Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΔήμος Ικαρίας Δήμος Ικαρίας : Το 5ο AegeanDocs ταξιδεύει στην Ικαρία και επαναληπτική δημοπρασία για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου

Δήμος Ικαρίας : Το 5ο AegeanDocs ταξιδεύει στην Ικαρία και επαναληπτική δημοπρασία για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου

by ikariaki.gr
8 views

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                                                                                                        Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 21-09-2017
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ                                                                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ: 7065
ΤΗΛ:2275350400-401

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
β) το Ν.3852/2010
γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
δ) την αριθ. 38/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου
που βρίσκεται πάνω από την Ιαματική Πηγή «Σπηλιά» στον οικισμό Θέρμα Αγίου Κηρύκου.
ε) την 105/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της
δημοπρασίας

 

 

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
  Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου όπως
  παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
  1) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 04/10/2017, ημέρα Τρίτη στο Παλαιό Δημοτικό κατάστημα στον Άγιο
  Κήρυκο.
  2) Αντικείμενο της Δημοπρασίας- Περιγραφή Ακινήτου
  Το Δημοτικό ακίνητο που θα εκμισθωθεί βρίσκεται στον οικισμό Θέρμα στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου
  Κηρύκου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κηρύκου του Δήμου Ικαρίας.
  Το ακίνητο είναι στον Α όροφο του κτηρίου της Ιαματικής Πηγής «Σπηλιά» και έχει επιφάνεια 70 τ.μ.
  Το είδος λειτουργίας του ακινήτου θα είναι κέντρο φυσιοθεραπείας και χώρου ευεξίας..
  3) Διάρκεια εκμίσθωσης
  Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τρία (3) χρόνια, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
  Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€) για κάθε μήνα για
  τα τρία αυτά έτη. Σε περίπτωση έγγραφης αποδοχής και από τα δύο μέρη παράτασης της διάρκειας της
  εκμίσθωσης το μηνιαίο ενοίκιο θα διαμορφωθεί στα τετρακόσια (400) € / μήνα
  5) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας- Επανάληψη Δημοπρασίας
  Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και
  ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη
  διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας
  και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα
  πρακτικά.
  Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του
  ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η
  δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει
  οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
  Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας
  επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο
  έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
  Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη
  δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται
  στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.
  Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το
  μεγαλύτερο ποσό.
  Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και
  ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.
  Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.
  Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
  α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την
  αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
  β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να
  υπογράψουν τα πρακτικά
  γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας
  αποφάσεως της διοικητικής αρχής, αυτός δεν προσέλθει εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της
  σύμβασης.
  Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή
  αυτού. Ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, το οποίο μπορεί
  να μειωθεί με απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
  Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης
  στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας
  της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
  Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την
  προηγούμενη δημοπρασία.
  Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει απευθείας με απόφαση
  του Δημοτικού Συμβουλίου.
  6) Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία-δικαιολογητικά
  Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής
  καθώς και κοινοπραξίες.
  Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή κατά την ημέρα και
  ώρα διενέργειας της, φάκελο που θα απευθύνεται προς το Δήμο Ικαρίας και θα φέρει ένδειξη για την
  δημοπρασία του ακινήτου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  α. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή
  κοινοπραξίας πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η
  κατά νόμο δημοσίευση καθώς και το πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία με εξουσιοδότηση
  συγκεκριμένου προσώπου.
  β. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου
  Παρακαταθηκών σε ποσοστό 10% του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι τριάντα
  πέντε ευρώ (35,00€). Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για την συμμετοχή του
  στη δημοπρασία, την εγγυητική επιστολή.
  γ. Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη
  υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις
  ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
  δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα
  σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας του ιδίου και του εγγυητή του.
  ε. Φορολογική ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή του.
  στ. Ασφαλιστική ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή του.
  ζ. Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για μη οφειλές προς το Δήμο Ικαρίας του ίδιου και
  του εγγυητή του.
  η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ίδιου και του εγγυητή του ότι: 1. έλαβαν γνώση των όρων της
  διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 2.έλαβαν γνώση της κατάστασης του
  ακινήτου, του περιβάλλοντος χώρου, του εξοπλισμού που διαθέτει και την πρόθεσή τους για τον τρόπο
  χρήσης και λειτουργίας του ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη την θέση του Δήμου για χρήση ως κέντρο
  φυσιοθεραπείας και χώρου ευεξίας..
  θ. στην περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και
  κοινοπραξιών θα πρέπει να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις (δ), (ε), (στ) και (ζ)
  για όλα τα φυσικά πρόσωπα που συστήνουν την εταιρεία.
  7) Δικαίωμα αποζημίωσης
  Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της
  δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη
  αρμοδιότητα.
  8) Όροι της Σύμβασης-δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
  1) Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπoμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
  2) Ο χώρος του Δημοτικού ακινήτου θα λειτουργεί αποκλειστικά για κέντρο φυσιοθεραπείας και
  χώρου ευεξίας.
  3) Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη απέναντι στο μισθωτή για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το
  μίσθιο, που θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά
  συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος. Ακόμα, αποκλείεται στο
  μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό.
  4) Οι δαπάνες συντήρησης που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και οφείλονται σε κακή
  χρήση του ακινήτου εκ μέρους του μισθωτή ή τρίτων, βαρύνουν το μισθωτή. Αυτός δεν δικαιούται να
  ενεργήσει στο χώρο καμιά απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να μεταβάλλει την
  αρχική του μορφή, χωρίς την άδεια του Δήμου, ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν παρέμβαση
  χωρίς την άδεια του Δήμου συνεπάγεται την έξωση του μισθωτή, λόγω παράβασης των όρων της
  διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας.
  5) Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τα τέλη καθαριότητας, φωτισμoύ, ύδρευσης-αποχέτευσης και
  οποιοδήποτε άλλο τέλος ή δικαίωμα.
  6) Ο μισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει ο ίδιος για οποιαδήποτε αδειοδότηση χρειαστεί για την
  λειτουργία του καταστήματος
  7) Ο μισθωτής υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής του να
  ασφαλίσει με δαπάνες του το μισθίο κατά παντός κινδύνου πυρκαγιάς και εμπρησμού σε
  ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του για ποσό τουλάχιστον 20.000,00 ευρώ και δικαιούχο του
  ασφαλίσματος τον Δήμο Ικαρίας.
  8) Αν προκύψει θέμα εγκατάστασης κάποιου αντικειμένου, το είδος και η θέση ορίζεται από την τεχνική
  υπηρεσία. Η δαπάνη εγκατάστασής του θα βαρύνει το μισθωτή.
  9) Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια
  αυτής και γενικά να την προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι
  οποίες του εκχωρούνται. Για τυχόν αμέλεια του ευθύνεται έναντι του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το
  δικαίωμα άσκησης κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του.
  10) Ο μισθωτής υποχρεούται ακόμη, μόλις λήξει η σύμβαση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο και σε καλή
  κατάσταση μετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει από αυτό
  κανένα οικοδομήσιμο υλικό. Τα υλικά αυτά θα παραμείνουν για όφελος του Δήμου, χωρίς
  αποζημίωση. Οιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να
  αποζημιώσει το Δήμο, ακόμη δε και αθροιστικά στην καταβολή λόγω συμπεφωνημένης ποινικής
  ρήτρας ποσού ίσου προς το ημερήσιο μίσθωμα για κάθε μέρα καθυστέρησης παράδοσης του μισθίου
  για οποιοδήποτε λόγο και αν προήλθε η καθυστέρηση αυτή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο
  Δήμος καταγγείλει τη σύμβαση για παράβαση των όρων της από το μισθωτή (άρθρο 11).
  11) Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε
  απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
  12) Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του
  μισθίου ή της επιχείρησης του από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την
  κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε
  χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.
  13) Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση της άδειας
  λειτουργίας του καταστήματος του και να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες Αστυνομικές και
  υγειονομικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η μη τήρηση
  των παραπάνω, θα συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης.
  14) Ο μισθωτής υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα υπηρεσιών, να εξυπηρετεί τους πολίτες με τον
  απαιτούμενο σεβασμό, να φροντίζει με υπευθυνότητα και σχολαστικότητα την τήρηση των
  συμφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό αυτού οφείλουν να συμπεριφέρονται προς τους πολίτες
  με πνεύμα καλής θέλησης, κατανόησης και ανεκτικότητας.
  15) Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η σύσταση εταιρείας μεταξύ
  του μισθωτή και τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης.
  Επίσης, απαγορεύεται στον πλειοδότη να παραχωρήσει τη χρήση του δικαιώματος σε τρίτο λόγω
  ασθενείας του, αν πρωτύτερα δεν το γνωρίσει στο Δήμο και προσκομίσει τα σχετικά περί της
  ασθενείας του πιστοποιητικά από νοσοκομείο.
  16) Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή μείωση τoυ
  μισθώματoς ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ.
  17) Μεταξύ του Πλειοδότη και του Δήμου θα συνταχθεί και θα υπογραφεί Πρωτόκολλο Παράδοσης και
  Παραλαβής των χώρων και όλων των ειδών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς.

9) Υπογραφή της σύμβασης
1) Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την
κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί
κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθουν για την σύνταξη και υπογραφή της
σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το
μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε
οριστικά.
2) στον πλειοδότη μετά την υπογραφή της μίσθωσης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
εφόσον την αντικαταστήσει με άλλη ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος μισθώματος από τη
δημοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του
τιμήματος καθώς και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται
μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.
3) Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον μισθωτή στο Ταμείο του Δήμου κάθε τρίμηνο. Με την υπογραφή
της σύμβασης και τη σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου θα καταβληθεί το μίσθωμα του πρώτου τριμήνου.
Παρερχόμενου του τριμήνου χωρίς άλλη ειδοποίηση εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο με όλες τις
οικονομικές επιβαρύνσεις που προβλέπονται. Μαζί με το μίσθωμα θα καταβάλετε και το χαρτόσημο
(3,6%) που βαρύνει επιπλέον τον μισθωτή.
4) Αποκλείεται στον πλειοδότη η μονομερής λύση της σύμβασης.
10) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με
τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων, της έδρας του Δήμου στον Άγιο Κήρυκο και
στην ιστοσελίδα του Δήμου
11) Λοιπές διατάξεις
1) Όλοι οι όροι της σύμβασης θα χαρακτηρίζονται ουσιώδεις και τροποποίηση οποιουδήποτε από αυτούς
γίνεται μόνο εγγράφως.
2) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:
α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
τη λύση της σχετικής σύμβασης
β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του το
Δημοτικό Συμβούλιο
γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης (άρθρο 8) για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την
παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση της σύμβασης εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με
απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο
δ) τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα έξοδα δημοσίευσης της
σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στον τύπο βαρύνουν τον τελευταίο
πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των
δημοσίων εσόδων.

12) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
9:00πμ έως 2:30μμ Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος , Τηλέφωνο 2275350430 , FAX 2275022215 από τον
υπάλληλο Καϊάφα Μιχάλη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue