Home ΚοινωνίαΕλλάδα Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις σε αποστάγματα, αιθέρια έλαια, ζύθο

Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις σε αποστάγματα, αιθέρια έλαια, ζύθο

by ikariaki.gr
12 views

Δούσκα Ελένη

Mέτωπο για µεγάλες επενδύσεις στη µεταποίηση και εµπορία προϊόντων που θεωρούνται «µη γεωργικά» όπως είναι τα αποστάγµατα, τα αιθέρια έλαια από αρωµατικά φυτά, ο ζύθος και το εκκοκκισµένο βαµβάκι έρχεται να καλύψει το Μέτρο 4.2.2 των Προγραµµάτων, που άρχισε να δέχεται αιτήσεις µέχρι και τις 26 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για το δεύτερο από τα τρία Μέτρα της Μεταποίησης, µε συνολικό µπάτζετ 30 εκατ. ευρώ και δικαιούχους επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς και οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται ήδη στον κλάδο επεξεργασίας της πρώτης ύλης που απαιτείται για την ίδρυση των παραπάνω µονάδων. Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία να στηριχθούν και οι πρώτες προσπάθειες για ίδρυση µεταποιητικών µονάδων κλωστικής κάνναβης (για έλαιο ή ίνα).

Oι φορείς που αιτούνται ενίσχυση θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη µεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το µεταποιούν περαιτέρω, µε αποτέλεσµα να λαµβάνουν τελικά προϊόν εκτός παραρτήµατος. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ήδη την υποδοµή για την πρώτη µεταποίηση του γεωργικού προϊόντος που χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη, µπορούν να την αιτηθούν στο πλαίσιο του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό του µεταποιηµένου προϊόντος που χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη στο πλαίσιο της δεύτερης µεταποίησης, να παράγεται από τον δικαιούχο.

Ενισχύονται δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισµού µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, µονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης µονάδων που µπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιµους κλάδους.

 •  Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος.
 •  Ζυθοποιία.
 •  Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα).
 •  Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, πυρηνελαιουργείων, αποσταγµάτων από οπωροκηπευτικά ή αµπελοοινικής προέλευσης.
 •  Μονάδες µεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσµετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από µαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).
 •  Μονάδες παραγωγής εµπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, πυτιάς και συµπυκνωµάτων αυτής.
 •  Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειµµάτων και απορριµµάτων βιοµηχανικών ειδών διατροφής.
 •  Παραγωγή βάµβακος και λοιπές κλωστικές ίνες, µονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

Σε πρώτο στάδιο, οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης. Σε δεύτερο στάδιο, έπειτα από σχετική ενηµέρωση από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών µε κάθε πρόσφορο µέσο, υποβάλλουν ηλεκτρονικά και φάκελο υποψηφιότητας εντός της ανωτέρω προθεσµίας. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί εµπρόθεσµα η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής, οι δυνητικοί δικαιούχοι προσκοµίζουν στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών, φυσικό φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος περιλαµβάνει: α) την τεχνικοοικονοµική µελέτη, β) τα δικαιολογητικά συµµετοχής, γ) υπογεγραµµένο αποδεικτικό κατάθεσης της παραπάνω αίτησης στήριξης, όπως παράγεται και εκτυπώνεται µέσω ΠΣΚΕ, εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και προκειµένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης στο Μέτρο, ο εν δυνάµει δικαιούχος υποχρεούται να προσκοµίσει εντός δέκα εργασίµων ηµερών τα κάτωθι:

 • Αντίγραφο κίνησης (extrait) του τραπεζικού λογαριασµού που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί υποχρεωτικά για την υλοποίηση της επένδυσης από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο δικαιούχος έχει κατατεθειµένα τα ίδια κεφάλαια, βάσει επιλέξιµου χρηµατοδοτικού σχήµατος, προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει για την υλοποίηση της επένδυσης και για τα οποία έχει βαθµολογηθεί.
 • Σε περίπτωση που ο δικαιούχος χρησιµοποιεί για την υλοποίηση κεφάλαια προέλευσης εξωτερικού, πρέπει να προσκοµισθεί µαζί µε το αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού και τραπεζική βεβαίωση από την οποία θα αποδεικνύεται ότι τα κεφάλαια εξωτερικού που θα αποτελέσουν ίδια κεφάλαια της επένδυσης έχουν παραµείνει σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα του εξωτερικού για τουλάχιστον ένα έτος.
 • Αντίγραφο της συµβολαιογραφικής πράξης µίσθωσης του οικοπέδου και των εγκαταστάσεων που θα υλοποιηθεί η επένδυση για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα ετών από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης του οριστικού πίνακα των αποτελεσµάτων αξιολόγησης καθώς και του πιστοποιητικού µεταγραφής.

O κατώτατος αιτούµενος προϋπολογισµός είναι 600.000 ευρώ και ο ανώτατος 3 εκατ. ευρώ. Η ένταση της ενίσχυσης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο ορίζεται στο 45% για µεσαίες επιχειρήσεις και στο 50% για µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. Σε Κρήτη, ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα τα ποσοστά αυτά διαµορφώνονται στο 35% και 45% αντίστοιχα. Για την Αττική τα ποσοστά κυµαίνονται από 20 έως 40%.

Από 18/8 οι φάκελοι για το 4.2.1

Από 18 Αυγούστου μέχρι και 2 Οκτωβρίου μπορούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να υποβάλλουν ηλεκτρονικούς φακέλους στη δράση 4.2.1 που αφορά έργα πρώτης μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με γεωργικό προϊόν, προϋπολογισμού άνω των 600.000 ευρώ. Αυτό ορίζει σχετική απόφαση, που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Χαράλαμπος Κασίμης και δίνει παράταση στις αιτήσεις.

banner

Δικαιούχοι είναι οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής: «Την παράταση της περιόδου υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και των φακέλων υποψηφιότητας για τη δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (γεωργικό προϊόν) του ΠΑΑ 2014-2020 από τη 18η Αυγούστου έως τη 2α Οκτωβρίου 2017»

 

Αναδημοσίευση από : http://www.agronews.gr

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue