 213-136-4836 και 4801.

 

 

Αναδημοσίευση από : http://www.aftodioikisinews.gr

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue