Home Τ. ΑυτοδιοίκησηΔήμος Ικαρίας Δήμος Ικαρίας : Απευθείας μίσθωση δημόσιων χώρων (όμορων) μπροστά από καταστήματα στον αιγιαλό και την παραλία της Ικαρίας

Δήμος Ικαρίας : Απευθείας μίσθωση δημόσιων χώρων (όμορων) μπροστά από καταστήματα στον αιγιαλό και την παραλία της Ικαρίας

by ikariaki.gr
30 views

 

Άγιος Κήρυκος 19/5/2017

Για την υποβολή αίτησης σχετικά με την μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού – παραλίας στον Δήμο Ικαρίας .

 

  Καλούνται όσοι είναι ιδιοκτήτες όμορων επιχειρήσεων, όπως αυτή νοείται στην ΚΥΑ ΔΔΠ007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β)  και έχουν το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου (αιγιαλός – παραλία) έμπροσθεν της επιχείρησης τους, άνευ δημοπρασίας, να προσέλθουν και να υποβάλλουν σχετική αίτηση για την μίσθωση του χώρου.   Η διαχείριση αιγιαλού και παραλίας θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 13 του Ν.2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του                         Ν. 4467/2017 και 15 και 31 αυτού ως ισχύουν.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ « Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», οι όμορες του αιγιαλού επιχειρήσεις του Δήμου Ικαρίας που ασχολούνται με την εκμετάλλευση κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και παραλίας, με την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου.

 Καλούνται για την υποβολή αίτησης για ένα ή περισσότερα έτη έως 31/5/2017, στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου για την πλήρωση της προϋπόθεσης της απευθείας παραχώρησης.

Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν κάθε αίτηση είναι τα εξής:

  1) Διάγραμμα στο οποίο να απεικονίζεται η ακριβής θέση του τμήματος αιγιαλού που επιθυμεί να μισθώσει έμπροσθεν της επιχείρησης του. (Ως χώρος έμπροσθεν της επιχείρησης  λογίζεται η νοητή γραμμή από τα όρια του καταστήματος προς την θάλασσα, και η κάλυψη τοποθέτησης δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του παραχωρούμενου χώρου) . Σύμφωνα με το άρθρο 5 της παραπάνω ΚΥΑ όμορες θεωρούνται και οι  παρακάτω επιχειρήσεις: Εάν μεταξύ της επιχείρησης και της κοινόχρηστης παραλίας – αιγιαλού παρεμβάλλεται:

banner

α) Δημόσιο κτήμα, προκειμένου να καταστεί όμορη με τον αιγιαλό απαιτείται η υποβολή του μισθωτηρίου που έχει συναφθεί με την ΕΤΑΔ ΑΕ για την έκταση του παρεμβαλλόμενου δημόσιου κτήματος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από νεότερη διάταξη νόμου.

β) Δρόμος έχει εφαρμογή η αριθμ. 548/1993 γνωμοδότηση ΝΣΚ.

γ) Πλατεία έχει εφαρμογή η αριθμ. 1075985/5379/ Β0010/14.10.1991 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ. 10/1991 ατομική γνωμοδότηση του γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπ. Οικονομικών.

δ) Ιδιωτική έκταση ή έκταση διαχείρισης άλλου φορέα, προκειμένου να καταστεί όμορη και να ολοκληρωθεί η απευθείας μίσθωση, πρέπει να υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης το συναφθέν μισθωτήριο.

Μαζί με την υποβολή της αίτησης ως αναπόσπαστο στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και αποτύπωση του χώρου, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ, ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται.

   2)  Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης (και υπεύθυνη δήλωση τιμών δωματίων στην περίπτωση ξενοδοχείων –ενοικιαζόμενων δωματίων) .

 

Η διαδικασία σύναψης των συμφωνητικών μεταξύ του Δήμου και των όμορων επιχειρήσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 23 Ιουνίου 2017 (άρθρο 6 την ΚΥΑ ΔΔΠ007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ  1636/12-5-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β) ).

Επισημαίνεται ότι, προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην παρ. 7 του άρθρου 7 της παραπάνω ΚΥΑ το οποίο αναφέρει «Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης το πρωτόκολλο αυθαίρετης χρήσης είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του ανταλλάγματος χρήσης ….» .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2275350513 (Α. Πολίτης)2275350413-414 (οικονομική υπηρεσία) .

 

Δήμος   Ικαρίας

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue